Page 5 - Hekimce Bakış Dergisi 96. Sayı
P. 5

Yeni bir dönemin başlamasıyla beraber ülke gündemi   Birinci basamağı güçlendirerek; koruyucu hekimliğin ön
    yine bir erken seçim atmosferine girdi. Siyasi partilerin  planda olduğu, ulaşılabilir, ikinci basamak kurumlarıyla
    milletvekili ve başkan adayları ekranlardan ve miting  entegre edilmiş bir yapılanmanın etkin bir şekilde
    alanlarından vaatlerde bulunmaya  başladılar. Biz sunulmasını,
    hekimlerin haklı taleplerimiz konusunda da siyasilere  İş yükünün azaltılması için gerekli çalışmaların yapılmasını,
    iletmek istediklerimiz var. Hekimler mutlu değiller.  Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin ve gerek
    Mesleklerini uygularken yaşadıkları sorunların çözülmesini  OSGB çatısı altında, gerekse de bağımsız çalışan tüm işyeri
    beklemekteler.                     hekimlerinin güvenceli çalışma koşullarına kavuşturulması
    Sağlıkta şiddet gibi çok önemli bir sorunun iktidar   için gereken düzenlemelerin yapılmasını,
    tarafından sahiplenerek çözüme ulaştırmasını, hekime  Sağlıktaki sorunların çözümüymüş gibi önerilen, ancak
    hak ettiği değerin gösterilmesini ve şiddeti caydırıcı yasal  bu ülkenin geleceğine çok ağır yükler getirecek olan şehir
    önlemlerin bir an önce alınmasını,           hastaneleri uygulamalarına son verilmesini,
    Hekimin emeğinin karşılığının verilmesini,       Geleneksel ve alternatif tıp yöntemi olarak sunulan,
    Mesleğimizi itibarsızlaştırma girişimlerine son verilmesini, insan sağlığını tehlikeye atan bilimselliği kanıtlanmamış
                                yöntemlerin Bakanlık tarafından desteklenmesine son
    Sağlıkta ticarileşmenin önüne geçilmesi için gerekli
    düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.       verilmesini,
                                Katkı ve katılım paylarının kaldırılmasını,
    Sağlıkta performans sistemi ne hekimlerden ne de
    hastalardan yana bir fayda getirmemekte, artan iş yükü  Genç hekimlerimizin bir an önce göreve başlamalarına
 YENİ BİR DÖNEME nedeniyle hekimler tükenmiş durumdadırlar. Hastalar ise  engel olan uzun güvenlik soruşturmalarının kaldırılmasını,
                                OHAL sürecinde KHK’ lar ile işlerine son verilen, hukuk
    hırslı bir sağlık sisteminin sonuçları ile karşı karşıdırlar.
    Perfomans sistemiyle ücretlendirmede, performansa  önünde suçlanmayan hekimlerin bir an önce görevlerine
 BAŞLARKEN  dayalı ek ücretlendirmelerin toplam ücret içindeki  iade edilmelerini,
    ağırlığının %20’ yi geçmemesini,
                                Nitelikli tıp eğitimi için gerekli önlemlerin alınmasını,
    Fiili hizmet süresi zammı ile ilgili yasal düzenlemelerin bir  “Savaş bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlığı ile yaptıkları
    an önce yapılmasını,                  açıklama nedeniyle TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında
    Emekli hekim maaşlarının en az yoksulluk sınırı kadar  açılan soruşturmaya son verilmesini,
    olacak şekilde düzenlenmesini,             Bekliyoruz.                                                  Hekimce Bakış 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10