Page 26 - Hekimce Bakış Dergisi 97. Sayı
P. 26

Altı yıllık tıp eğitimi sonunda kazanılan diplomalar fiili olarak iptal                          ilgili hükümlerini hiçe sayması anlamına gelmektedir. 24 Kasım 2018 Cumartesi Ankara’da gerçekleştirilen TTB Genel
      edilmeye, hekimlik yasaklanmaya çalışılmaktaydı.   HEKİMLİĞİN EVRENSEL DEĞERLERİNİ                   Sağlık Bakanlığı kendi bünyesinde çalışan üç TTB Merkez Konseyi Yönetim Kurulu toplantısına Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu
                                  SAVUNMAK TEMEL GÖREVİMİZDİR                    üyesi hekimi cezalandırarak yasaların TTB kendisine tanımladığı Başkanı Dr. Güzide Elitez, Saymanı Dr. Halil Alper Akın ve Üyesi Dr.
      Halkımıza ve TBMM’ye sesleniyoruz!                                            görevleri, kamusal sorumluluğa, hekimlik değerlerine ve insan Ömer Levent Soydinç katıldı.
                                        22 Kasım 2018                     haklarına uygun olarak yerine getirmesini engellemeye çalışmaktadır.
      Bizler tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrates’ten, Bergamalı
      Galenos’tan beri, bu topraklardayız.                                           Sağlık Bakanlığı’nı, hiçbir hukuksal ve idari uygulamaya sığmayan  “TOPLUM VE HEKİM 40 YIL ETKİNLİKLERİ
                                                                   anlayışından vazgeçmeye, bu soruşturma ve görevden alma
      Topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak uzun yıllar süren                           işlemlerini sonlandırmaya, evrensel insanlık değerlerini hatırlamaya,  SÜRELİ YAYINCILIK: NEDEN?
      eğitimimizden, zengin mesleki deneyimimizden gelen birikimimizle                             TTB Merkez Konsey üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Selma Güngör’ü
      hastalarımız için çalışıyoruz. Güçsüzlerin gücü, çaresizlerin çaresi                           derhal görevine iade etmeye davet ediyoruz.         NASIL?” KONULU ETKİNLİK
      olmaya, ölümlerle ve hastalıklarla mücadele etmeye, sağlık ve şifa                                                              25 Kasım 2018
      dağıtmaya uğraşıyoruz.                                                  Bursa Tabip Odası olarak Türk Tabipleri Birliğinin mesleğimizi
                                                                   demokratik değerler, etik ilkeler ışığında sürdürme mücadelesinde
      Bundan sonra da böyle devam edeceğiz.                                           yanında yer aldığımızı belirtiriz.

      Bu Kanun Teklifi Derhal Geri Çekilsin;                                          Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu

      HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ!             24 Ocak 2018 tarihinde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi         DR. YAŞAR ULUTAŞ İLE
                                tarafından yapılan “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı
      TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ               açıklamadan sonra dönemin Merkez Konsey üyeleri gözaltına            İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
                                alınmış ve 7 günlük gözaltı sürecinden sonra serbest bırakılmışlardı.
                                Aynı dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından TTB MK üyelerinin,              22 Kasım 2018
                                üyeliklerinin düşürülmesi talebiyle açılan dava konusuz kaldığı için
         “VARİS VE VENÖZ YETMEZLİKLER”         29 Haziran 2018 tarihinde düşmüştü.
            KONULU STE ETKİNLİĞİ
                                Ancak tüm bu yasal süreçlere rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından,
               21 Kasım 2018           yargı kararlarının beklenmesine gerek duyulmadan başlatılan
                                soruşturmalara devam edilmiştir. TTB MK üyesi Dr. Bülent Nazım
                                Yılmaz “Devlet Memurluğundan Çıkarma” talebi ile yüksek
                                disiplin kuruluna sevk edilmiş, Dr. Selma Güngör’ün aile hekimliği
                                sözleşmesi fesih edilmiştir. Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar                               25 Kasım 2018 Pazar TTB tarafından Ankara’da düzenlenen “Toplum
                                Ulutaş ise sözleşmesi 2 ay askıya alındıktan sonra görevine iade                             ve Hekim 40 Yıl Etkinlikleri Süreli Yayıncılık: Neden? Nasıl?” başlıklı
                                edilmiş, fakat 19 Kasım 2018 tarihinde Dr. Ulutaş’ın aile hekimliği                            etkinliğe Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Levent
                                sözleşmesinin Sağlık Bakanlığı önerisi ile Adana Valiliği tarafından                           Soydinç katıldı.
                                sona erdirildiği kendisine tebliğ edilmiştir.
                                                                   Aile Hekimliği Sözleşmesi feshedilen Dr. Yaşar Ulutaş ile ilgili 22 Kasım
                                Türk Tabipleri Birliği ve meslek odaları sağlığın fiziksel, ruhsal  2018 Perşembe günü Adana’da düzenlenen basın açıklamasına  BURSA TABİP ODASI İNTERN HEKİM
                                ve sosyal olarak tam bir iyilik hali olduğunu hiç unutmadan     Bursa Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyon üyeleri Dr. Ersan Taşcı ve
                                sağlıklı, barış içinde yaşanabilir bir çevrenin hak olarak hayata   Dr. Cafer Siyahhan katıldı.                     BULUŞMASI
                                geçirilmesini ve insan eli ile yaratılan her türlü şiddetin nedenlerinin                                 26 Kasım 2018
      Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu tarafından ortadan kaldırılmasını, sosyal iyilik halinin sağlanması taleplerinin
      düzenlenen ve Doç. Dr. Abdulkadir Ercan’ın konuşmacı olarak karşılanması için mücadele etmektedir. Kaldı ki Dünya Tabipler
      katıldığı “Varis ve Venöz Yetmezlikler” konulu etkinlik 21 Kasım 2018 Birliği (WMA); “Türk Tabipleri Birliğinin yanında yer alarak, yaptığı  TTB GENEL YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
      Çarşamba günü saat 18.30’da Bursa Tabip Odasında gerçekleştirildi. bu açıklamayla yalnızca apaçık bir gerçeğe dikkat çektiğini, savaşın
                                önemli sağlık sorunlarına yol açtığını belirtmiştir. TTB bu açıklamayla        24 Kasım 2018
                                “sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle savaştan mümkün
                                olan her durumda kaçınılmalıdır” diyerek bu evrensel ilkeye ışık
                                tutmuştur.

                                Meslek örgütleri demokrasinin gereğidir ve vazgeçilmez
                                kurumlarından biridir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyelerinin                          Bursa Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin çalışmalarını Uludağ
                                meslek kuruluşunda yürüttükleri görevleri, Devlet Memuru olarak                              Üniversitesi Tıp Fakültesi intern öğrencileri ile paylaşmak amacı ile
                                yürüttükleri görevlerinden bağımsızdır. Bu durum başta 135,                              2012 yılından bu yana düzenlenen etkinlik 26 Kasım 2018 Pazartesi
                                25, 26, 27 ve 33. maddeler olmak üzere Anayasa’da düzenlenen                               günü Bursa Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. İntern öğrenciler Halk
                                demokratik hakların bir sonucudur. Bakanlığın Merkez Konseyi                               Sağlığı stajları sırasında bir gün Bursa Tabip Odası’na konuk edilerek
                                üyelerini görevleriyle ilgisi olmayan nedenlerle memuriyetten                               Tabip Odası Türk Tabipleri Birliği, tıp hukuku ve sahada hekimlik
                                çıkarma talebiyle soruşturması, Anayasa’nın meslek örgütleriyle
                                                                                             deneyimi konularında bilgilendiriliyorlar.


    26 Hekimce Bakış                                                                                                      Hekimce Bakış 27
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31