Page 8 - Hekimce Bakış Dergisi 75. Sayı
P. 8

“haberler 06

                                     30 Nisan 2010 Cuma
                                     Eczac›lar Odas›, Bursa Tabip Odas›
     21 Nisan 2010 Çarflamba                     ve Bursa Milletvekili Kemal Demirel
     Devir teslim töreni yap›ld›. 2008-2010 y›llar› aras›nda görev yapan taraf›ndan yap›lan ortak bas›n
     Dr. Bülent Aslanhan baflkanl›¤›ndaki yönetim kurulu, 2010- 2012 aç›klamas›yla Çekirge Çocuk
     y›llar› aras›nda görev yapacak yönetim kuruluna görevi devretti.
                                     Hastanesi’nin deprem sorunu ile
                                     ilgili Sa¤l›k Bakanl›¤›’na verdi¤i soru
                                     önergesinin cevap metni bas›n
                                     aç›klamas›yla kamuoyuyla
                                     paylafl›ld›. “Çekirge Çocuk
                                     Hastanesi’nin bahçesinde yap›lan
                                     aç›klamaya Genel sekreter Dr.
                                     Güzide Elitez, Yönetim Kurulu Üyesi
                                     Dr. Günhur Bafl›büyük kat›ld›. Hasta
                                     yak›nlar› ve vatandafllar›n yo¤un
                                     ilgisi ile karfl›lafl›lan toplant›da,
                                     Çekirge Çocuk Hastanesi’nin
                                     deprem sorunu aktar›ld›, yerine yeni
                                     ve modern bir hastane yap›lmas›
     22 Nisan 2010 Perflembe      28 Nisan 2010 Çarflamba     talep edildi.
     Bursa ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü     Atatürk Anadolu Lisesi
     taraf›ndan düzenlenen “Sa¤l›k   Ö¤rencilerine yönelik olarak
     ‹lkesi” Tiyatro gösterisinin   düzenlenen mesleki tan›t›m   1 May›s 2010 Cumartesi
     galas›na Doç. Dr. Kay›han Pala  etkinli¤ine Dr. Ersan Taflcı   Bursa Tabip Odas›; KESK, D‹SK,
     kat›ld›.             kat›ld›.            Türk-‹fl ve TMMOB ile ortaklafla
                                      düzenlenen 1 May›s iflçi
                                      bayram›na kat›ld›. Haflim ‹flcan
     26 Nisan 2010 Pazartesi                      Cadde’sinde bafllayan yürüyüfl
     Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa ‹l                 Fomara Meydan›’nda sona erdi.
     Sa¤l›k Müdürü Dr. Özcan Akan’›                  Tüm kat›l›mc›lar›n meydana
     ziyaret etti.                           toplanmas›ndan sonra
                                      konuflmalar yap›ld›, ard›ndan
                                      müzik sanatç›s› Süavi’nin konseri
                                      izlendi.
     26 Nisan 2010 Pazartesi
     Nilüfer Belediyesi taraf›ndan
     Konak Kültür Merkezinde halka
     aç›k olarak düzenlenen menopoz
     e¤itimine, Dr. Volkan Yıldırım  28 Nisan 2010 Çarflamba
     kat›ld›.             Nilüfer Belediyesi taraf›ndan
                      Konak Kültür Merkezinde
                      düzenlenen menopoz e¤itimine
     27 Nisan 2010 Sal›        Dr. Melike Yıldırım kat›ld›.
     Nilüfer Belediyesi taraf›ndan
     Konak Kültür Merkezinde halka
     aç›k olarak düzenlenen menopoz  29 Nisan 2010 Perflembe
     e¤itimine Dr. Melike Yıldırım   1990-1992 yılları arasında Odam›z›n Baflkanl›¤›n› yürüten, Bursa’da
     kat›ld›.             hekimlik yapan ve pek çok meslektafl›m›z›n da hocas› olan, Ü.Ü.T.F.
                      Halk Sa¤l›¤› ABD Ö¤retim Görevlisi, Prof. Dr. Rahmi Dirican hocam›z›
                      kaybettik.
     28 Nisan 2010 Çarflamba
     BTSO Hüseyin Sungur Lisesinde
     düzenlenen ö¤rencilere yönelik
     mesleki tan›t›m etkinli¤ine
     Yönetim Kurulu Üyesi Dr.
     Emrullah Aksoy kat›ld›.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13