Page 9 - Hekimce Bakış Dergisi 98. Sayı
P. 9

sorunlarının tedavisine yardım  Rahip-Hekimler tarafından yapılırdı.  vücuduna şifa veren ışınları yüzünden
      edilmeye ve hayata bağlılıkları  Asklepionların etkinliğinin ve ününün  Şifa Tanrısı’nın babası olan Apollon,
      artırılmaya çalışılırdı.     artması, bu ciddi çalışma disiplininde  Asklepiona bakan bir yerdeydi. Belli
                       ve tedavi yaklaşımındaki farklılıktan  zamanlarda güneş altında gezmek
 BiR RESiM Encoimaterion: Bu tapınaklarda  kaynaklanır.           ve güneş banyosu yapmak Tanrı’yı
      iyileşmek için hastaların uyumaları

                                        çağırmak anlamına geliyordu.
      ve rüya görmeleri gerekirdi. Rüya  ASKLEPİONLARDA
 BiNBiR SÖYLENCE görmek için yattıkları bu odalara  TEDAVİ           Ağrısı, sızısı olan hastalara ılık kuma
      Encoimaterion deniyordu.
                                        girmeleri, çamur sürünmeleri tavsiye
                                        edilir, bitkilerden elde edilen sular,
      ASKLEPİADLAR           Asklepionlar hastaların dertlerini  yağlar, macunlar, şerbetleri lapalar
                       tanrıya bildirdikleri hakiki yerlerdi. Bu  yedirilirdi. Bal ve bal şerbeti başlıca
      (RAHİP-HEKİM)                            ilaçtı. Zehirsiz yılanlarla şok tedavisi
 Dr. Yelda ERTÜRK | eyerturk@gmail.com   nedenle Asklepionlara gelenlerin sayısı
                       çok fazlaydı. Halkın her kesiminden  yapılırdı. Yılanlar hastaları ısırırdı.
 hekimcebakis.org Asklepionlarda çalışan hekimler  insan geliyordu.      Tanrının gücü ile onlardaki şifadan
      ‘’Asklepiad’’ ya da Rahip-Hekim                   faydalanılırdı. Ayrıca kan alındığı
      denilmektedir. O dönemde; Yunan  Hastalar arasında en çok kadınlar  da yazılan kitabelerden ve toprak
                                        eşyalardan anlaşılmaktadır. Tedavi
 HEKİM ATALARIMIZ  hekimleri bir sanat uzmanı hekimin  bulunuyordu. Felç, göğüs darlığı,  usulleri arasında; egzersiz, tiyatro ve
      yanında çırak olarak çalışır, uygulama
                       mide ağrıları, delilik gibi ağır
      ve uğraşları merakla takip ederek  hastalarla, yara beresi en hafif  müzik de önemli bir yere sahipti.
 ASKLEPİADLAR  diğer sanat uzmanları gibi yetişirlerdi.  olanlar da geliyordu. Alnındaki lekeyi,  Asklepionlardaki su, güneş, hava ve
      Eski Yunan’da çok fazla doktor yoktu.
                       yanağındaki kılları gidermek için bile
      Yalnızca büyük şehirlerin kendilerine  gelen vardı. Asklepiona gelen hastalar,  insanlarla yapılan çeşitli tedavilerde
 Antik dönemdeki tıp anlayışı dini  Zeus buna çok kızar ve yıldırım ile  Bunlar: ait hekimleri bulunurdu. Küçük  giriş kapısında  rüya ve telkin büyük rol oynuyordu.
 inançlarla iç içedir. Hastalıklardan  Asklepios’u öldürür. Kutsal yol: Tapınağa ve Şifa Tanrısına  yerlerde hekim bulunmaz ve oralara  ( viran kapı) muayene edilir, tedavisi  Yeni gelen hastalar rüyaya yatmadan
 kurtulmak ve iyileşmek için tanrının  uzun ve kutsal sayılan bu yoldan  gezici hekimler tarafından hizmet  mümkün değilse (ölümün kaçınılmaz  önce birtakım merasimler yapılırdı.
 yardımı gerekirdi. Tanrılar, insanların  Asklepios adına pek çok tapınak  geçilerek erişilirdi. Bu yoldan geçmek  götürülürdü. Hasta doktor ilişkisinde  olduğu durumlar) içeri alınmazdı.
 sahip oldukları kötü huy ve zayıflıkların yapılmış ve bunlar tedavi amacı ile  iyileşmek için gereklilik, bir ödevdi. gizlilik yoktu. Doktorların iş yeri  Son günlerini yaşayan insanlar içeri  Temizliğini yapan ve adağını sunan
 hepsinden arınmış, kendi içinde denge de kullanılmıştır. Bunlara Asklepion  Kutsal küçük alan: Burada şehrin ileri  herkese açıktı. Tıbbi sorunlar herkesin  alınmaz, içeride olanlar da dışarı  kişi mabede girer ve tanrıların
 ve uyumu gerçekleştirmiş üstün  denir. En ünlüleri; Titan-Trika,  gelenleri için mezarlık bulunuyordu. içinde tartışılırdı. Doktorlar arasında  çıkartılırdı. Asklepiona gelen hastalar  heykelleri önünde yakarışta
 varlıklar olarak düşünülürdü. Onlar  Rodos, İstanköy, Epidauros, Atina ve  rekabet olurdu. içeri girdikleri zaman ölümden  bulunurdu. Bundan sonra kutsal
 talihsiz durumlarda ve hastalıkların  Bergama’da olanlardır. Asklepionlar  Propylon: Dört sütunlu mermer kapı.  kurtulduklarına inanırlardı. çeşmeden suyunu içen hasta
 iyileşmesinde insanlara yardım  sağlık açısından en uygun yerlere  Kutsal yolun küçük alana giriş yerinde  Asklepiadlar ise bu normal  Bu inançla kendilerini kutsal yerin  dehlizden geçirilerek Telesphore
 ederlerdi. Bu tanrılar içinde Eski  kurulmuştur. Doğayla bir bütünlük  yer alırdı. Buradan büyük alandaki  hekimlerden farklıydı. Asklepios’un  sağaltımına bırakırlardı. Hastalardan  adına yapılan ikinci yuvarlak binanın
 Yunan’da adından en çok söz edilen,  oluştururlar. Tiyatrosu, spor salonları,  tören yerine geçilirdi. müritleriydiler. Asklepios tıbbi  hastalıklarına ve durumlarına göre  altındaki loş yere götürülürdü. Hasta
 Tıp Tanrısı Asklepios’tur. gezinme ve dinlenme yerleri ile insanın  mezhebine bağlananlar, Şifa  para alınırdı. Asklepiona tedaviye  burada yağ kandillerinin gizemli
 kendisini huzurda hissettiği bir ortam  Artemis köşesi: Güneş Tanrısı  Tanrısı’nın temsilcisi sayıldıklarından  gelen kişiler için ilk şart temizlikti.  ışıkları ve tılsımlı gölgeleri arasında
 Mitolojiye göre Asklepios, en büyük  yaratılmıştır. M.S. IV. yy. da Hıristiyanlar Apollon’un Asklepion’u koruduğu gibi,  “hekim’’ ve “rahip’’ sıfatını taşırlardı.  tanrı ile baş başa bırakılırdı. Hastanın
 Sağlık Tanrısı Apollon ile Koronis  tarafından Asklepionların çoğu  Apollon’un kardeşi Ay ve Ormanlar  Bu nedenle kendilerine Rahip-Hekim  Sağlık Tanrısı’nın huzuruna temiz  yatması için tahtadan kerevet ile
 adlı bir perinin çocuğudur. Sık sık  yakılmış, bu yıkımdan ancak Bergama  Tanrıçası Artemis de burada hastaları  denilmiştir. Rahip-Hekim, tıp bilgilerini olarak çıkmak mezhebin temeliydi.  ot minderler bulunurdu. Çarşafı
 savaşlara giden yakışıklı Tanrı  Asklepion’u kurtulabilmiştir. Bergama  ve doğumları koruyordu. Asklepios’un öğretisine göre uygulardı. Temiz olmayan, yıkanmamış kişilerin  ve örtüyü herkes kendi getirirdi.
 Apollon’u karısı Koronis, hamile  Asklepion’u bize diğer Asklepionların  Rahiplik sıfatını almalarının sebebi din  mabede girilmesine izin verilmezdi.  Hekimler hastaya;
 olduğu halde başkası ile aldatır.  mimarisi ve iç donanımı hakkında  Kütüphane: Duvardaki küçük  adamı oluşlarından değil, şifa gücü  Bu nedenle su, Asklepion için çok
 Apollon Koronis’i öldürür. Sonra  oldukça ayrıntılı bilgi vermektedir.  oyuklarda rulo halinde kitaplar  bulunan, aydınlanmış, arınmış, yüksek  önemliydi. İnanışa göre “su tanrının  “Burada yat, uyuyana kadar
 karnındaki çocuğa acır. Karnını  Rüzgara karşı korunaklı konumu,  dururdu. Sadece hekimlere ait bir  bilinçli insanlar olduklarındandı. başyardımcısıdır.” Asklepiona gelen  dua et. Tanrı Asklepios sendeki
 yararak çocuğu alır. Onu büyütüp  mükemmel suları, gölgeli gezinme  kütüphane değildi. Hastaların ve  hastalar, buradaki kutsal sulardan  derdin dermanını bildirecektir. Ne
 yetiştirsin diye yarı at, yarı insan  koridorları, parlak mermer tiyatrosuyla  ziyaretçilerin faydalanması için klasik  Asklepiadlar, stefonogores (tacı  hem içerek hem de banyo yaparak  görürsen, ne duyarsan bize anlat’’
 Kheiron’a teslim eder. Kherion  insana huzur ve dinginlik veren bu  eserler de yer alırdı. taşıyan) denilen Başrahip-Hekimin  faydalanmışlardır. Bütün bunlar kutsal
 bu çocuğa Asklepios adını verir.  yerler zamanının yüksek görgülü  emri altında bulunurdu. Bu makam,  birer görev gibi yapılırdı.  gibi telkinler yapar ve rüyanın
 Asklepios; Aleksicous’tan gelir. Kelime  kimselerinin de toplandığı yerlerdi.  Tiyatro: Tiyatro da, kütüphane gibi  Asklepios sülalesinin imtiyazı  önemini anlatırlardı. Hastalar
 “hastalığı uzaklaştırdı” demektir.  Asklepionlar sadece sağlık hizmeti  şifa arayanlarla ve ziyaretçilerle  altındaydı. Bu nedenle Asklepionların  Bu nedenle madenli sıcak sular ve  sabahleyin erkenden uyanır ve
 Zamanla Asklepios öylesine hünerli  sunmakla kalmamış, aynı zamanda  dolardı. Bergama Asklepion’undaki  sert idaresine karşın, sırası gelince  çamur banyoları da tedavi amacı ile  gördükleri rüyayı Rahip-Hekimlere
 bir hekim olur ki ölüleri bile diriltmeye  eğitim, kültür ve sanat merkezi  4000 kişilik büyük tiyatro ciddi bir  sülaleden olan bir kadının da bu  kullanılıyordu. Asklepionlarda su kadar  anlatırdı. Hekimler rüyayı
 başlar. Hatta öyle ki, büyük Tanrı  niteliği de kazanmıştır. Bergama  özenle yapılmıştır. Tiyatroda oyunlar,  makama geçtiği çeşitli kitabelerden  güneşin de önemli bir rolü vardır.  yorumlayarak ona göre tedavi
 Zeus’un canlandırarak ölüme mahkum Asklepion’unda ve genelde tüm diğer  eğlenceler düzenlenirdi. Yapılan  anlaşılmaktadır. Asklepionlardaki tüm  Güneş’in insan vücudu üzerinde şifalı  programı belirlerdi.
 ettiklerini bile iyileştirince Tanrı  Asklepionlarda çeşitli bölümler vardı.  bu faaliyetlerle hastaların ruhsal  işler; temizlik, güvenlik, tedavi gibi, bu  etkisi büyüktü. Homeros’a göre, insan  Rüyalarda genelde; açık emirler, ilaç

 8 Hekimce Bakış                                            Hekimce Bakış 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14