Page 7 - Hekimce bakış 94. Sayı
P. 7

PrOF. Dr. KaYIhaN Pala      kayihanp@gmail.com

                                               www.hekimcebakis.org

    694 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA

    BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA

    KaNUN hÜKMÜNDe KararNaMe İle Ne DeĞİŞtİ?    694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler  kamu hastanelerinin “özerkleştirilmesi” yaklaşımından
    Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile     bir ölçüde geri dönüldüğü biçiminde yorumlayabiliriz.
    temel olarak iki değişiklik yapıldığını söyleyebiliriz.  Çünkü bağlı kuruluşların yeniden genel müdürlüğe
    İlk değişiklik ile 663 sayılı KHK ile değiştirilen Sağlık  dönüştürülmesi, Dünya Bankası’nın Türkiye için sağlık
    Bakanlığı’nın örgüt yapısı eski haline geri döndürüldü. 663  reformlarında istediği ve AKP hükümetlerinin 2003
    ile Sağlık Bakanlığı’na “Bağlı Kuruluş” olarak örgüt yapısı  yılından bu yana savunduğu “yönetsel ve mali özerklik”
    içerisinde yer alan iki önemli “Özerk” kurum (Türkiye  yaklaşımının askıya alınması anlamına gelmektedir. Ancak
    Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri  694 sayılı KHK ile AKP’nin neoliberal sağlık politikalarından
    Kurumu) Bakanlığa bağlı birer genel müdürlük biçimine  geri dönmeye çalıştığı ile ilgili her hangi bir nesnel
    dönüştürüldü. Bu yapı ile Bakanlığın taşra örgütü temel  bulguya rastlamıyoruz. Örneğin devlet hastanelerinin
    olarak il ve ilçe sağlık müdürlükleri üzerinden örgütlenecek.  gruplandırılması uygulaması (A, B, C, D, E) sürüyor ve
    İller arasında eşgüdümün sağlanması amacıyla bir    hastane grup performanslarına göre başhekimin ve sağlık
    koordinatör il sağlık müdürü görevlendirilebilecek.   müdürlerinin görevleri sona erdirilebilecek. Bir başka
                                deyişle “hizmet başı ödeme” anlayışına göre kurgulanmış
    Hastanelerdeki finansman ağırlıklı “Hastane yöneticisi”  bir performans sisteminin olanca hızıyla sürdürüleceği
    kavramından vaz geçildi ve geçmişte olduğu gibi,    anlaşılıyor. Yönetici kadroların sözleşmeli olarak
    hastanelerin başhekim tarafından yönetilmesi yeniden  görevlendirilmesi yaklaşımı da bu iddiayı desteklemektedir.
    benimsendi.
                                Aynı biçimde sağlık hizmetlerinin finansmanında yoksul
    KHK ile Sağlık Bakanlığı’nın yurt dışında da sağlık hizmeti  ve dar gelirlileri hizmete erişmekten alıkoyan sorunlar
    sunabilmesi düzenlendi. Ayrıca KHK’da İl/ilçe sağlık  ve karşılanamayan tıbbi gereksinimin azaltılması için her
    müdürleri ve başhekimler de içinde olmak üzere yeni  hangi bir önlemin alınmadığını da söyleyebiliriz.
    9831 sözleşmeli personel kadrosu ilan ediliyor.     KHK’nın sağlık çalışanlarının yaşadığı temel sorunlar
    İkinci temel değişiklik ise halen görevde bulunan bütün  konusunda da (Can güvencesi, iş güvencesi, gelir
    sözleşmeli kadrolarda çalışan kişilerin görevlerinin sona  güvencesi ve mesleki bağımsızlık) getirmiş olduğu her
    erdirilmesi oldu. Bu yaklaşım ile Sağlık Bakanlığı’nda  hangi bir çözüm bulunmuyor.
    egemen olduğu söylenen bir tarikatın, yeni dönemde  Özet olarak, AKP’nin Sağlıkta Dönüşüm Programından vaz
    Bakanlıktaki yönetici kadroların istihdamında etkisinin  geçmediğini, ancak Programın bizim başından bu yana
    azaltılacağına ilişkin bazı iddialar olsa da bu konuda  ısrarla vurguladığımız tahribatının en azından bir süre
    somut bir veri söz konusu değil.            için azaltılmasına yönelik bazı küçük önlemler aldığını
    Aslında 696 sayılı KHK ile getirilen değişiklikleri temel olarak  söyleyebiliriz.
                                                  Hekimce Bakış 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12