Page 5 - Hekimce bakış 94. Sayı
P. 5

YÖNETiM KURULU’NDAN


    Dr. GÜZİDe elİteZ     guzideelitez@hotmail.com

                                              www.hekimcebakis.org


    Sağlıkta Dönüşüm ve    Kararnameler / eskiye Dönüş
    Sağlık Bakanlığı, 25 Ağustos 2017 günü, kamuoyu ve sağlık çalışanları tarafından tartışılmasına ve görüş bildirilmesine
    olanak tanımadan, 694 sayılı KHK ile sağlığı yeniden yapılandıran çok önemli bir düzenlemeyi yayınladı. Gerçi sağlık
    ortamında bu kararnamenin ayak sesleri duyuluyordu, hatta bazı internet siteleri birkaç gün önce kararnamenin
    maddelerini sayfalarında yayınlamıştı. Eksik olanı Türk Tabipleri Birliği dile getirdi ve “çok önemli kuralların yer aldığı
    bir mevzuatın, sahipsiz biçimde ortaya atılan metinler üzerinden tartışılmasının beklenmesini kamu yönetimi ciddiyeti
    ile bağdaşmaz buluyoruz” dedi.
    Sağlık Bakanlığı, daha Türkiye Cumhuriyetinin kurulmadan, İstiklal Savaşı sonlanmadan, Türkiye Büyük Millet
    Meclisi’nin açılışından hemen sonra 03.05.1920 tarihinde 3 Sayılı Kanun ile kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin Sağlık
    Bakanlığı teşkilat yapısını düzenleyen ilk kanun ise, 23.06.1936 tarih ve 3337 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 3017

    sayılı, “Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanunu”dur. 60lı yıllara geldiğimizde dünyayı etkisi
    altına alan devletlerin sosyal devlet olma çabaları, sağlıkta yeni bir dönemi başlatmıştır. Meslek örgütümüzün de
    içinde olduğu bu çalışmaların yasal alt yapısı olan, 224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleşmesi Kanunu” 12.01.1961
    tarihinde yürürlüğe girmiştir. Vatandaşların tamamının gelir düzeylerinden bağımsız bir şekilde sağlık hizmetlerinden
    yararlanabilmeleri için eşit fırsat sunulmasını amaçlayan bu programla, Sağlık Bakanlığı bünyesinde il ve ilçe devlet
    hastaneleri kurulmaya başlanmış, işçi sigortaları kurumu (Sosyal Sigortalar Kurumu) oluşturulmuş ve sigortalı hastalar
    için kurum bünyesinde yeni sağlık kuruluşları faaliyete geçirilmiştir. Özellikle koruyucu sağlık hizmetleri sosyalizasyon
    kapsamına alınarak toplumsal sağlık sorunlarının ve sağlık harcamalarının azaltılması amaçlanmışıdır. Dünyada esen
    neoliberal rüzgarların ülkemize ulaşmasını sağlayan 12 Eylül askeri darbe sonrası, sağlık alanında sosyal politikalardan
    vazgeçilerek kamunun özelleştirmesi süreci başlamıştır. 12 Eylül sonrası 1983 yılında çıkarılan 181 sayılı Sağlık
    Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sağlık ve Sosyal Bakanlığı ifadesinden
    “sosyal” kelimesini çıkarmıştır. TC artık sosyal devlet yolunda ilerlemeyecektir. 90lı yıllarda “sağlık reformu” olarak
    adlandırılan sağlığın özelleştirilmesi çabaları 2000li yıllara gelindiğinde hız kazanmıştır.


                                                  Hekimce Bakış 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10