Page 12 - Hekimce Bakış Dergisi 96. Sayı
P. 12

Altıncı sınıf öğrencilerinin, şiddete maruz kalınması durumunda mesleğe bakışın, hastalara yaklaşımın ve hizmet sunma
    yükümlülüğünün olumsuz etkileneceğine ilişkin ifadelere diğer öğrencilere göre daha fazla katılmaları sağlıkta şiddetin
    tıp eğitimi sürecindeki bir yansıması olabilir. Öğrenciler sağlık hizmetinin içine girerek sağlık sisteminin bir parçası ol-
    dukça sağlıkta şiddet sorunu onları daha çok etkiliyor ve olumsuz etkiler bu nedenle daha fazla ortaya çıkıyor olabilir.
    Nitekim tıp öğrencilerine yönelik kısıtlı sayıdaki çalışmalardan birinde, intern hekimlerin %65.5’inin işyerinde şiddete
    uğradığı saptanmış, bu öğrencilerin %95.7’sinin duygusal-sözel, %4.3’ünün fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtilmiştir
    (İlhan ve ark. 2009) .

    SoNUÇ
    Sağlıkta şiddet sorunu ile tıp öğrencilerinin mesleğe ve hastalara bakışı arasındaki ilişkiyi anlamayı amaçlayan bu çalış-
    mada; çalışma örneğine alınan öğrencilerin şiddete oldukça yüksek oranlarda maruz kaldıkları ve şiddetin gerek mes-
    leğe ilişkin duygu ve düşüncelerini, gerekse de hastalara karşı tutumlarını olumsuz etkilediği gösterilmiştir. Tıp eğitimi
    boyunca şiddete maruziyetle birlikte bu etki artmaktadır; altıncı sınıf öğrencileri şiddet olgusu nedeniyle insanlara yar-
    dımcı olma motivasyonlarını kaybettiklerini, şiddete maruz kalmaları durumunda mesleğe ve hastalara yaklaşımlarının
    olumsuz etkileneceğini daha fazla ifade etmişlerdir. Sağlık çalışanlarına yönelen şiddet, öğrencilerde, riskli hastalara
    müdahale etmekten kaçınma derecesinde bir tepkiye yol açabilmektedir. Araştırma ile şiddetin daha az görünen bir
    boyuttaki etkisine ilişkin önemli bir veri elde edilmiş, sağlıkta şiddet sorunundan tıp öğrencilerinin de etkilenebileceği
    saptanmıştır.

    Her iki öğrenciden birinin şiddete maruz kalırsa sonrasında riskli hastalara tıbbi girişimde bulunmayacağını ifade etmesi
    bulgusu dahi tek başına sağlıkta şiddet sorununun hekimlik mesleğinin değerleri ve toplum sağlığı açısından önemini
    göstermektedir. Sağlık çalışanlarına yönelen şiddet sorununa, öğrencilerin de işaret ettiği üzere sağlık politikaları gibi
    makro belirleyenlerden başlayarak zaman yitirmeden müdahil olunmalıdır.

    BİLGİLENdİRME
    Bu çalışma, 11-12 Eylül 2017 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kong-
    resi’nde ve 11-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Öğrenci Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuş-
    tur. Çalışma ayrıca Toplum ve Hekim Dergisi Mart-Nisan 2018 sayısında yayınlanmıştır.


    kAYNAkLAR
    Annagür, B. (2010) Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: Risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2(2):
    161-173
    Courtney-Pratt, H., Pich, J., Levett-Jones, T. Moxey, A. (2017) I was yelled at, intimidated and treated unfairly’. nursing students’ experiences of being
    bullied in clinical and academic settings, J Clin Nurs
    di Martino, V. (2002). Workplace violence in the health sector, Geneva: WHO.
    Dikmetaş, E., Top, M. Ergin, G. (2011) Asistan Hekimlerin Tükenmişlik ve Mobbing Düzeylerinin İncelenmesi, Türk Psikiyatri Dergisi, 22
    Elbek, O. Adaş, E. (2012). Şiddetin Gölgesinde Hekimlik, Aydın: Aydın Tabip Odası.
    Elliott, P. P. (1997) Violence in health care. What nurse managers need to know, Nurs Manage, 28(12): 38-41; quiz 42
    Fernandes, C. M., Bouthillette, F., Raboud, J. M., Bullock, L., Moore, C. F., Christenson, J. M., Grafstein, E., Rae, S., Ouellet, L., Gillrie, C. Way, M. (1999)
    Violence in the emergency department: a survey of health care workers, CMAJ, 161(10): 1245-1248
    İlhan, M., Özkan, S., Kurtçebe, Z. Aksakal, F. (2009) Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan araştırma görevlileri ve intörn doktorlarda
    şiddete maruziyet ve şiddetle ilişkili etmenler, Toplum Hekimliği Bülteni 28(3)
    İlhan, M. N., Çakır, M., Tunca, M. Z., Avcı, E., Çetin, E., Aydemir, Ö., Tezel, A. M.A., B. (2013) Toplum gözüyle sağlık çalışanlarına şiddet: Nedenler, tutumlar,
    davranışlar, GMJ, 2013: 5-10
    Özcan, N. K. Bilgin, H. (2011) Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: Sistematik derleme, Turkiye Klinikleri J Med Sci, 31(6): 1442-1456
    Pinar, T., Acikel, C., Pinar, G., Karabulut, E., Saygun, M., Bariskin, E., Guidotti, T. L., Akdur, R., Sabuncu, S., Bodur, S., Egri, M., Bakir, B., Acikgoz, E. M.,
    Atceken, I. Cengiz, M. (2017) Workplace violence in the health sector in Turkey: a national study, Journal of Interpersonal Violence, 37(15): 2345-2365
    Saines, J. C. (1999) Violence and aggression in A & E: recommendations for action, Accid Emerg Nurs, 7(1): 8-12
    TBMM (2013). Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis
    araştırması komisyonu raporu, Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi.
    Turhan, O., Ahmed, F., Aslan, D., Erişgen, G., Çakır, B., Sengelen, M. Yıldız, A. (2010) Önlenebilir Bir Sorun: Hekime Yönelik Şiddet, Ankara: Türk Tabipler
    Birliği Yayınları.
    Turla, A., Aydın, B. Ünlü, B. (2012) İntern hekimlerin hekime yönelik şiddet konusunda yaşanmışlıkları ve düşünceleri, Adli Tıp Bülteni, 17(1): 5-11
    Yağbasan, M. Çakar, F. (2006) Doktor-hasta ilişkisinde dile ve davranışa dayalı iletişimsel sorunları belirlemeye yönelik bir alan araştırması, Selçuk
    Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15): 609-629

    12 Hekimce Bakış
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17