Page 8 - Hekimce Bakış Dergisi 96. Sayı
P. 8

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ    1972 yılında İsveç’in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş
    Milletler Çevre Konferansı’nda çevre konuları ve çevre so-
    runlarına karşı alınması gereken tedbirler görüşülmüştür.
    Konferans sonucunda alınan kararla ise 5 Haziran Dünya
    Çevre Günü olarak kabul edilmiştir.

    Dünya Çevre Gününde sürdürülebilir sağlıklı bir çevrenin
    oluşumunun ve korunması için çevre sorunlarına karşı alın-
    ması gereken önlemler konuşulması gerekirken, gittikçe ar-
    tan çevre kirliliği, gün geçtikçe azalan temiz su kaynakları
    gündemi oluşturmaktadır. Çevre sağlığının korunması, top-
    lumların ve bireylerin sağlığını korumada en temel adımlar-
    dan biri olması nedeniyle her zaman önemini korumaktadır.
    Temiz hava solumanın, temiz suya erişimin bir insan hakkı
    olduğu ve bu haklara bireylerin sahip çıkması gerektiği ve
    özellikle devletin de bireyleri korumakla yükümlü olduğu
    da bir gerçektir. Özellikle hava kirliliği Bursa için en önemli
    çevre sorunlarının başında gelmekte olup, sağlığı korumada
    öncelikli hedef olarak görülmelidir. Bunun en önemli nede-
    niyse Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Kanser Araştırmaları
    Ajansı (IARC) hava kirliliğini grup 1 karsinojen olarak kabul
    etmesidir.

    Bursa’da verilen çevre mücadeleleri ve kazanılan çevre zaferleri Bursa’da yaşayan her yurttaşın bilmesi ve gururlanması
    gereken birliktelik örnekleridir. Bunların içinde kurulması planlanan DOSAB Kömürlü Termik Santraline karşı verilen
    mücadele Bursa il sınırlarının yanında ülke sınırlarını aşmış ve 7-18 Kasım 2016 tarihleri arasında Marakeş, Fas’ta düzen-
    lenen 22’inci Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi Taraflar Konferansında (COP 22) alkışlanan çevre zaferlerinden biri olarak
    gösterilmiş, çeşitli uluslararası kongrelerde ve yayınlarda ise yerini korumuştur. Sermaye sahiplerinin daha fazla kar
    etmek amacıyla Bursa halkının sağlığını hiçe sayarak kurulmasını talep ettiği söz konusu termik santrale karşı, her yurt-
    taşın itiraz ederek havasına sahip çıktığı, gelecek nesillere gururla aktaracakları bir zafer elde edilmiştir. Bunun yanında
    Bursa Çimento Fabrikasının kapasite arttırımı adı altında yeni çimento fabrikası kurulmasıyla eşdeğer olan talepleri, sivil
    toplum kuruluşları ve yurttaşların itirazları sonucunda yargı tarafından reddedilmiştir. Hukukun üstünlüğüne ihtiyaç
    duyulan bugünlerde elde edilen bu ‘Çevre Zaferleri’ geleceğe dair umutları yeşertmekte, güzel günlere olan inancı ta-
    zelemektedir.

    Bir diğer çevre sorunlarından olan maden ocaklarının kontrolsüz şekilde yerleşim yerlerine uzaklığı gözönüne alınma-
    dan açılması hem çevre tahribatına neden olmakta hem de su kaynaklarını kirletmektedir. Bunlara ek olarak Kayapa’da
    yapılması planlanan Katı Atık Yakma Tesisi’nin Bursa’nın en önemli çevre sorunlarından olacağı açıktır. Bu konuda özel-
    likle yerel yönetimlerin temsil ettikleri halkın sağlığını öncelik olarak kabul ederek katı atık bertarafında daha zararsız
    seçenekleri düşünmeleri gerekmektedir. Bursa’nın merkezinde yer alana organize sanayi bölgeleri ise en önemli çevre
    kirlilik nedenleri olmakla beraber şehir planlamanın önemini gözler önüne sermektedir.

    Söz konusu çevre sorunları Bursa’da yaşayan her yurttaşın sağlığını etkilemesi nedeniyle Bursa Tabip Odası bu sorunlara
    karşı mücadelesini kararlılıkla yürütecektir.

    Bundan sonraki her Dünya Çevre Gününde, kötüleşen çevre koşullarının yerine çevre mücadelelerinde kazanılan zafer-
    lerin konuşulması, kar maksimizasyonu yerine toplum sağlığını korumanın öncelik olması, çevre konusunda farkındalı-
    ğın en üst seviyeye çıkarılması ve

    Gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevre bırakılabilmesi dileğiyle…

    Bursa Tabip Odası Çevre Komisyonu / Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu     8 Hekimce Bakış
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13