Page 15 - Hekimce bakış 94. Sayı
P. 15

bU beDelİ bUrSa ÖDeYeCeK               boyunca kira ödeniyor. Bununla birlikte bakım ve onarım
                                parası da ödeniyor. Bu hastanelere yüzde 70 yatak doluluk
              13 Nisan 2017            garantisi veriliyor. İhaleyi alan şirkete niye doluluk garan-
                                tisi veriyoruz? Kirayı ödedik, bakım parasını ödedik fakat
                                oradaki bütün ticari alanların paraları neden bu şirketlere
                                kalıyor? 25 yılda 23.4 milyar lira para ödenecek bu hasta-
                                neye. 3,5 yıllık kirasıyla bu hastanenin tamamını donanı-
                                mıyla yapmak mümkündür. 3,5 yıllık kirasıyla tamamı ya-
                                pılacak bir hastane 25 yıllığına neden kiraya verilir?” dedi.

                                Hastanelerin yapım maliyetinin de oldukça yüksek oldu-
                                ğunu kaydeden Pala, “Bu hastanelerdeki her bir metreka-
                                renin maliyetleri çok yüksek. Yine şehir hastanelerinde
                                hasta yatağı başına düşen maliyet de çok yüksek. Şehir
                                hastanelerinde ortalama olarak yatak başına 287 metre-
                                kare kapalı alan düşüyor.

                                Bu hastanelerin ortalama yatak kapasitesi ise çok yüksek.
                                Ortalama bin 417 yatak kapasitesi var. Bursa’ya bakacak
    Kamu-özel ortaklığı yöntemi ile ihale edilerek hayata ge- olursak bin 355 yatakla karşımıza çıkıyor. Biz 2011 yılından
    çirilen şehir hastaneleri, Bursa Tabip Odası’nda düzenle- bu yana “Bursa Şehir Hastanesi nereye yapılacak, hangi
    nen panelle masaya yatırıldı. “Kim kazanacak, kim kaybe- hastaneler kapatılacak, hangi şirketler alacak, bu kira ne-
    decek?” konulu panelde Türk Tabipleri Birliği 2014-2016  reye ödenecek, nasıl karşılanacak, karşılanamazsa ne ola-
    Dönem Başkanı Dr. Beyazıt İlhan, CHP Bursa Milletvekili  cak?’ sorularını gündeme getirdik. Şehir hastanesi saye-
    Dr. Ceyhun İrgil, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk  sinde yatak sayısı artmayacak, yıkılacak olan hastaneler
    Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, şu ana  şehir hastanesinin bulunduğu alana taşınacak” ifadelerini
    kadar Türkiye’de 3 tanesi hizmete girmiş olan ve Bursa’da  kullandı.
    da temeli atılan şehir hastanelerinin etkilerini konuştu.
    Devlet hastanelerinin kamu-özel adı altında özelleştiri- Devletin hak olan sağlık hizmetini lüks tatil gibi sundu-
    lip şirketlere devredildiğini anlatan Türk Tabipleri Birliği  ğunu ifade eden CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil
    2014-2016 Dönem Başkanı Dr. Beyazıt İlhan, “Yaklaşık 10  de, “Bunun adı “Yap- işlet- kırışalım’dır. Devlet emlakçılık
    yıldır şehir hastaneleri ve kamu- özel iş birliği meselesini  yapıyor. Bu hükümet 15 yılda 500 kişinin çalışabildiği bir
    tartışıyoruz. Kalkınma Bakanlığı’nın kamu-özel işbirliği ra- işletme dahi açamadı. Bütün işletmeler emlakçı mantığıy-
    poru yeni yayınlandı. Kamuya yönelik finansal riskleri de  la yapılıyor.Devlet komisyonculuk yapıyor ama bedeli hak
    açıklıkla gösteren bir yapıyla karşı karşıyayız. Yatırım be- ödeyecek. 25 yılda ödenecek kira bedeliyle, 27 milyar do-
    delinin üç katı dolar cinsinden kira vermeyi kabul etmişiz.  larla Bilkent Şehir Hastanesi’nden 27 tane yapabiliyoruz.
    10 milyar dolarlık yatırıma 30 milyar dolar garanti etmişiz.  Arsa ver, personel ver, imtiyaz ver, hasta ver, garanti ver,
    Bunlar şimdilik 18 proje olarak karşımızda. 2005 seçimle- işletme hakkı ver, para ver bir de üstüne kira ver. Akıl ala-
    rine gidilirken toplam 34 projeden söz ediliyordu. 29 şehir  cak gibi değil” diye konuştu.
    hastanesi yapılacağı söyleniyor. Dolayısıyla bu rakamın 30
    milyar doları da aşacağını, yaklaşık 50 milyar doları rahat-
    lıkla söylememiz mümkün. Neresinden bakarsak bakalım
    şehir hastaneleri önümüzdeki 25 sene 100 milyar dolarlık
    bir ödeme getirecektir” ifadelerini kullandı.

    Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim
    Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ise, toplumun karşısına
    çıkarılan şehir hastanelerinin yüksek maliyetlerinin gizlen-
    diğini söyledi. 25 yıl boyunca altından kalkılamayacak ki-
    raların faturasının yine vatandaşa çıkacağını belirten Pala,
    “Bir ortak var ama ortaklardan biri, diğerine kira ödüyor.
    Böyle ortaklık mı olur? Projeyi Sağlık Bakanlığı yapıyor ya
    da ihaleye çıkarak projeyi de özel sektöre yaptırıyor. Sonra
    yine ihaleye çıkıyor ve bu ihaleleri genellikle 3 şirket gru-
    bundan oluşan bir konsorsiyum alıyor. Bu binaya 25 yıl

                                                  Hekimce Bakış 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20