Page 5 - Hekimce Bakış Dergisi 104. Sayı
P. 5

gerek yerel gerekse ulusal   Sesimiz duyuldu elbet. Şiddet,  istifa ederek çalışma koşullarının
         ölçekte sorunlarımızı, çözüm  malpraktis ve özlük haklarımıza  dayanılmaz hale geldiği kamu
         önerilerimizi ve taleplerimizi  ilişkin yapılan bir takım   kurumlarından ayrılmaya devam
         duyurmada bizim sesimiz olan  düzenlemeler her ne kadar    ediyor. Daha da kötüsü giderek
         tüm basın emekçilerine teşekkür  kazanım olarak nitelendirilse  artan oranlarda ülkelerini terk
         etmek isterim.         de bizim taleplerimizi     ediyorlar. Beyaz reform diye
                         karşılamaktan hala çok uzak.  sunulan, kadro, görev tanımı,
         Öncelikli bir diğer adımımız
                         Bu dönemde şiddete kurban    kurum, branş bazında yeni
         ise sağlık emek meslek
                         verdiğimiz meslektaşımız    adaletsizliklere yol açarak
         örgütleriyle bir dayanışma
                         Ekrem Karakaya’nın acısı hala  çalışma barışını bozan ek
         zemini oluşturmaktı. Sağlık
                         yüreklerimizde. Azalmak bir   ödeme yönetmeliği palyatif
         hizmeti sunumunun tüm
                         yana, sağlıkta şiddet artarak  tedaviden öte bir çözüm değil.
         sağlık çalışanlarıyla birlikte
                         devam ediyor. Biliyoruz ki   İzin, hastalık, cezai yaptırımlar
         bir bütün olduğu bilinciyle bir
                         devletin sağlıkta şiddeti    kaygısıyla ve performans
         ortak toplantı düzenledik.
                         önleyecek gücü vardır. Eksik  baskısıyla hekimi yük beygirine
         Sağlık meslek odaları, sağlık
                         olan ise ne yazık ki bu konudaki  dönüştüren bir anlayış kabul
         alanında örgütlü sendikalar ve  kararlılığıdır. Bir kez daha  edilemez. Talebimiz net:
         derneklerle bir araya geldik,  söyleyelim öyleyse: TTB’nin   İnsanca yaşamamızı sağlayacak,
         “BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ” dedik    yasa önerisi biran önce TBMM  emekliliğimize yansıyan tek
         ve sonrasında Ankara Beyaz   gündemine alınmalı ve gerekli  kalem bir maaş.
         Miting, G(ö)REV eylemleri ve  yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
         basın açıklamaları sürecinde                  Belli ki yürünecek hala uzun bir
                         İflasa sürüklenen sağlık sistemi  yolumuz var. Birlikte mücadele
         de görüldüğü gibi bir güç birliği
                         kan kaybetmeye devam ediyor.  edeceğiz. Birlikte kazanacağız.
         oluşturmayı başardık.
                         Hekimler emekliye ayrılarak,  Çünkü BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ!                                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10