Page 8 - Hekimce Bakış Dergisi 90. Sayı
P. 8

Burada, 19.yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında ABD ve
                               Avustralya’ya yönelen büyük göç hareketlerine göre
                               farklı bir durum yoktur. Bu göç hareketlerinde de
                               itici güç, fırsatların insanların kendi ülkelerinde değil
                               de başka yerlerde olmasıydı. Gerçi o hareketlerde
                               siyasal ve dinsel baskılardan kurtulma arzusu da rol
                               oynuyordu, ancak insanların kendilerini ve ailelerini
                               daha iyi bir konuma taşıma umutları ön plandaydı.
                               Daha önceden yeterli planlama ve hazırlık
                               yapılmadığında deprem ve tsunami gibi katastrofik
                               doğa olayları da kitle halinde göçlere yol açabilmekte,
                               yıkılan binalardan, evlerden ve işyerlerinden kaçan
    Mülteciler kimler?                   insanlar başka yerlerde güvenlik aramaktadır. Bu
    Mülteciler çeşitli kategorilerde toplanabilir.     tür doğal olaylar önlenemez olmakla birlikte uygun
    Kimileri savaşın sürdüğü bölgelerden kaçmakta,     ön planlama sayesinde kişiler ve altyapı üzerindeki
    kendilerinin ve çocuklarının bomba ve kurşunlardan   etkilerin önemli ölçülerde azaltılması mümkündür.
    uzak yaşayabileceği yerler aramakta, başlarını     Günümüzdeki farklılık ise, kimi bölgelerdeki
    sokabilecekleri bir yer olsun istemektedir. Ebeveynler,  çatışmaların bu bölgelerde yaşan insanlarda daha iyi
    çalışıp geçimlerini sağlama ve çocuklarına güvenli bir  bir gelecek umudu bırakmayacak kadar uzun süredir
    yer bulma kaygısındadır.                devam ediyor oluşudur. Dahası, bugünkü savaş
    Diğerleri ise zaman zaman “ekonomik göçmenler”     durumu sivil nüfusun yanı başında cereyan etmekte,
    olarak adlandırılan kesimi oluşturmaktadır. Bu    yaşanılan ve çalışılan yerleri tahrip etmektedir. Oysa
    insanlar yaşam standartlarını yükseltme arayışı    tarihte pek çok savaş görece kısa sürmüş, nüfusun
    içindedir. Çatışmaların son dönemde yıkım getirdiği  toplandığı merkezlerden uzak yerlerde gerçekleşmiş,
    ya da yoksulluğun çok yaygın olduğu ülkelerden     sivil yaşam üzerinde daha az yıkıcı etkilere yol açmıştı.
    gelebilirler. Ülkelerinde kalmaları halinde kendilerinin
    ya da ailelerinin yaşamında bir iyileşme sağlayabilme
    umutları artık kalmamıştır. Böylece, onların aradıkları  Zorla göç
    da kendileri ve aileleri için daha iyi bir yaşamdır.  Yukarıda değinilen nedenlerin yanı sıra zaman
                               zaman çeşitli nedenlerle, örneğin belirli bir yörenin
    Üçüncü kategorideki göçmenleri ise baskılardan
    kaçanlar oluşturmaktadır. Bu, baskıcı rejimlerin    etnik bileşimini değiştirmek amacıyla insanları
    hüküm sürdüğü, özgürlüklerin herkes için sınırlandığı  yerlerinden sürüp çıkarmak için askeri ve diğer
    ülkelerdeki genel bir baskı olabileceği gibi baskının  önlemlere başvurulmuştur. Bu amaca yönelik olarak
    belirli bir kesime, örneğin belirli bir etnik gruba, dine  evlerin, okulların, işyerlerinin, hatta mezarlıkların bile
    ve cinsiyete mensup olanları hedef alan baskı da    bombalandığı görülmüştür.
    olabilir. Burada aranılan ise özgürlük içinde yaşamak
    ve toplumsal eşitlik şansına sahip olmaktır.      Gidilmek istenen ülkeler nasıl seçiliyor?
    Mülteciler, aileler olabilecekleri gibi tekil kişiler de  Gidilecek ülke tercihlerini belirleyen nedenler
    olabilir. Zaman zaman yanlarında kimsesi olmadan    konusunda yapılmış görece az sayıda araştırma
    yollara düşen çocuklar da görülmektedir.        vardır. Kimi durumlarda bu tercih dille ilgilidir ve
    Bu ayrılışın, terk edilen ülkeler üzerindeki etkileri çok  göçmenler gidecekleri ülkedeki insanlarla iletişim
    önemli olabilir. Göçmenlerden kimileri terk ettikleri  kurabileceklerini düşünmektedir. Diğer durumlarda
    ülkelerinin büyük ihtiyaç duyduğu, zor bulunan     göçmenlerin o ülkede akrabaları ya da kendi
    becerilere sahip olabilir. Göçmenler gittikleri ülkelerde  çevrelerinden yakınları vardır ve onların kendilerini
    mesleki eğitimlerini, bilgilerini ve becerilerini   iyi karşılayıp yardımcı olacaklarına güvenmektedir.
    kullanma olanakları bulamayıp görece vasıfsız     Siyasetçiler arasında bu tercihin tamamen maddi
    alanlarda çalışmak zorunda kalabileceklerinden     olduğunu düşünenler vardır; başka bir deyişle
    küresel anlamda bir beceri kaybından söz etmek de   geldiklerinde kendilerine devlet desteği sunacak
    mümkündür.                       olan ülkeler tercih edilmektedir. Açık olan bir başka
                               husus da uluslararası planda istikrar, toplumsal
                               kapsama ve sokaklardaki huzur açısından iyi bir profil
    Evlerini terk etmelerinin nedenleri neler?       veren ülkelerin arzu edildiğidir; göçmenler için bu
    Evleri ve ülkeleri terk etme nedenleri bir temanın   ülkelerin nihai varış yeri olarak tercihi aynı zamanda
    çeşitlemeleri gibidir: yeteneklerini geliştirerek   söz konusu ülkelere yönelik itibarın bir işareti
    kendi ülkelerinde olmayan seçenekleri, şansları ve   sayılmaktadır.
    fırsatları bulabildikleri bir yerde özgürce yaşamak…


                                                 Hekimce Bakış 13
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13