Page 9 - Hekimce Bakış Dergisi 90. Sayı
P. 9

Varış ülkeleri üzerindeki toplumsal ve ekonomik
                                etkiler neler?
                                Göçün tarihi modern birçok ülkenin temelini
                                oluşturmuştur. Göç, tüm sektörlere çalışan sağlamıştır
                                ve kimi örneklerde belirli ihtiyaçların karşılanmasına
                                yönelik olarak da kullanılmıştır. Böylece ABD’de
                                kıtanın iki ucunu birbirine bağlayan demiryollarının
                                inşası altyapıyı kuran demiryolu işçilerinin göçüne
                                yol açmıştır. Belirli becerilere sahip insanlara duyulan
                                ihtiyacı, Gana ve Filipinler gibi ülkelerden başka
                                yerlere giden yüz binlerce vasıflı hemşirede görmek de
                                mümkündür.
                                Bugünkü kitlesel göçler ve mülteci hareketleri ise
                                belirli bir beceriler setine daha az odaklıdır.
    Siyasetçilerin yaptıkları açıklamaların, özellikle   Aileleri için daha iyi bir yaşam sağlama arzusundaki
    mültecileri, sığınmacıları ve diğer potansiyel     pek çok göçmen hangi sektörde olursa olsun
    göçmenleri kabuldeki istekliliklerinin ne kadar etki  çalışacaktır; sonuçta mesleki vasıfları yüksek olanlar
    yarattığını değerlendirmek güçtür. Daha önceleri bu  bu becerilerini kullanmak yerine iş imkânlarının
    kesimlere ilişkin olarak kullanılan olumlu dilin kitlesel  bol olduğu hizmetler sektöründe çalışmaktadır.
    göçü tetiklemiş olduğu düşünülebilir mi?        Batı Avrupa’daki kimi ülkelerde doğu Avrupalı
                                göçmen işçiler oranın yerlisi olanların yapmak
    Göç süreci geçiş ülkelerini nasıl etkiliyor?      istemedikleri, çoğu kez emek yoğun, örneğin meyve
    Geçiş ülkelerinde ortaya çıkan sorunlar dâhil olmak  toplama ve diğer mevsimlik işlerde çalışmaktadır.
    üzere kitlesel göç yalnızca varlıklı ülkeleri ilgilendiren  Ülke yurttaşlarının bu tür işlerde çalışmaya isteksiz
    bir konu değildir.                   olmalarına rağmen aynı işlerin son gelen göçmenler
                                tarafından yapılması yine de hoşnutsuzluklara
    Geçiş ülkeleri, insanların kendi topraklarında kitlesel  yol açmaktadır ve durumun genel işgücü piyasası
    geçişi biçimini de alabilecek olan durumlarla baş   üzerindeki etkileri karmaşıktır. Göçmenlerin iş bulup
    etmek zorundadır. Özellikle Güney Avrupa, Orta ve   çalışmalarına hoşnutsuzlukla bakılabilmektedir ve
    Uzak Doğu gibi bölgelerdeki durumlar söz konusu    bunun huzursuzluklara yol açması mümkündür.
    olduğunda batan göçmen tekneleri gibi felaketlerden
    sağ kalabilenlerle ilgilenme, insanları soğuk sulardan  Göçmenlerin istihdamıyla ilgili gerçeklik şudur:
    kurtarma gibi görevleri de üstlenmeleri gerekir.    Göçmenler arasından kimileri geldikleri ülkelerde çok
                                aranan ileri düzey becerilere sahipken, bunlardan çok
    Diğer ülkeler ise kendi topraklarından geçen kalabalık  daha fazlası, geldikleri ülkelerin ekonomisi açısından
    insan gruplarıyla karşı karşıya bulmaktadır. Bu    önem taşıyan düşük ücretli ve görece vasıfsız işlerde
    insanların sınırlardan geçişi ya da istedikleri ülkeye  çalışacaktır.
    girişleri yasaklanmış olabilir. Böylece sayıları giderek
    artan göçmenler genellikle kamplarda toplanmakta,
    bu da barınma, su, yiyecek ve sanitasyon gibi temel  Sağlıkla ilgili konular neler?
    ihtiyaçların karşılanması açısından ciddi bir yük   Göçmenler de mülteciler de benzer biçimde
    oluşturmaktadır. Özellikle su ve sanitasyon konularına toplumun yoksul, çoğu kez aşırı yoksul kesimlerinden
    yeterince özen gösterilmediği durumlarda bu kamplar  insanlardır. Belki çalışma yaşamlarına meslek
    salgın hastalıklara da yol açabilmektedir. Ayrıca,   sahibi insanlar olarak başlamışlardır; ancak gelişen
    kendi nüfusunu beslemekte ve barındırmada esasen    olaylar onları yoksullaştırmıştır. Gidecekleri ülkeye
    güçlüklerle karşılaşan ülkeler açısından durum daha  yolculukları uzun sürmüş olabilir ve yoldaki yiyecek
    da ağırlaşmaktadır.                  ve barınma dâhil çeşitli sorunlar nedeniyle sağlıkları
    Ülkelerin bu sorunlarla baş etmenin ötesinde durumu  bozulmuş da olabilir. Göçmenlerin de mültecilerin de
    kontrol altında tutma açısından karşılaştıkları    genel olarak yoksul kesimden gelmeleri muhtemel
    güçlükler de artmaktadır. Olası varış ülkeleri,    olduğundan tedavi edilmemiş ya da yeterince tedavisi
    geçiş ülkelerinden göçmenlerle ilgilenmelerini ve   yapılmamış kronik hastalıklar dâhil sağlık sorunları da
    daha ileriye hareketi etkili biçimde sınırlamalarını  olabilir. Bu söylenen, yoksullar dâhil güç durumdaki
    beklemektedir. Göçmenler ise hemen geçiş yapma     insanların hepsi için geçerlidir. Çocuklar aşılanmamış
    ve hareketlerine yönelik sınırlamalara karşı direnme  ve bağışıklanmamış olabilirler ve malnütrisyon
    eğilimindedir. Göçmenlerin ve mültecilerin sosyal   (mutlak ve mikronütriyen yetersizliği) çocuklar
    statülerinin yetersizliği düşünüldüğünde bu durumun  arasında yaygın görülmektedir.
    ciddi istismarlara yol açması olasıdır.


    14 Mart 2016
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14