İdare Mahkemesi TTB’yi Haklı Buldu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarına yönelik şiddet başvurularının kaydedildiği Beyaz Kod verilerinin paylaşılması talebiyle 3 Mart 2022’de Sağlık Bakanlığı’na bir yazı yazmış; yazıya kanunen belirlenmiş süre içinde yanıt verilmemesi üzerine konuyu idare mahkemesine taşımıştı.

TTB tarafından yapılan başvuruda Sağlık Bakanlığı Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması Genelgesi’nde arşiv ve kayıtların düzenli tutulup ilgili birimlere aylık ve yıllık gönderilmesinin düzenlendiğine dikkat çekilmiş; TTB’nin talep ettiği bilgi ve belgelerin, bakanlığın hukuki yükümlülüğü olarak kaydını ve istatistiğini tutması gereken bilgi ve belgeler olduğunun altı çizilmişti. Başvuruda ayrıca Beyaz Kod verilerine ilişkin başvurunun reddedilmesinin, hem hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlıklarının korunması hem de toplumun sağlık hizmetine erişimi için bir engel olduğu kaydedilmişti.

TTB’nin, şiddetle mücadelede duyarlılığın artırılması ve kamuoyu yaratılması için kanunen paylaşılması gereken ancak son zamanlarda paylaşımı durdurulan “Beyaz Kod” verileri için yürüttüğü mücadeleyi Ankara 6. İdare Mahkemesi de haklı buldu.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun bilgi edinmeye ilişkin usul ve esaslarına atıf yapan mahkeme; Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ndaki istisnalar dışında her türlü bilgi ve belgenin başvuranlarla paylaşılmasının, demokratik ve şeffaf bir yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olduğunu kaydetti.

Mahkeme ayrıca Türk Tabipleri Birliği’nin kanunda tanımlanmış görevlerine de dikkat çekerek “Birliğe, tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak yönünde ödevler yüklendiği, diğer yandan; halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karşılıklı işbirliği yapılması ve halk sağlığını ve tıp mesleğini ilgilendiren işlerde resmi makamlardan yardım sağlanması konusunda da görevleri yerine getirmek üzere yetkilendirildiği görülmektedir” ifadelerine yer verdi.

İdarenin bilgi ve belgeleri paylaşmamasının yerinde olmadığını belirten mahkeme kararını şu ifadelerle bağladı:

“Davacı birlik tarafından, ilgili mevzuatla kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesi maksadıyla istenildiği ve bu amaçla yapılacak çalışmalarda kullanılacağı anlaşılan ‘Beyaz Kod’ uygulaması kapsamında elde edilen verilere ilişkin bilgi ve raporların iletilmesine ilişkin istemin, davalı idarece, davacının başvurusunda belirttiği amaç doğrultusunda bir değerlendirme yapılarak karşılanması gerekirken, bu talebin cevap verilmeksizin zımnen reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Kararın tamamı için tıklayınız.

Yazarın Diğer Yazıları
deneme bonusu veren siteler yeniokul.net casino deneme bonusu veren siteler