Page 4 - Hekimce Bakış Dergisi 96. Sayı
P. 4

YÖNETiM KURULU’NDAN


    DR. GÜZİDE ELİTEZ     guzideelitez@hotmail.com

                                              www.hekimcebakis.org    YENİ BİR DÖNEME
    BAŞLARKEN

    2018-2020 dönemi Bursa Tabip Odası seçimleri      tartıştığımız bu kongreye, kadın hakları ve kadın
    sonuçlandı ve bir çalışma dönemi daha başladı. Bu   sağlığı alanında çalışan pek çok sosyal bilimci, hekim,
    dönem için hekimler; odamızın çalışma takviminde,   akademisyen ve aktivist katıldı.
    bundan önceki dönemlerde olduğu gibi, yönetimimizin  Yine geçen dönemde ilk ikisini 2002 ve 2013 de
    yoğun bir çaba ile yürüttüğü, hekimlerin çalışma   gerçekleştirdiğimiz “İşyeri Hekimliği Eğitim Günleri”nin
    alanlarına yönelik çalışmalar görecekler. 65. yılımızı  üçüncüsünü gerçekleştirdik. Bu etkinlik de ülkemizde
    kutladığımız bu günlerde, meslek odamıza emek veren  işyeri hekimliği alanında yapılan ender etkinlikler
    tüm meslektaşlarımızdan aldığımız bayrağı, gelecekte  arasında önemli bir gündem oluşturuyor. Bu eğitim
    görev yapacak genç meslektaşlarımıza devretmek     günlerinde işyeri hekimlerinin eğitim gereksinimlerine
    üzere, tüm gücümüzle çalışarak, iyi hekimlik değerlerini  çok önemli bir katkı sağlayan, “kimyasallar” başlığında
    öne çıkaran, meslektaşlarımızla yan yana yürüyen bir  oturumlar geçekleştirmenin yanı sıra, 6331 sayılı yasanın
    yönetim olacağımızın altını çizmek isterim.      meslek alanımıza etkilerini de konuştuk. İşyeri hekimliği
                                alanına emek veren hekim, dernek, TTB işyeri hekimliği
    Sürekli Tıp Eğitimleri çerçevesinde konuşma
    yapan hocalarımızın bu dönemki konuşmalarını      kol yöneticileri ve akademisyenler, özellikle 6331 sayılı
    kitaplaştırdığımızı ve yakın bir zamanda dağıtacağımızın  yasa sonrasında alanda oluşan sorunları ortaya koydular.
                                Bursa Tabip Odası yönetimi olarak İşyeri Hekimliği Eğitim
    haberini sizinle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz    Günleri’nin uluslararası bir kongre olarak devam etmesi
    dönemde düzenli yürüttüğümüz sürekli tıp        konusunda çalışmalarımız bulunmaktadır. Önümüzdeki
    eğitimi çalışmalarımızın yanı sıra iki büyük etkinlik  dönemde de hekimlerin sorunlarına sahip çıkan, mesleki
    gerçekleştirdik.                    değerlerlerimizi savunan, hekimden yana, hekimin
    Bunların ilki, Şubat ayı içinde gerçekleştirilen ve Türk  yanında, aynı zamanda da şehrimizin sağlık sorunlarını
    Tabipleri Birliği ile ortaklaşa düzenlediğimiz “Kadın,  gündem yapan, çözüm önerileri sunan, demokrasinin
    Sağlık ve Muhafazakarlık” başlığı altında düzenlediğimiz  değerlerini savunan ve bunun için çalışan bir oda
    kongre idi. Muhafazakarlığın kadın sağlığına etkilerini  olacağız.
     4 Hekimce Bakış
   1   2   3   4   5   6   7   8   9