Page 12 - Hekimce bakış 94. Sayı
P. 12

Ne acıdır ki endüstrinin var ettiği bilimin tüketim en-  TEŞEKKÜR
    deksli yansıması tarihsel süreçte öylesine yetkinleşmiştir  Yazının taslak haline getirdikleri katkı için Emre Gökalp,
    ki bugün biyomedikal konularla ilgili günde yaklaşık 6000  İbrahim Zubaroğlu ve Toros Selçuk’a teşekkür ederim.
    makale yayınlanmaktadır [14]. Bu kapsamda 1900’lü yıl-
                                KAYNAKLAR
    ların başında dünya genelinde on bin süreli yayın sayısı
                                1. Güntöre SÖ. Tıp ve Felsefe. Birinci Basım. Nobel
    bugün yüz bine ulaşmıştır [14]. Akademik yükselme uğru-
    na bu düzeyde “bilgi tüketimi”nin olduğu mevcut kirlilik  Kitabevi; 2005.
    ortamı, iddia edildiği gibi “bilgi toplumu”nu var etmenin  2. Hançerlioğlu O. Düşünce Tarihi. Beşinci Basım. Remzi
    aksine her türlü etik dışı yayın yapma imkanını arttırmak-  Kitabevi; 1993.
    tadır.                         3. Rivers WHR. Tıp, Büyü ve Din. Birinci Baskı. Epsilon
    Oysa bilimsel düşünce “doğru”ya ulaşmak için bir an-  Yayıncılık; 2004.
    lama, bir bulma ve doğrulama çabasıdır [15]. Bu çabanın  4. Timuçin A. Düşünce Tarihi. İkinci Baskı. İnsancıl
    ilk adımı o güne kadar “doğru” olarak kabul edilen ger-
                                Yayınları; 1997.
    çeklere eleştirel yaklaşabilmesidir. Üçüncü bin yılın dün-
                                5. Adıvar AA. Tarih Boyunca İlim ve Din. İkinci Basım.
    yasında genelinde bilim, özelinde tıp alanı kapitalist tahak-
                                Remzi Kitabevi; 1969.
    küm ilişkilerine eleştirel yaklaşabilme yetisini kaybetmiştir.
    Kanımca bu yeti bilime/tıbba felsefenin sunacağı sorularla  6. Forti A. Modern Bilimin Doğuşu ve Düşünce
    yeniden kazanılabilir. Ne de olsa bir filozofun tanımladığı  Özgürlüğü. İçinde: Mayor F, Forti A; eds. Bilim ve İktidar.
    gibi [15] felsefe kişiye mal-mülk, para-pul, şan-şöhret ka-  Onikinci Basım. Ankara: TÜBİTAK; 2004: 23-37.
    zandırmaz ama dünyayı anlama ihtiyacını tatmin edebilir.  7. Sayar K. Küreselleşmenin psikolojik boyutları. Yeni
    Bu “anlama ihtiyacı” yaşamın amacı ve nasıl yaşanması ge-
                                Symposium 2001; 39: 79-94.
    rektiği hakkında her bireyin kendisine sorular yönlendir-
                                8. Ağalar C, Ağalar F, Sayek İ. Hekim ve ilaç şirketleri
    mesini sağlayabilir. Bu yolla üretilen yeni sorular hepimizin
                                arasındaki etkileşimler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
    dimağına “hayatın gerçeği” olarak kodlanan bir yanılsama-
    dan bizleri kopararak; hayata, bilime, tıbba ve en önemlisi  Dergisi 2005; 48: 273- 83.
    halen yapmakta olduğumuz işe eleştirel bakabilmemizin  9. Angell M. Is academic medicine for sale? N Engl J Med
    yolunu açabilir. Belki de o gün Bertrand Russell’ın yıllar  2000; 342: 1516-8.
    önce korktuğu gibi bilgelikle birleşmeyen kudretimizden  10. Özbudun S, Demirer T. İdeolojinin üretimi, yeniden
    ürkebilir, ancak bilgelikle birleşen bilimin insanlığa refah
                                üretimi ve üniversiteler. Toplum ve Hekim 1999; 14: 243-
    ve mutluluk getirebileceğini fark edebiliriz. İşte o zaman
                                50.
    sanatla, edebiyatla, felsefeyle harmanlanmış biçimde,
                                11. King A. II. Dünya Savaşı’nın Sonundan Bu Yana Bilim
    yal- nız kalmayı da göze alarak inandığımız doğrular için
    hayatı yeniden var edebiliriz.             ve Teknoloji. İçinde: Mayor F, Forti A; eds. Bilim ve İktidar.
    Felsefe insan olmaya çağrı ise [16] ve tıp sadece teknik  Onikinci Basım. Ankara: TÜBİTAK; 2004: 69-105.
    bir uygulama alanı değil de bilim, sosyo-kültürel çalışma  12. Moynihan R, Cassels A. Satılık hastalıklar. Birinci
    ve 1219 sayılı yasamızda da tanımlandığı gibi bir sanat  Basım. Hayykitap Yayınları; 2006.
    alanı ise; bizi “uygar” köleler haline getiren ellerimizdeki/ 13. Resnik DB. Bilim Etiği. Birinci Basım. Ayrıntı Yayınları;
    zihinlerimizdeki zincirleri bize göstermek ve bu sayede
                                2004.
    tıbbın yeniden insana dönmesini sağlamak için felsefenin
                                14. Terzi C. Toplum sağlığına uzanan bir köprü: tıp
    düşünsel ışığından, yol göstericiliğinden daha çok
                                eğitimi. Toplum ve Hekim 2001; 16: 213-6.
    yararlanmamız gerekmez mi?
                                15. Yıldırım C. Bilim Felsefesi. Onuncu Basım. Remzi
    Bu düşüncelerin güzel ama boş bir hayal olduğunu söy-
    leyenlere William Blake’nin “Şimdi, ispatlanan her şey, bir  Kitabevi; 2005.
    zaman sadece hayal edilmişti” cümlesini [15] hatırlatmak-  16. Uygur M. Felsefenin Çağrısı. İkinci Baskı. Yapı Kredi
    tan başka bir yol var mıdır?              Yayınları; 2004.


    12 Hekimce Bakış                                Toraks Dergisi 2007; 8(2): 130-133
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17