Page 7 - Hekimce Bakış Dergisi 90. Sayı
P. 7

Yoksulluk bugün birçok ülkede, özellikle “gelişmekte
                                olan dünya” kapsamındaki ülkelerde hala önemli
                                bir sorundur. Daha gelişmiş ülkelerde bile kişisel
                                gelişim fırsatları eşit dağılmamıştır; beklentisizlik
                                ve fırsat yoksulluğu dâhil genel anlamda yoksulluk
                                insanları alternatif arayışlarına yöneltebilmektedir. İş
                                imkânlarının yetersizliği nedeniyle kişiler ve aileler
                                yaşam koşullarını başka yerlere giderek iyileştirme
                                yolları aramaktadır. Bu fırsat yokluğu, kimi durumlarda
                                genel bir açığı yansıtırken diğer durumlarda belirli bir
                                nüfus kesimine yönelik yerel önyargıların sonucudur.
                                Göç edenler kendi aralarında çeşitlilik gösterse bile
                                bunlar genel göç eğilimleri üzerinde aynı etkiyi
                                yaratmaktadır.
                                Bugün kriz aynı zamanda medyanın da ilgisini
                                çekmektedir. Kişisel sosyal medya kullanımıyla birlikte
                                kitle iletişim kanallarının gerçek durumlara ilişkin
                                görüntüleri saniyeler içinde dünyaya yayabilmesi,
                                konunun ulaştığı boyutları tüm dünyanın gözleri
    Nedensellik ilişkisinin karmaşıklığını ve siyaset, doğa  önüne sermektedir ve insanlar politikacılardan
    olayları ve insanların kitlesel hareketine yol açan  soruna bir çözüm bulmalarını beklemektedir. Kuzey
    beklentiler arasındaki ilişkileri ortaya koyma açısından  Afrika’dan Avrupa’ya ulaşmak amacıyla ailesiyle
    tekil bir olay üzerinde durmaya değer: Suriye’de    yola çıkan ve yolda boğulan küçük bir çocuğun
    sürmekte olan savaş. Bu bir iç savaştır ve ülkenin   resimlerinin yol açtığı haykırış, insanların bu tür
    büyük bölümünde sürmektedir. Evler ve işyerleri    görüntülerle hareketlenebildiğini göstermektedir.
    bombardıman sonucu tahrip olmuştur ve olmaktadır;   Gelgelelim, bu tür duygusal tepkilerin genelde daha
    ailelerin başlarını sokabilecekleri güvenli yerler giderek  fazla sayıda mülteciye ve göçe sıcak bakılacağı
    azalmaktadır. Bir dizi kent ve kasaba, ulusal, yerel,  anlamına gelmediği de açıktır.
    bölgesel ya da uluslararası çeşitli güçlerin kuşatması
    altındadır; beslenme sorunları, hatta açlıktan ölümlerle
    ilgili öyküler medyada dolaşmaktadır.         Tarihsel öncüller neler?
    Suriye’deki savaşta, bugünkü Esat yönetimi, çeşitli  Kitlesel göçlerin bir dizi tarihsel öncülü
    muhalefet grupları, çeşitli uluslararası aktörler,   bulunmaktadır. Örneğin Hint alt kıtasının bölünmesi
    devletler ve bu arada “İslam Devleti” denilen kesim yer  sırasında milyonlarca insanın yer değiştirmesi ve
    almaktadır. Özellikle işin içindeki devlet dışı aktörlerin  2. Dünya Savaşı sonrası kitlesel göç hareketleri gibi.
    sayısı göz önüne alındığında çatışmaya hızla çözüm   Bu örneklerden her ikisinde de kişiler ve aileler son
    bulunması açısından gerçek bir umut ya da beklenti   derece büyük güçlüklerle karşılaşmış, büyük insani
    söz konusu değildir. Yıllardır büyük güçlüklere    acılar yaşanmıştır.
    katlanan ailelerin sonunda geldikleri kırılma noktasıyla 2. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında yerlerinden
    birlikte daha güvenli bir yaşam için başka yerlere göç  olan insanlara yönelik belirli bir yakınlık söz
    akımı başlamıştır.                   konusuydu. Bu durum dünyadaki sivil nüfusun büyük
    Suriye’de akut bir kriz durumu hüküm sürerken     bölümüne acılar getiren bir savaşın sonuçlarıydı ve
    bu ülke tek mülteci kaynağı değildir ve bu açıdan   savaşın yol açtığı evsizlik ve yersizlik durumu kısa bir
    bakıldığında kişilerin ve ailelerin terk etmek zorunda  süre için de olsa anlayışla karşılandı. Bir bakıma daha
    kaldıkları, kronik sorunları olan başka ülkeler arasında  fazla sayıda insanın söz konusu olduğu Hindistan ve
    yer almaktadır. Kronik sorunlar arasında, sürüp gider  Pakistan’da yaşananlar ise bölge dışında büyük ölçüde
    çatışmaların yanı sıra iklim olayları (kuraklık) da  görünmez durumdaydı.
    bulunmaktadır.                     Gelgelelim, bu iki tarihsel olayın üzerinden yeterince
    Çatışma, dünyada çok yaygın bir durumdur;       uzun zaman geçtiği gibi yaşananlar tüm dünyanın
    farklı ülkelerde farklı dönemlerde iniş ve çıkış    gözleri önünde değildi. Bugünkü olaylara ise tüm
    göstermektedir. Kimi durumlarda çatışmalar       dünya TV ekranlarında, akıllı telefonlarda ve benzeri
    uluslararası ya da iç savaşın parçası iken diğerlerinde  aygıtlarda tanıklık etmektedir. Bu da duruma yönelik
    genelleşmiş bir şiddetin yansıması durumundadır.    kamuoyu ilgisinin ve siyasal kaygıların daha üst
    Ancak, etki aynıdır: Yaşam koşularını güçleştirmekte,  düzeylere çıkması anlamına gelmektedir.
    insanları tehlikelerin içine atmakta ve ülkeden ayrılma
    kararlarını kolaylaştırmaktadır.


    12 Mart 2016
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12