Page 11 - Hekimce Bakış Dergisi 96. Sayı
P. 11

Tablo.1 Katılımcılara göre sağlıkta şiddet sorununun hekimliğe bakış açısına etkileri (n: 384)


                      Etki                           %


                      Meslek yaşamımda şiddete maruz kalma olasılığım hiç de az  80.5
                      değil.

     Mesleki geleceğe ilişkin     Klinikte şiddete uğrama olasılığı beni ürkütüyor.     68.0
 1
 2
 SETENAY S. YALıNBAş , FiLiZ BULUT , M. MURAT CivANER 3 kaygı yaratma
                      Uzman olmayı düşünürsem, seçeceğim alan Halk Sağlığı ya
                      da Temel Bilimler gibi şiddet açısından düşük riskli bir alan  18.3
                      olur.
                      Riskli vakalara müdahale etmek istemiyorum.        24.6
     insanlara yardımcı        Mesleğe başlarken sahip olduğum ideallerden uzaklaştım.  23.6
     olma motivasyonunun
     azalması             Verdiğim emekler bu insanlar için fazla diye düşünüyorum. 22.4

                      İnsanlara yardım etmek benim için eskisi kadar önemli değil. 14.7

                      Fakülteye kaydolduğum günkü kadar hevesli değilim.    42.0

                      Tekrar tercih yapacak olsam yine tıp fakültesini seçerdim.* 15.4

     Mesleği seçtiğine         İmkanım olsa bugün tıp fakültesini bırakırım.       11.2
     pişman olma
                      Bu mesleği seçtiğim için pişmanım.            8.6

                      Şiddet sorunu nedeniyle bazen tıp fakültesini bırakmayı
                      düşündüğüm oluyor.                    5.9

     Etki yok             şiddet sorunu hekimliğe bakışımı etkilemiyor.       34.4


    * Bu ifadeye katılmayanların yüzdesi

    Katılımcılar; şiddete maruz kalmaları durumunda mesleğe bakışlarının ve hastaya yaklaşımlarının nasıl olacağını anla-
    maya yönelik ifadeler arasında en sık “Karar alırken cesaretimi kaybederim” (%55.7), “Hastalardan soğurum” (%55.6) ve
    “Riskli vakalara müdahale etmek istemem” (%50.6) ifadelerine katılmışlardır.

    TARTıŞMA
    Her iki öğrenciden biri hasta ya da yakınlarından kendilerine yönelen sözlü ya da fiziksel şiddete uğrayarak ya da buna
    tanık olarak bir biçimde şiddete maruz kalmıştır. Yanı sıra, henüz eğitimlerinin başındaki birinci sınıf öğrencileri arasında
    her üç kişiden biri şiddete tanık olduğunu ifade etmiştir; ki bu bulgu şiddetin yaygınlığına ilişkin dikkat çekici bir veri
    sağlamaktadır. Bu oranlar oldukça kaygı vericidir. Bekleneceği üzere, öğrencilerin eğitimleri ilerledikçe maruziyetleri
    artmaktadır; altıncı sınıf öğrencilerinde şiddete maruziyet diğerlerine göre yüksektir. Buna karşın 2016 tarihli Sağlık
    Bakanlığı Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması Genelgesi’nde stajyerler ve internler ‘Beyaz Kod’ kapsamı dışında
    tutulmaktadır. Öğrencilerin şiddete maruz kalmaları durumunda böyle bir hakka sahip olmayışları önemli bir eksikliktir;
    bu eksiklik öğrencilerin kaygılarını ayrıca artırabilir, eğitimlerini ve hastalara yaklaşımlarını olumsuz etkileyebilir.
 1
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi
    Katılımcıların yarısından fazlası, şiddete uğradıktan sonra mesleki kararlarını cesaretle alamayacağını ve hastalardan so-
 2
 MA., Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Tarihi ve Etik AD Doktora öğrencisi  ğuyacağını ifade etmiştir. Riskli hastalara tıbbi girişimde bulunmayacağını ifade eden öğrencilerin sayısı şiddete maruz
 3   kalınması senaryosunda iki kat artmış, her iki öğrenciden biri bu durumda hastalara müdahale etmeyeceğini belirtmiştir.
 Prof.Dr, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD / mcivaner@gmail.com
    Toplum sağlığı ve sağlık hakkı açısından ürkütücü olan bu tabloya, gerek mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimiyle,
    gerekse de sağlık politikalarının çalışan sağlığını yeterince önemsemesiyle müdahil olunmalıdır.
                                                  Hekimce Bakış 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16