Page 6 - Hekimce Bakış Dergisi 90. Sayı
P. 6

Tabip Birliği temsilcilerinin kendi deneyimlerini   “İnsanlık onuru için mücadele etmeliyiz”
    aktardığı panele İsveç Tabip Birliği’nden Dr. Heidi  İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü adına
    Stensmyren, Yunanistan Tabip Birliği’nden Dr. Michail  sempozyuma katılan Dr. DeDe Dunevant’ın “Hekimler:
    P. Vlastarakos, Belçika Tabip Birliği’nden Prof. André  Sığınma Hakkının Öncü Savunucuları” başlıklı
    Herchuelz ve İsrail Tabip Birliği’nden Dr. Leonid   sunumunda Suriye’de sağlık hizmetlerine yönelik
    Eidelmann konuşmacı olarak katıldılar.         şiddeti anlattı. “İnsanlık krizi Suriye’de başlamıştır”
                               diye konuşan Dunevant, insanların doğdukları andan
    MSF deneyimi                      itibaren eşit haklara sahip olduklarının altını çizerken,
                               “İnsan onuru için mücadele etmeliyiz. Birbirimize
    Sınır Tanımayan Hekimler Örgütü’nden (MSF) Dr.     ihtiyacımız var” diyerek sözlerini tamamladı.
    Apostolos Veizis’in “Göçmenler İçin Tıbbi ve İnsani
    Yardım” başlıklı, MSF deneyimini ve mücadelesini    Sempozyum, Sempozyum Sonuç Bildirgesi’nin
    anlatan sunumunun ardından, Birleşmiş Milletler    değerlendirilmesi ve katılımcılarca son halinin
    Sağlık Hakkı Özel Raportörü Dr. Dainius Puras’ın    verilerek kabul edilmesinin ardından gerçekleştirilen
    “İnsan Hakları ve Göç” başlıklı sunumuna geçildi.   ileriye dönük görüş ve önerilerin alındığı bölümle
                               sona erdi.
    Almanya Tabip Birliği’nden Prof. Frank-Ulrich
    Montgomery ve İsviçre Tabip Birliği’nden Dr.
    Christine Romann’ın konuşmacı olduğu oturumda     SAVAŞ, GÖÇ ve SAĞLIK SEMPOZYUMU SONUÇ
    yine tabip birliklerinin konuya ilişkin deneyimleri ve  BİLDİRGESİ
    ülkelerinde yaşadıkları sorunlar aktarıldı.      Giriş
    Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden      Dünya liderleri[1] büyük ölçüde savaşlar, silahlı
    Prof. Nüket Sirman’ın sunumu ve Prof. Vivienne     çatışmalar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle bugün
    Nathanson’un tebliğ sunumunun ardından ilk günün    küresel ölçekte bir mülteci ve göç kriziyle karşı karşıya
    oturumları sona erdi.                 olunduğu konusunda anlaşmışlardır. Dünyadaki tüm
                               insanlar bu duruma bizzat yaşayarak ya da televizyon
    “Avrupa’nın göçmenleri kabul sorunu var”        ekranlarından tanıklık etmektedir. Ortadaki durum
                               pek çok ülkeye daha önce eşi görülmemiş bir yük
    Sempozyumun ikinci günü Uganda’dan Dr. Margaret    getirmektedir ve gerçekleştirilebilir, kabul edilebilir
    Mungherera’nın Afrika Perspektifi’ni anlatığı sunumu  bir çözüm için tüm dünya ülkelerinin eşgüdümlü
    ile başladı. Fransa’dan Dr. Xavier Deau, Polonya’dan  çabaları gerekmektedir. “Kriz”, devletlerin, sürmekte
    Dr. Maciej Hamankiewicz ve Norveç’ten Dr. Barbro    olan kitlesel göçlere gerektiği gibi ve insani biçimde
    Kvaal’ın konuşmacı olarak katıldıkları ve tabip birlikleri  yaklaşmada isteksiz ya da hazırlıksız olmalarından
    deneyimlerinin aktarıldığı oturumla sürdü. Kvaal,   kaynaklanmaktadır.
    “Avrupa’nın göçmen sorunu var diyemem. Bizim
    göçmenleri kabul sorunumuz var” diye konuştu.
                               Neden kriz var?

    “Hekimler barışın sesidir”               Kitlesel insan göçleri tahin boyunca görülen
                               durumlardır. Bu hareketler, savaşlar, ülkelerin hazırlıklı
    Genç Hekimler Ağı’ndan (JDN) Dr. Thorsten       olmadıkları doğal afetler ve diğer kritik olaylar sonucu
    Hornung’un “Sığınmacıların İhtiyaçlarını Nasıl     gerçekleşmekte, sonuçta insanların ve ailelerin
    Karşılarız” başlıklı analizi sunmasının ardından    güvenli barınma imkânları bulmaları, beslenmeleri
    TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan      açısından güçlüklere yol açmaktadır.
    “Ortadoğu’da Savaş ve Göç: Türkiye ve TTB
    Aktivistlerinin Deneyimi” başlıklı sunumu       Bugünkü kriz ise belirli bir dönemde gelişmiştir ve
    gerçekleştirdi. TTB’nin göç ve göçmenlerle ilgili   dünyada cereyan eden bir dizi olayın yansımasıdır.
    yaptığı çalışmaları aktardı. İlhan, hekimlerin ve ulusal  Savaş, önemli doğa olaylarının sonuçları (kuraklık
    tabip birliği temsilcilerinin halkın sağlığını oluşturan  gibi iklimsel olaylar dâhil), yoksulluğun sürüp gitmesi
    koşulları bozan savaş ve çatışmalara karşı barış    bunlar arasında yer almaktadır. Bu şekilde ortaya çıkan
    savunucusu olmaları gerektiğini belirterek, “Hekimler  kitlesel göç hareketlerine bizler de panik ve ayrımcılık
    barışın sesidir” diye konuştu.             karışımı duygularla tepki veriyoruz.


    Yerel yönetimlerin deneyimleri
    Ardından, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
    Lütfü Savaş, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar,
    Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan’ın
    konuşmacı olarak katıldığı oturuma geçildi. Belediye
    Başkanları kentlerinde yaşanan deneyimleri aktardılar.

                                                 Hekimce Bakış 11
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11