Page 5 - Hekimce Bakış Dergisi 90. Sayı
P. 5

YÖNETİM KURULUNDAN dr. erTUĞrUl aYdın bto.bsk2014@gmail.com

 www.hekimcebakis.org

 Değerli Meslektaşlarım,

 Nisan 2014 yılında devraldığımız görevin  Ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık
 sonuna geldik, 2 yıllık süreci tamamladık. Göreve  durumda hemen her gün şehit cenazeleri
 başlarken umutluyduk, heyecanlıydık. Her şeyin  kaldırılırken, canlı bomba endişesinden sokağa
 daha iyiye gideceği inancı içindeydik... çıkılamazken, batıya göç etmeye çalışan
 insanların ve çocukların cesetleri kıyılarımıza
 vururken sorunlarımızdan bahsetmek yüreğimi
 Maalesef ülkemiz son zamanlarda giderek artan  sızlatıyor.
 bir şekilde kan ve gözyaşına boğulmuştur. 7
 Haziran milletvekili genel seçimi sonrasında
 miting alanlarında, büyük şehirlerimizde patlayan Kısacası sözün bittiği yerdeyiz…Ülkemizin daha  hekİmler Barışın sesİdİr!
 bombalar, kaybedilen masum canlar, şehitlerimiz, fazla Ortadoğu bataklığına sürüklenmemesi,
 çocuklar, bebekler, yüzlerce yaralı ve sakat insan… terörün bir an önce sona erdirilmesi, barışın
 Bir savaş alanına dönen ülkemiz…  sağlanarak ülkemizin tekrar eski huzurlu  Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Dünya  Sempozyumda, “Savaş, göç ve sağlığın sosyal
 günlerine dönmesi için birlik ve beraberlik  Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen “Savaş, Göç ve  belirleyenleri”, “Göç kaynaklı sağlık sorunları”,
 içinde mücadele etmemiz gerekiyor. Bu konuda  Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı” başlıklı sempozyum 26- “Ortadoğu’da savaşlar ve göç: Türkiye’nin deneyimi
 Eli kanlı terör örgütleri ülkemizde cirit atıyor.  meslek odalarına da büyük görevler düşmektedir.  27 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.  ve TTB’nin etkinlikleri”, “Ülkelerin ve kurumların
 Açılım veya çözüm süreci denilen iki yıllık  Bu bağlamda meslektaşlarımızın Oda’larına sahip  Sempozyuma 17 ülkeden yaklaşık 200 temsilci katıldı. göç politikaları: Eleştirel bir değerlendirme”, “Kadın
 dönemde ülkede bahar havası estiren yöneticiler,  çıkacaklarını inanıyorum. Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İsrail, İsveç,  ve savaş” ve “Ulusal tabip birliklerinin sunumları”
 Doğu ve Güneydoğu’daki silah yığınaklarını,  İsviçre, KKTC, Litvanya, Norveç, Polonya, Yunanistan  başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi.
 yollara döşenen bombaları, açılan hendekleri hiç  ve Ukrayna Tabip Birlikleri temsilcilerinin yanı  Sempozyumun ilk günü TTB Merkez Konseyi Başkanı
 mi görmediniz? Nasıl göz yumdunuz bunlara... Hepinize sağlık, mutluluk ve aydınlık günler  sıra ABD, Arnavutluk, Uganda’daki çeşitli hekim  Dr. Bayazıt İlhan, İstanbul Tabip Odası Başkanı
                               Dr. Selçuk Erez, Dünya Tabipler Birliği Başkanı Sir
   örgütlerinden, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
 diliyorum. (UNFPA), Sınır Tanımayan Hekimler Örgütü (MSF),  Michael Marmot ve AFAD Başkanı İrfan Keskin’in açılış
   İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (PHR) ve Genç    konuşmalarıyla başladı.
 Sağlık alanındaki sorunlarımız büyük. TTB  Hekimler Ağı’ndan (JDN) temsilcilerin katıldığı
 tarafından hazırlanan “hekim ve emeklileri acil  Dr. Ertuğrul Aydın sempozyumda, Türkiye’den de Dünya Sağlık Örgütü  “Hekimlerin çocuklara sorumlulukları var”
 ücret artışı ve sağlık çalışanlarına uygulanan  Bursa Tabip Odası Başkanı (DSÖ) Türkiye Temsilciliği, Göç İdaresi Başkanlığı,  Ardından Sir Michael Marmot’nun “Sağlıkta
 şiddete karşı Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik  AFAD, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Halkların Köprüsü  Uçurum: Eşitsiz Dünyanın Zor Sınavı” başlıklı
 yapılması ile ilgili kanun teklifleri TBMM’nde  Derneği, Barış Derneği, Türk Tıp Öğrencileri Birliği  sunumuna geçildi. Marmot konuşmasında,
   (Türk MSIC), Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Toraks
 beklemektedir. Başbakan’ın 14 Mart’taki  Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER),  çatışmaların zorluklarıyla karşı karşıya kalan ve sağlık
 açıklamaları talebimizi tam olarak karşılamasa da  Türk Hemşireler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları  hizmetine ihtiyaç duyan çocuklara karşı hekimlerin
 bir umut olmuştur, gerçekleşmesini bekliyorum... Derneği, çok sayıda tabip odası ve yerel yönetim  sorumlulukları bulunduğunu vurguladı.
   temsilcisi yer aldı.

   10 Mart 2016
 8 Mart 2016
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10