Page 20 - Hekimce bakış 94. Sayı
P. 20

1 MaYIS’ta alaNlarDaYDIK               Psikiyatri Derneği Bursa Şubesi’nin işbirliği ile Psikiyatrist
                                Dr. Aslı Aktümen Bilgin’in moderatörlüğünde gerçekleşen
              01 Mayıs 2017            “Hekimlik ve Sanat” konulu söyleşinin konuğu olan Kesal,
                                sanatçı hekimliği anlattı. Yazmaya, sinemada oynamaya,
                                sanata yüzünü döndükten sonra daha iyi bir hekim oldu-
                                ğunu ifade eden Keşal, “Sanatçı hekim hastasına cesaret
                                veren, hastasını dönüştüren, değiştiren bir hekimdir. Has-
                                tasıyla böyle bir ilişkiyi kuran hekimdir. Sanatla uğraşan
                                hekim değil, bizzat sanatçı olan hekim olmalıyız. Sanatçı
                                hekim sanatla uğraşan hekim değil, işinin sanat olduğu-
                                nun farkında olan hekimdir. Sanatçı hekim olmadığınız
                                sürece işinizi doğru yapmadığınızın, yanlışların içinde
                                ömrünüzü tükettiğinizin inancındayım. Ben yazmaya, oy-
                                namaya başladıktan sonra daha iyi bir hekim olduğumu
                                fark ettim. Daha iyi iletişim kurmaya başladım hastalarım-
                                la” diye konuştu.

    “Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Ma-
    yıs” Bursa’da coşkuyla kutlandı. Bursa Tabip Odası’nın dü-
    zenleyicileri arasında olduğu kutlamalarda, Sendika, Mes-
    lek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşu ve Siyasi Partilerden
    binlerce kişi saat 11:00’de Darmstad Caddesi Milli Eğitim
    Müdürlüğü önünde kortejler oluşturdu. Saat 12:00’de baş-
    layan yürüyüş Atatürk Stadyum Meydanı’nda sonlandı.
    Miting Tertip Komitesi’nin katılanları selamlamalarından
    sonra, Tertip Komitesi adına DİSK Bölge Temsilcisi Ayhan
    Ekici konuştu. Miting Sanatçı İlkay Akkaya konseriyle son
    buldu.


     İŞİNİZİN SaNat OlDUĞUNUN
           FarKINa VarIN

              05 Mayıs 2017
                                Günümüzde insanların uydurulmuş kavramlar içinde esir
                                olduklarını kaydeden Kesal, “Örneğin, bir şey oluyordu,
                                annem derdi ki oğlum içime doğdu. İçe doğmalarımızı
                                kaybettik artık. Bilginin esiri olmamızın işimize yaramadı-
                                ğını iddia ediyorum. Biz hekimliğin hakimlik olan tarafı-
                                na, iktidarına oturduk. Tercihimizi ondan yana kullandık.
                                Biz hekimliğin hikmetten doğan yerinde duralım. İçimize
                                doğan şeylere yeniden bakalım. İktidar sarhoşluğunu red-
                                detmeliyiz. Yaptığımız işi hasta, hasta yakını ve hekimin
                                bir sacayağı olduğunu anlamaya başladığımızda bu ikti-
                                darı yok etmiş oluyoruz. Böylece sanatçı kimliğimiz ya-
                                şamaya başlıyor. Hasta size hikayesini anlatıyor. Hekimlik
                                sanatı hastayı dinleme ve onunla konuşma sanatıdır. Eğer
                                kendisi gelmese de olur, dosyasını gönderin noktasına
                                geldiyseniz zaten bu sanat çoktan bitmiştir. Hastanın yeri-
                                ne dosyayı koymaya başlamışsınız demektir. Hastayı din-
                                lemeye başladığınız zaman hasta size ciğerimdeki lekeyi
    Uzun bir doktorluk deneyiminin ardından Nuri Bilge Cey- soruyorsun ama evimin duvarındaki lekeyi sormuyorsun
    lan’ın filmleri ile sinema sektörüne giren, yazdığı senaryo  diyor. Eğer sanatçı hekim işini sanat gibi yapmaya baş-
    ve kitaplarıyla üretkenliğini sürdüren Ercan Kesal, Bursa’da  larsa, hastasının sadece ciğerindeki lekeyi sormaya baş-
    meslektaşlarıyla buluştu. Bursa Tabip Odası ve Türkiye  lamaz. Evinin duvarındaki lekenin de peşine düşer” dedi.    20 Hekimce Bakış
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25