Page 4 - Hekimce Bakış Dergisi 104. Sayı
P. 4

YÖNETİM


                                 KURULUNDAN                            Dr. Levent Tufan KUMAŞ | ltkumas@hotmail.com


         Yeni bir döneme başlarken,

         16-17 Nisan 2022 tarihlerinde  de hekimlik meslek onurunu   ucuz işgücü haline getirdi. Sağlık
         gerçekleştirilen Olağan Seçimli  ve toplumun sağlık hakkını  gündeminin bir rutini haline
         Genel Kurulumuz sonucunda    gözeten kurumsal kültürümüz   gelen şiddet, malpraktis baskısı,
         üyelerimizin büyük desteğiyle  bizim için yol gösterici olacak.  gittikçe ağırlaşan çalışma
         göreve başladık. Öncelikle   Bu dönemde bayrağı devralan   koşulları ve özlük haklarında
         seçime katılan ve meslek    bizler “İyi Hekimlik” değerleri  yaşanan kayıplar hekimlerin
         örgütüne sahip çıkan tüm    için mücadele etmeye devam   sabır sınırlarını aştı. Bu
         meslektaşlarıma teşekkür    edeceğiz.            dönemde hekimler başta olmak
         etmek istiyorum. Bu desteğin,                  üzere diğer sağlık çalışanlarının
                         Hekimler olarak bizler, “sağlık
         oda çalışmalarında da yer                    da itirazlarıyla birlikte bir
                         hakkına” erişimde sorun
         alarak, artarak devam etmesini                 eylemlilik süreci başladı.
                         yaşamayan bir toplumda,
         diliyorum. Tabii ki bir büyük
                         mesleğinin gereklerini yerine  Yeni yönetim kurulu olarak
         teşekkür de, bir önceki dönemde
                         getirebilecek koşullarda çalışıyor  tam da bu eylemlilik sürecinin
         Yönetim Kurulu başta olmak
                         olabilmeyi isterdik. Ancak, ne  ortasında görevi devraldık.
         üzere odamızın tüm kurul ve
                         yazık ki içinde bulunduğumuz  “Sağlıkta Dönüşüm” olarak
         komisyonlarında görev alan
                         sağlık ortamı bu beklentimizin  adlandırılan sağlık politikalarının
         meslektaşlarımız için. Oldukça
                         çok uzağında ve her geçen    iflas noktasına geldiği bu
         zorlu pandemi sürecinde,
                         gün bizi tüketmeye devam    dönemde, sağlık çalışanlarının
         olağanüstü koşullarda
                         ediyor. Sağlığı, temel bir insan  hakları ile toplumun sağlık
         fedakarca çalıştılar ve önemli
                         hakkı değil meta olarak gören,  hakkının aslında ayrılmaz
         katkılar sağladılar. Kendi
                         toplumun sağlığını korumayı   bir bütün olduğunu topluma
         adıma minnettarım. Uzunca
                         değil de sağlık hizmetini    anlatma sorumluluğuyla
         bir geçmişi olan odamızda
                         ticaretin bir aracı olarak   ilk yaptığımız iş yerel basın
         yeni kurul ve komisyonlarda
                         hedefine koyan sağlık politikaları  temsilcileriyle bir tanışma
         görev alan isimler değişse
                         hekim emeğini de günden güne  toplantısı oldu. Bu süreçte,


          4 hekimcebakis.org
   1   2   3   4   5   6   7   8   9