Page 15 - Hekimce Bakış Dergisi 96. Sayı
P. 15

TARıM: Önümüzdeki yıllarda “TARIM ROBOTLARI” 100    logaritmik bir şekilde artıyor. 2036 yılına kadar yıllık artış
    Dolara satılacak. üçüncü dünya ülkelerindeki çiftçiler ara- yılda 12 ay (bir yıl) olabilir. Bu nedenle hepimiz büyük ola-
    zilerinde bütün gün çalışmak yerine tarım robotunu yö- sılıkla 100 yaşının çok üzerine kadar yaşabileceğiz. Bunlar
    neten birer yönetici olacaklar. Aeroponiklerin (topraksız  bugünün bilim ve teknolojisine göre bilebildiklerimiz. Kim
    yetiştirilen bitkiler) daha az suya ihtiyacı olacak. Dana eti  bilir gelecekte daha neler olacak, tam anlamıyla büyüle-
    üreten ilk PETRI tabağının (bakteri üreten tabak) ürettiği et  yici!
    2018 yılında danadan elde edilen etten daha ucuz olacak.
    Şu anda, tarıma elverişli arazinin % 30’u büyükbaş hay- Ürkütücü...
    van üretimi için kullanılıyor. Hayvan yetiştirmek için bu
    araziye ihtiyacınızın kalmadığını düşünün. Böcek protei- Heyecan verici...
    nini kısa süre içinde piyasaya sürecek girişimler var. Böcek
    proteini etten daha fazla protein içeriyor. Halen çoğu in- Yazının buradan sonrasına kendi cümlelerimle devam et-
    san böcek yeme fikrine soğuk bakmasına rağmen “Böcek  mek istiyorum. Hiçbirimiz ürkmekte haksız değiliz. Asıl
    Proteini” alternatif protein kaynağı olarak adlandırılıyor. soru kimlerin heyecan duyduğu? Bu baş döndüren geli-
                                şim kimler için heyecan verici diye sorgulamalıyız. Tabii
    MoodıES: Hangi ruh hali içinde bulunduğunuzu söyle-   ki “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” diyenler için. Korku ile
    yen ‘Moodies’ adında bir uygulama var. 2020’ye kadar yüz  geçmişe sarılmak ve gelişmeleri inkar edip mevcudu ko-
    ifadenizden yalan söyleyip söylemediğinizi tespit edebi- rumak uğruna gelişmeleri göz ardı eden ve günü kurtar-
    lecek uygulamalar geliyor. Tartışanların doğru veya yalan  mak için dalkavukça kararlar alan Kodak firması gibi yok
    söylediklerinin kolayca anlaşılabildiği politik bir tartışma  olmak yerine; çalışkan, bilgili ve geleceği yaratmanın yol-
    izlediğinizi düşünün.                  larını keşfetmeye uğraşanlar için heyecan verici. İyilikler
                                ve güzellikler ile dolu bir ütopyayı kurabilme heyecanını
    BıTcoıN (BTC- Elektronik Para Birimi): bu yıl ana para  duyabilenler için heyecan verici . Bence bu heyecanı pay-
    birimlerinden biri olabilir. Öyle ki; varsayılan rezerv para  laşmanın anahtarı eğitim misyonu ve vizyonunda... İlerici
    birimi haline bile gelebilir.              bir vizyonla; özgürlük, gerçekçilik, özgüven, araştırmacılık,
                                zekâ, hayalcilik ve insan evriminde digital çağın oluştura-
    EğİTİM: Afrika’da ve Asya’da en ucuz akıllı telefonlar şim- cağı olanak ve değişimleri yan yana getiren bir misyonu
    diden 10 Dolara satılıyor. 2020 ye kadar insanların büyük  yaratabilmek isteğinde olanlar için heyecan verici.
    çoğunluğu, en yüksek kalitede eğitim ve bilgiye ulaşmayı
    sağlayacak akıllı telefon veya benzeri bir kolaylığa sahip  Belki de tek gereken bunu istemek, bu isteği ve gerekliliği
    olacak. Her çocuk sanat, mühendislik, tasarım, dil, bilim,  anlamak, öğrenmek ve kendimizi gelişmelere uydurmaya
    müzik, matematik vb konularda eğitim almak için KHANS  çalışmak. Tercihimizi evrimsel açıdan doğru yönde yap-
    ACADEMY veya benzeri diğer imkanları kullanabilecek.  maya çalışmak... Çünkü, böyle bir misyonu hangi toplum
                                edinirse, ütopik bir gelecek o topluma diğerlerinden çok
    UZUN YAŞAM: Şimdilerde ortalama ömür yılda üç ay uzu-  daha yakın olacak. Geç kalanları ise belki de tarih hiç ha-
    yor. Dört yıl önce 79 yıl olan ortalama ömür süresi şu anda  tırlamayacak.
    80 yıl. Aynı zamanda şimdi üç ay olan yıllık artış hızı da                                                  Hekimce Bakış 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20