Page 8 - Hekimce bakış 94. Sayı
P. 8

tIP Ve FelSeFe


    OSMaN elbeK
    Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye


    “Önce teşhis, sonra tedavi” diyerek modern hasta    yi Tanrılara bir daha geri vermemeye kararlıdır. Usta-çırak
    yaklaşımının ilk temellerini atan İbni Sina (980- 1037) tıp ile  ilişkisi ve kazanılan tıbbi yetinin özenle saklanıp ritüeller
    felsefe arasında mahiyet farkının olduğunu belirtmektedir  eşliğinde bir sonraki insan nesline aktarılma çabası aslında
    [1]. Gerçekten de tıp da felsefe de insanı ve yaşamı temel  bu kararlığının bir yansımasıdır. Bu dönemde tıp Tanrılar
    alır. Ancak tıp, gözlem ve deney yöntemle- ri ile biyolojik  karşısında insanı var eden felsefeden kopamaz, onunla iç
    ve psikolojik temeller ışığında tanımladığı sorulara yanıtlar  içe geçer. Uygarlık tarihinde tıp ile felsefenin en çok har-
    ararken; felsefe insanın kültür dünyasını referans alarak  manlandığı dönemlerden birisidir Yunan uygarlığı. Pek çok
    tıbbın aksine yanıtlar hakkında değil sorular      filozof aynı zamanda tıp alanı ile uğraşır. Bu filozoflardan
    üzerinde yoğunlaşır.                  en ünlüsü aorta’ya da adını veren Aristoteles’tir[1,4].
    İnsanlığın düşünce tarihini izlediğimizde eski Yunan  Felsefe sadece batıda değil doğuda da boy atar. Berga-
    öncesi dönemde doğanın zorlu koşulları karşısında güçsüz  malı Galen, İbn-ü Rüşd, Farabi ve Ebubekir Bin Zekeriya
    olan insanın yer altında ve üstünde pek çok Tanrı yarattı-  Razi gibi pek çok hekim ve felsefeci, batılı felsefecilerden
    ğını ve iyilik-kötülük durumlarını var ettiği bu Tanrılara  etkilenerek çalışmalarını sürdürmüşlerdir [1,4,5]. Günü-
    bağladığını görmekteyiz[2]. Her sorunun doğa üstü güç-  müz dünyasında doğu ve batı uygarlıklarının uzlaşmadığı
    lere bağlandığı böylesi bir ortamda hekimlerden beklenen  ve hatta kanlı çatışmalara neden olduğu iddia edilmekte-
    Tanrılarla datura benzeri bitkilerin halüsinasyon yapan  dir. Halbuki uygarlık tarihi irdelendiğinde çıkarlarla kirle-
    afyonu altında “ilişki kurması” ve onların neden olduğu  tilmediği sürece düşüncenin ulusal ya da bölgesel olmayıp
    kötülük hallerini büyü ile tedavi etmesidir [1, 3].   evrensel olduğu ve çatışmalarla birbirini yok etmediği, ak-
                                sine birbirinden çoğaldığı görülmektedir.
    Eski Yunan öncesi dönem ile benzer biçimde tıp alanı-
    nın dinsel bir alan olarak tanımlandığı Mısır uygarlığında
    -Yunan uygarlığından farklı olarak- ölüm, yaşamın devamı
    olarak görülmekteydi. Bu nedenle eski Mısır’da bedenin
    korunması özel öneme sahipti. Bu değişen önem tıp ala-
    nında cerrahi bilgi birikiminin artışına ve alçı, sütur ile diş
    tedavilerinin yapılabilmesine yol açmıştı. Ancak kalbi ana
    organ olarak tanımlayan Mısırlı hekimler de tıpkı Mezopo-
    tamyalı meslektaşları gibi ruhban sınıfının üyeleriydi [1].
    Mezopotamya ve Mısır uygarlığından farklı olarak ba-
    rınmak, ölü gömmek gibi gündelik yaşamın ötesini kendisi
    için soru alanı olarak tanımlayan ve “bilimi bilmek için
    yapmak”[1] düsturu uyarınca bilme ve kavrama arzusunu
    açığa çıkaran Yunan uygarlığı, diğer alanlarda olduğu gibi
    tıp sanatında da devrime neden olmuştur. Bilindiği gibi
    akla gelen ya da gelmeyen her sorunun doğru yanıtı doğa
    üstü güç olarak Tanrılarda saklıdır. Oysa ki soru sormak in-  11 Eylül saldırısı sonrası “uygar” dünyada kimi çevreler
    sana içkindir. Yani felsefe insani bir etkinliğe hayat vermek-  tarafından İslam modern yaşamla bağdaşmayan, akıl dışı
    tedir. Bu nedenledir ki felsefi düşünmenin var ettiği sorular  sapkın bir ideoloji olarak okunmaya çalışılmaktadır. Oysa
    aslında Tanrılar karşısında insanı yaratmaktadır. Değişen  ki mevcut iddiaların aksine ilk kez hasta başı klinik dersi
    yeni bakış açısının bir yansıması olarak tıp da artık doğa  veren Ebubekir Bin Zekeriya Razi (864-925) başta olmak
    üstü bir güç olarak değil; bilim, teknik ve sanatsal yetilerin  üzere pek çok İslam felsefecisi bilginin kaynağını “duyu”,
    bütünü olarak değerlendirilir. İlk kez hastalıkların neden-  insanın tek yol göstericisini “us” olarak tanımlamıştır [1,4].
    leri doğa üstü güçlere bağlanmaz. Doğaldır ki yaşanan bu  Bu durum Batı’nın Doğu’yu hep geriliğin kaynağı olarak
    değişim hastalığın nedenleri kadar sağaltımının da insani  nitelendirdiği, ötekileştirdiği oryantalist bakış açısını gös-
    bir yeti olabileceği gerçeğini var eder. Artık Hipokrat tarih  termesi yanı sıra, İslam’ın bilim ve felsefe alanına bir dö-
    sahnesindedir, felsefe Hipokrat’ı var etmiştir. Tanrılardan  nem yaptığı büyük katkılardan sonra neden silikleştiğini
    ateşi çalan Prometheus gibi Hipokrat da kazandığı bu yeti-  kanıtlaması açısından da dikkate değerdir.

                           Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Osman Elbek, Yirmiüç Nisan Mahallesi, Üniversite Bulvarı,
     8 Hekimce Bakış           Kömürcügil Sitesi, D Blok, 2/5 Gaziantep, Tel: 0 532 333 07 00, e-posta: osmanelbek@yahoo.com
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13