Page 22 - Hekimce Bakış Dergisi 97. Sayı
P. 22

Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonundan Dr. Üniversitesi Tıp Fakültesi intern öğrencileri ile paylaşmak amacı ile
      Bülent Kavuşturan ve Dr. Mustafa Dönmez’in katıldığı TTB İşçi Sağlığı 2012 yılından bu yana düzenlenen etkinlik 17 Ekim 2018 Çarşamba  “ZOONOZ HASTALIKLAR (ŞARBON) VE        CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ
      ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı14 Ekim 2018 Pazar günü Ankara’da günü Bursa Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. İntern öğrenciler Halk  GIDA GÜVENLİĞİ” PANELİ               29 Ekim 2018
      gerçekleştirildi. Toplantıda Dr. Mustafa Dönmez TTB İşçi Sağlığı ve Sağlığı stajları sırasında bir gün Bursa Tabip Odası’na konuk edilerek  24 Ekim 2018
      İşyeri Hekimliği Kolu Yürütme Kuruluna seçildi.  Tabip Odası Türk Tabipleri Birliği, tıp hukuku ve sahada hekimlik
                                deneyimi konularında bilgilendiriliyorlar.


              TÜRKİŞ ZİYARETİ
                                     TTB EDEBİYAT MATİNESİ
               15 Ekim 2018
                                    “EDEBİYAT… ŞART MIDIR ?”
      15 Ekim 2018 Pazartesi günü Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu    21 Ekim 2018
      Başkanı Dr. Güzide Elitez TÜRKİŞ’i ziyaret etti.       TBMM BAŞKAN VEKİLİ LEVENT GÖK İLE
             GÖRÜŞMEDEYİZ…

        KONUMUZ “SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI”                                                                     29 Ekim 2018 Pazartesi saat 19.00’da FSM-Barbaros Cad. Köşesinde
               17 Ekim 2018                                               Nilüfer Kent Konseyi, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi,  Bursa Tabip Odası flaması altında buluşup Cumhuriyet için yürüdük.
                                                                   Bursa Tabip Odası ve Bursa Veteriner Hekimler Odası tarafından
                                                                   24 Ekim 2018 Çarşamba günü düzenlenen Prof. Dr. Reşit Mıstık’ın
                                Her ay önceden belirlenen bir tabip odasının ev sahipliğinde      konuşmacı olarak katıldığı “Zoonoz Hastalıklar (Şarbon) ve Gıda
                                gerçekleşen, hekimler ve edebiyatçılar arasında bir köprü kurmayı   Güvenliği” konulu panele Dr. Güzide Elitez katıldı.
                                hedefleyen Türk Tabipler Birliği Edebiyat Matineleri, Ankara Tabip                                BURSA BAROSU ZİYARETİ
                                Odası ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle başladı.                                           01 Kasım 2018


                                “7 Bölge 7 Matine Programı” kapsamında konuk yazar olarak                                 Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu 01 Kasım 2018 Perşembe günü
                                “Yiğit Bener”in katıldığı ”Edebiyat… Şart mıdır ?” konulu söyleşi                            Bursa Barosu’nun yeni Yönetim Kurulunu ziyaret etti.
                                ve imza günü, 21 Ekim 2018 saat 13:00’ de Mülkiyeliler Birliği’nde
                                gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe Yönetim Kurulu üyesi Dr. Halil Alper Akın
                                ve Kültür Sanat Spor Komisyonu üyesi Dr. Gönül Malat katılmıştır.
      Sağlıkta Şiddet Yasası ile ilgili Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları                            BÜYÜKORHANKARAAĞIZ KÖYÜ
      başkanlarından oluşan heyet 17 Ekim 2018 Çarşamba günü TBMM                                   BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİNE
      Başkan Vekili Levent Gök’ü ziyaret etti. Toplantıya Bursa Tabip Odası  FOTOĞRAF KULÜBÜ ETKİNLİĞİ:                     PROTESTO              BURSALI HEKİMLER HAK NÖBETİNDE
      Başkanı Dr. Güzide Elitez katıldı.                                                                              02 Kasım 2018
                                   İNKA’LARIN İZİNDE KOLOMBİYA –                           27 Ekim 2018
                                       PERU – BOLİVYA                                               AKP’nin Meclis’e sunduğu Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun
             BURSA TABİP ODASI                   23 Ekim 2018                                               Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
                                                                                             ‘ne tepki gösteren hekimler, doktor Fikret Hacıosman’ın öldürülmesinin
           İNTERN HEKİM BULUŞMASI                                                                       birinci ayında, Bursa’da nöbet eylemleri gerçekleştirdi. “Hekimler
                                                                                             kandırmaca değil, haklarını istiyor” sloganıyla toplanan hekimler iş
               17 Ekim 2018                                                                        ve can güvencesi, çalışma hakkı ve yaşam hakkı taleplerini yineledi.


                                                                                             Bursa Tabip Odası üyesi hekimler, Dr. Fikret Hacıosman’ın
                                                                                             öldürülmesinin birinci ayında, “Sağlıkta Şiddet Yasası” için bir kez daha
                                                                                             meydanlara indi. Nilüfer Üç Fidan Parkı’nda bir araya gelen hekimler,
                                                                                             iş güvencesi, can güvencesi, yaşam ve çalışma hakkı istediklerini bir
                                                                                             kez daha dile getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni sağlıkta şiddeti
                                                                                             durduracak somut maddeler içeren yasalar çıkarmaya davet eden
                                                                                             hekimler, AKP’li milletvekillerince “Torba Yasa” olarak TBMM’ye
                                                                                             sunulmuş olan teklifin 24. maddesinde yer alan düzenlemenin Türk
                                                                                             Tabipleri Birliği’nin ısrarla önerdiği Sağlıkta Şiddet Yasası Teklifi ile
                                                                   Büyükorhan Karaağız Köyünde yapılacak olan biyokütle enerji hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.
                                Burs Tabip Odası Fotoğraf Kulübü etkinlikleri çerçevesinde 23 Ekim   santraline protesto amacıyla Karaağız Köylüleri tarafından 27 Ekim
                                2018 Salı günü Dr. Ertuğrul Aydın ve Dr. Atilla Murat gürün “İnka’ların
      Bursa Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin çalışmalarını Uludağ                           2018 Cumartesi günü Heykel’de yapılan basın açıklamasına katıldık.
                                İzinde Kolombiya – Peru – Bolivya” konulu sunumunu yaptı.                                           Devamı için


    22 Hekimce Bakış                                                                                                      Hekimce Bakış 23
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27