Page 16 - Hekimce bakış 94. Sayı
P. 16

haVaNI KOrU,               Bu kadar kirli bir şehir havasına sahipken, tam da bu nok-
                                tada şehrimizde bir termik santral yapılıyor. Kirletici sanayi
          haVaNI KİrletMe               için önlem alınmasını istiyoruz. Bu konuya dikkati çekmek
                                istiyoruz. Geleceğimiz, çocuklarımız için temiz bir havaya
              17 Nisan 2017            ihtiyacımız var. Kirli hava başta kanser olmak üzere akci-
                                ğer kanseri, inme, felç, astım gibi rahatsızlıkları tetikliyor.
                                Temiz bir hava için sizleri de mücadeleye davet ediyoruz”
                                diye konuştu.

    Bursa Tabip Odası, hava kirliliği nedeniyle önemli bir halk
    sağlığı sorunu ile karşı karşıya kalan Bursa’da hava kirliliği
    ve sağlığa etkilerine dikkati çekmek üzere harekete geçti.
    Bursa’da kirletici sanayi başta olmak üzere pek çok ne- Bursa Tabip Odası Çevre Komisyonu Üyesi, Uludağ Üni-
    denle artan kava kirliliği sorununu gündeme taşımak için  versitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı asistanı Asena Alyıl-
    harekete geçen Bursa Tabip Odası, Çevre Komisyonu ile  maz ise, “Termik santral fosil yakıt kullanarak havayı kirle-
    birlikte eylem planı hazırladı. Bu kapsamda Bursa Şoför- ten, bunun karşılığında da enerji üreten bir oluşum. Hava
    ler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu’yu  kirliliği insanların daha erken ölmesine, solunum fonksi-
    ziyaret eden Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez  yonlarının azalmasına neden oluyor. Pek çok hastalığın
    ve Bursa Tabip Odası Çevre Komisyonu Üyeleri Dr. Güliz  nedeni. Biz buna karşı çıkmak istiyoruz ki zaten Bursa’da
    Avşar Baldan ve Dr. Ayşegül Aydın, hava kirliliğine yöne- bir termik santral var. Bursa’da tanımlı 18 sanayi bölgesi
    lik hazırlanan broşür ve oto kokularının dağıtımıyla ilgili  var ve bunlar zaten havayı kirletiyor. Kötü bir hava solu-
    görüş alışverişinde bulundu. Hava kirliliğinin sağlık etkileri  yoruz. Çocuklarımız astım hastası, yetişkinlerimiz KOAH
    ve bunlara yönelik alınabilecek koruyucu önlemler konu- hastası. Hal böyleyken bir hava kirliliğine daha maruz kal-
    sunda ortak çalışma yapılabileceği belirtilen görüşmede,  mak istemediğimiz için yeni bir kömürlü termik santralin
    taksi duraklarına ve şoförlerine yapılması planlanan ziya- kurulmasına karşıyız. Siz bu toplumun kamuoyu oluştu-
    retler hakkında da bilgiler verildi.          ran en önemli parçalarından birisiniz. İnsanlarla iletişime
                                geçebiliyorsunuz. Bu mücadelede sizlerden destek bekli-
                                yoruz” ifadelerini kullandı.
     haVa KİrlİlİĞİYle MÜCaDele

        ŞOFÖrlere aNlatIlDI

              18 Nisan 2017
    Bursa Tabip Odası, son yıllarda oldukça artan hava kirliliği
    ve kentin ortasına kurulması planlanan DOSAB Kömürlü
    Termik Santral ile ilgili Bursa’daki dolmuş ve taksi şoförleri-
    ne bilgilendirici broşür ve oto kokusu dağıtımı yaptı. Kent
    Meydanı ve Terminal Taksi Durağı’nda dolmuş şoförleriyle
    buluşan oda üyeleri, şoförlerden halkı bu konuda bilgilen-
    dirmeleri için de destek istedi.

    Taksi şoförleriyle bir araya gelen Bursa Tabip Odası Baş-
    kanı Dr. Güzide Elitez, “Bir süredir Bursa’nın hava kirliliğine
    dikkati çekmeye çalışıyoruz. Bursa’nın havası oldukça kirli.    16 Hekimce Bakış
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21