Page 18 - Hekimce bakış 94. Sayı
P. 18

bUrSa               söz ediliyor. Bakanlık, aktif 103 bacanın bu santral çalış-
                                maya başladıktan sonra kapatılacağını savunmuştur. An-
      ÖlÜM SaNtralİ İSteMİYOr               cak bu olanaksız, çünkü 365 gün 24 saat enerji üreteme-
                                yeceklerini zaten kendi raporlarında söylüyorlar. Sadece
              22 Nisan 2017            saat üzerinden yapacağımız bir hesaplamayla göreceği-
                                niz gibi yaklaşık 24 gün bakım, onarım sebepleriyle siste-
                                min çalışamayacak. Bu 24 günlük sürede bütün DOSAB
                                bakım onarıma mı girecek? Dava konusu yatırım entegre
                                bir yatırımdır. Yalnızca termik santrali kurmayla sistemin
                                çalışmayacağı ortadadır. Bu kapsamda parçacıl bir anla-
                                yışla ÇED sürecine gidilmektedir. Kapatılmayacak bacaları
                                kontrol edemeyecekleri gibi diğer alanlardaki eksikliklerin
                                ne olduğuyla ilgili bir çözüm de bulamamışlardır. Bunun-
                                la birlikte halkın katılımı toplantısı yapmadıklarını ısrarla
                                belirtiyoruz. DOSAB zaten geçmişi kaçak olan ve daha
                                sonra yasalaşma sürecine giren bir organize sanayi böl-
                                gesi Yasallaşma sürecinde bazı kriterlere uyumda zorluk
    Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) kurulmak  çekiyorlar. Dip dibe bir yaşantı söz konusuyken, burada
    istenen Kömürlü Termik Santral Projesi’ne Çevre ve Şehir- bir termik santral kurmak hatta böyle bir organize sanayi
    cilik Bakanlığı tarafından verilen “ÇED Olumlu” raporunun  bölgesi oluşturmak, şehir için yaşanmazlığı oluşturuyor.
    iptali için açılan davanın duruşması Ataevler Adliyesi’nde  Termik santrallerin canlı sağlığına etkileri bilimsel olarak
    yapıldı.                        da ortadadır.”

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın DOSAB Kömürlü Termik   btO OlaĞaN SeÇİMSİZ ara
    Santral’ine verdiği birinci ÇED Raporu 2. İdare Mahkeme-
    si tarafından iptal edilmişti. Yenilenen ÇED raporuyla il-      GeNel KUrUlU
    gili açılan ikinci davanın duruşması Ataevler Adliyesi’nde         22 Nisan 2017
    yapıldı. Mahkeme heyetine, yaklaşık 6 saat süren duruş-
    maya katılan her meslek disiplininden bir temsilci, kendi  Bursa Tabip Odası Olağan Seçimsiz Ara Genel Kurulu 22
    alanında sunum yaptı. Bursa Tabip Odası adına Avukat  Nisan 217 Cumartesi günü Divan Heyeti’nin seçimi ile
    Nilgün Berk, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim  başladı. Divan Başkanlığı’na Dr. Çetin Tor, üyeliklere Dr.
    Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, Çocuk Sağlığı ve Has- Nurhan Sözdinleyen, Dr. Hülya Uyar Erdem, Dr. Rahmiye
    talıkları Uzmanı Prof. Dr. Nihat Sapan, santralin halk sağlığı  Tanrısever seçildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
    üzerine etkileriyle ilgili sunum yaparken, Kimya Mühen- masının ardından Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güzide Eli-
    disleri Odası Bursa Şubesi, Mimarlar Odası Bursa Şubesi,  tez konuşmasını yaptı.
    Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi, DOĞADER ve dava-
    ya müdahil diğer meslek odaları, daha önce bilirkişi in- 2016-2017 dönemi Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Ge-
    celemesine gerek duymayan mahkeme heyetine termik    nel Sekreter Dr. Alper Tunga Türkbayrak tarafından sunul-
    santrallerin etkileriyle ilgili hazırladıkları raporları sundu.  du. Yönetim Kurulu Mali Raporunu Sayman Üye Dr. Yücel
    ÇED raporu, İdare Mahkemesi’ndeki kararda yer alan ek- Bender, 01.04.2016-31.03.2017 dönemi Denetleme Kurulu
    sikliklere göre yeniden hazırlanırken, Bursa Barosu Çevre  Raporu’nu, Kurul Üyesi Dr. Ersan Taşcı sundu. Yönetim
    Komisyonu Başkanı Avukat Eralp Atabek, yenilenen rapo- Kurulu Çalışma Raporu, Mali Raporu ve Denetleme Kurulu
    run kendi içinde tutarsızlıklar yaşadığını belirterek, mah- raporu oylanarak aklandı.
    kemeden bilirkişi incelemesi talep etti. Atabek konuşma-
    sını şöyle sürdürdü: “Meteorolojik değerlendirmeler, halk  01.04.2017 - 31.03.2018 yeni dönem tahmini bütçesinin
    sağlığına etkileri konusunda uzman görüşü alınmamıştır.  görüşülmesinin ardından dilek ve öneriler ile Genel Kurul
    Ulaşım konusu tartışılabilecek noktaya hiç gelmemiştir  sona erdi.
    bile. Bu alanlarda özellikle halk sağlığı konusu kaçınılan
    bir karar olarak, termik santrallerin zaten zararları varmış
    şekilde yorumlandığı da ortada. Davalı firma 103 aktif ba-
    canın olduğunu, bu 103 aktif bacanın kapatılarak termik
    santralde çok iyi süzülmüş, hemen hemen olumsuz etkisi
    hiç olmayan bir tesis oluşturacağını iddia ediyor. Bu 103
    bacanın 100’ü doğalgazla çalışan sistemlerin, üçü de kö-
    mürlü sistemin bacasıdır. Şimdi ise 100 aktif bacanın üret-
    tiği buharın kömürlü termik santralle karşılanmasından

    18 Hekimce Bakış
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23