Page 10 - Hekimce Bakış Dergisi 90. Sayı
P. 10

sağlıklı bir yaşam sağlamak adına yapabilecekleri
                               konusundaki görüşlerini belirtebilirler. Hekimler aynı
                               zamanda olası ciddi psikososyal sorunlar dâhil tedavi
                               gerektiren hastalıkları tedavi edebilirler, çocukların
                               bağışıklanıp aşılanmalarını sağlayabilirler ve konut
                               ve diğer ihtiyaçların karşılanması konusunda yerel
                               planlamacılara yardım edebilirler.
                               Hekimlerin bu alanda yapabilecekleri birincil katkı,
                               kitlesel göç ve hareketlilik olgusunun kamusal
                               planlama açısından çevresindeki daha geniş kapsamlı
                               konularla birlikte kavranmasına ilişkindir. Ancak,
                               bu yapılırken kişinin ve ihtiyaçlarının merkezde
                               yer aldığı hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bu da,
                               özellikle sağlığın toplumsal belirleyenleri, hastalıkların
                               önlenmesi, sağlık hizmetlerinin varlığı ve istismar,
    Tüberküloz dâhil bulaşıcı hastalıklardan kaygı     ihmal ve sömürü gibi durumların önlenmesi gibi
    duyanlar olmakla birlikte asıl sorun yoksulluktan   başlıklarda güçlü bir tanıtım-savunu rolü anlamına
    kaynaklanan raşitizm ve diğer malnütrisyon       gelir.
    sendromları gibi sağlık sorunlarıdır. Çatışmalar
    sırasında ve dışında gelişen TSSB risklerine kronik
    maruz kalış durumu dikkate alındığında stresle ilişkili
    diğer psikolojik bozuklukların yaygın görülmesi de   Öneriler
    muhtemeldir.                      1. Bu toplantı kitlesel nitelikteki göç hareketleri
                               arasında önemli bir örtüşme olduğunu tespit eder;
    Siyasal diyalog ne?                  insanlar, görece güvenliksiz yerlerden görece
    Kitlesel göç ve mülteci hareketleri konusundaki    güvenlikli yerlere gitmektedir. Bunu, daha iyi
    siyasal diyalog sıkıntı verecek ölçülerde tek yanlıdır.  bir yaşam ve çocuklarına fırsatlar yaratmak için
    Görüldüğü kadarıyla tek gerçek kaygı insanların    yapmaktadırlar. Kimi göç hareketlerinde ölüm,
    hareketinin sınırlanması ve özellikle varış ülkelerine  yaralanma, tecavüz ve diğer cinsel şiddet biçimleri,
    ulaşmalarının engellenmesidir. Ortaya çıkan bir    haksız yere hapse atılma, işkence görme ve zorla
    eğilim, bu göçlerin ardındaki nedenlere bakılması   çalıştırılma gibi gerçek fiziksel tehlikeler ve diğer
    yönündedir. Böylece dalga tersine çevrilecek,     olumsuzluklar temel nedenken diğerlerinde daha
    çatışmaların hüküm sürdüğü ülkelerde barışın      yavaş gelişen ancak bir o kadar gerçek yoksulluk,
    tesisi göçmen sayısını azaltabileceği gibi en yoksul  evsizlik ve açlık gibi tehlikeler söz konusudur.
    ülkelerdeki en yoksul nüfus kesimlerinin çalışma ve  2. Bu toplantı, insanlar yaşamlarını barış ve huzur
    yaşam koşullarını iyileştirebilecektir. Ancak, barışın  içinde sürdürme, kendileri ve aileleri için daha iyi
    kendi başına bir amaç olarak görülmesi gerekir;    bir ekonomik konuma ulaşma fırsatları dâhil çeşitli
    basitçe mülteci sayısını azaltacak bir araç olarak değil.  amaçları gerçekleştirme açısından kendi ülkelerinden
    Barışa dar görüşle yaklaşılmasının kalıcı bir çözümle  hoşnut olmadıkları sürece kitlesel göçlerin süreceği
    sonuçlanması mümkün görünmemektedir.          görüşündedir. Küresel topluluğun, halen en yoksul
    Diyalog, göç eden nüfusun makul ihtiyaç ve       ekonomilere sahip ülkelerde yaşamakta olanlar dâhil
    beklentilerini nadiren temel almakta, asıl olarak ulusal  tüm insanların durumunu iyileştirmenin yollarını
    sınırların güvenliğine odaklanmaktadır. Bir insanın  arama gibi bir sorumluluğu vardır. Sürdürülebilir
    başka bir yerdeki belirsiz bir gelecek için evini terk  kalkınma herkese daha güvenli bir yaşam ve
    etmesine yol açan çaresizliğin anlayışla karşılandığını  ekonomik seçenekler sunacaktır.
    gösteren pek az işaret vardır.             3. Bu toplantı, savaşın ve diğer silahlı çatışmaların,
                               bu arada sürekli iç gerilim, huzursuzluk ve şiddetin
                               kaçınılmaz olarak nüfus hareketlerine yol açacağı
    Hekimler bu tartışmalara neler katabilir?
                               görüşündedir. Çatışmalar ne kadar şiddetlenirse bu
    Hekimler göçe yol açan toplumsal, ekonomik,      bölgelerden ayrılmak isteyen insanlar da o kadar
    güvenlikle ilgili ve diğer etmenleri, aile için daha  artacaktır. Küresel topluluğun, özellikle de onun siyasal
    iyisini gerçekleştirme dürtüsünü, göç yolculuğunun   liderlerinin barış inşa ve uyuşmazlık çözüm çabalarını
    kişinin ve ailenin fiziksel ve psikososyal sağlığı ve  destekleme sorumlulukları vardır.
    iyi olma hali üzerindeki etkisini kavrarlar. Halka,
    göçmenlerin gelişinin sağlık açısından bir tehlike   4. Bu toplantı, insanlık dışı ve son verilmesi gereken
    yaratmayacağına ilişkin güvence verebilirler ve    zorla göç ettirme olgusunun varlığını kabul eder ve
    göçmenleri kabul eden mercilerin makul ölçülerde    kınar. Bu tür durumlar Uluslararası Ceza Mahkemesine
                               havale açısından göz ününde bulundurulmalıdır.
                                                 Hekimce Bakış 15
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15