Page 9 - Hekimce bakış 94. Sayı
P. 9

Ve Ortaçağ: Yunan uygarlığından o güne kadar karşılaş- tığı  gelişmeleri görmez, ya da “hayatın gerçeği” olarak aklar,
    her durumu soru sorarak algılamaya ve anlamlandırma-  ya da kendi alanı ile ilgili bu sorunları bir başkasına havale
    ya çalışıp uygarlığı yetkileştiren insan birgün “Çok şeyleri  eder. Açık yüreklilikle ifade edelim ki bu tavır bilim insa-
    merak ediyor ve düşünüyorsunuz. Halbuki (düşünülmesi)  nının bilimsel özgürlüğünü yitirmesi; bilimin soru sormak,
    gereken yalnız bir şey vardır. Önce Tanrının melekûtunu  düşünmek ve yanıt aramak yetisini kaybetmesi ve yaratılan
    (saltanatını) arayınız, başka şeyler size fazlasıyla verilecek”  saltanata baş eğmesidir. Varılan çağ “Yeni Ortaçağ”dır. Bu
    diyen [5] İsa’nın sesine kulak verdi. Artık geçerli hüküm  çağın düşünceyi zincirleyen, bireyleri atomize edip onları
    soru sormak, düşünmek ve yanıtlar aramak değil; doğru-  yalnızlığın çaresizliğine terk eden ve her zorluğa rağmen
    luğu tartışılamayacak önermeleri sorgusuz kabul etmekti,  aklın eleştirel gücüne destek veren insanları aforoz eden
    yaratılan saltanata baş eğmekti. Çağ engizisyonlar çağıydı;  “din”i; piyasanın ve tüketim kültürünün yüceltilme reto-
    egemen düşünceden farklı her kelam ve kelam sahibi   riğidir.
    zinci- re vuruldu, yakıldı, aforoz edildi.
                                Küresel düzeyde tüm insanlığa demokrasi ve zenginlik
    Bu karanlığa karşı ilk ses MS 1000 yılında İtalya’nın  getireceği iddia edilen bu masalda yaşanan gerçek
    Bologna şehrinden geldi. Bologna’da Öğrenci Derneği  oldukça farklıdır. Bugün insanlığın dörtte birini oluşturan
    Loncası, nitelikli eğitim görmek için seçkin öğretim üye-  sanayi- leşmiş kesim dünya zenginliğinin %85’ini elinde
    lerinden topluca ders alabilecekleri bir mekanın var olması  tutmak- ta, dünyadaki 358 varlıklı insan 2.3 milyar yoksul
    gerektiğini belirtti [1]. Dipsiz kuyulara atılan bilgi ışığı,  insanın geliri kadar bir serveti paylaşmaktadır [7]. Asya,
    öğrenci örgütlenmesinin var ettiği “üniversitas” fikri ile ye-  Afrika ve Latin Amerika’da ekili alanlar dünya mahsulünün
    niden toplumla bütünleşme yolunu buldu. 1224 yılında  yarısı- nı karşılarken, bu bölgelerde yaşayan yarım milyar
    Salerno Üniversitesi resmi ilk tıp okulu olarak kabul edil-  insan açtır [1]. Bilim insanlarının pek çoğu ise bu utanca
    di. Öğrencilerin yaktığı bu bilgi ateşi kısa zamanda tüm  sırtını dönerek bilim üretebilmekte ve dahası bilimsel
    Avrupa’yı sardı. Leonardo da Vinci’den Thomas More’a,  gelişme- lerden insanlığın tümünün yararlan(a)mamasını
    Francis Bacon’dan Campanella’ya, Nikolaus Kopernikus,  tartışma gündemlerine dahi almamaktadırlar. Çünkü bilim
    Andreas Vesalius’dan Paracelsus’a, William Harvey’e kadar
    onlarca bilgi çınarı öğrencilerin var ettiği “üniversitas”ın
    yarattığı toplumsal ortamda boy attı. Tıp da o günden
    sonra hastalık hakkında felsefi düşünen kimseyi “doktor”
    olarak anmaya başladı [1].
    Ya bugün? Binlerce ışık yılı uzaklıktan nanometre düze- yi
    yakınlığa kadar her alanda eskiye kıyasla daha çok bilgi
    sahibi olan insanlık yeterli bilgelikte mi? “Ne gördüğüm
    hakikati gizlemekten hoşlanırım, ne de bunu açıkça ifade
    etmekten korkarım.” diyebilen [6] kaç tane bilim insanı
    var? Tıpta ve her alanda bugün hangi amaç için bilgi üre-
    tilmekte?
    Bilim -doğası gereği- tartışma gündemine aldığı her alan
    için hipotezler kurarak ürettiği yeni soruların yanıtlarını
    bulmak için çaba gösterir. Ama ya bilim gözünün önün-
    deki tüm gerçekliğe rağmen bir alanı mutlaklaştırır; o alanı
    her türlü tartışmadan azade kılar, dahası tahakküm kuran
    o alanın boyunduruğu altına girer, onun kazanç kapısı  insanı gözleri önünde yaşanan onlarca örnekten dolayı
    haline gelirse; bilim tarihi o günden sonra nasıl şekillenir? bilmekte- dir ki günümüz dünyasında muhalif olmak;
    Hiç kuşkusuz böylesi bir durumda öncelikle bilim insa- nı  yalnız olmak, ötekileştirilmek ve en önemlisi kamusal
    kendisine ve yarattığı bilime yabancılaşır. Yabancılaşan  desteğin gün geç- tikçe azaldığı bir ortamda bilimsel
    bireyin kendisine, ürününe ve ürünü var ettiği sosyokül-  çalışmalarına finansman desteği bulamamak anlamına
    türel ortama eleştirel bakış açısı ile yaklaşabilmesi olanaklı  gelmektedir. Kuşkusuz aka- demik kapitalizm bu düzeyde
    değildir. Bu ortamda birey benlik saygısının azalmaması  meşrulaştırılmasaydı dün- yadaki araştırma kaynaklarının
    için gerçeklerden kaçar. Herkesin gözü önünde kendi uz-  %90’ı dünya nüfusunun %10’unu etkileyen sorunlar için
    manlık alanı dahilinde yaşanan insanlık adına utanç verici  ayrılmazdı.


                                                  Hekimce Bakış 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14