Page 14 - Hekimce bakış 94. Sayı
P. 14

nuşan Bursa Tabip Odası Başkanı Dr.Elitez “Bursa’nın sağ-
                                lık düzeyinin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinden çok
                                daha kötü olduğunu” söyledi. Hasta yoğunluğunu kaldı-
                                racak durumda olmayan Bursa’daki kamu hastanelerinin
                                ihtiyacı karşılamadığını belirten Elitez, “Birinci basamakta
                                hasta başvurularının her geçen yıl azaldığını görüyoruz
                                bu da sağlık politikalarının başarısızlığını gösteriyor. İkin-
                                ci ve üçüncü basamakta başvurular artıyor. 2013’ten bu
                                yana hekime başvuru sayısı arttı. Ortalama yılda 10 defa
                                bir kişi hekime gidiyor. Ameliyat sayıları ülkemizde art-
                                mış durumda. Bursa’da 2015 yılında ameliyat sayısı 300
    Aksaray’ın Eskil İlçesi Bozcamahmut Köyü Aile Sağlı-  bin düzeylerindeyken, 2016 yılında 400 bine yaklaşan bir
    ğı Merkezi’nde çalışan Dr. Hüseyin Ağır’ın, 29 Mart 2017  ameliyat sayısı var. Bursa’da bulunan 39 hastanede bin
    tarihinde görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu  344 yatak var. 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 24’lerde,
    hayatını kaybetmesi, Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla  bu rakamla Türkiye ortalamasının oldukça altında. Bur-
    Tabip Odalarınca düzenlenen basın açıklamalarıyla pro- sa’da 10 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı yüzde
    testo edildi. Bursa’daki hekimler Zümrütevler Aile Sağlı- 3,5. Bursa’nın 2016 yılı toplam yatak sayısı 7 bin 140 olarak
    ğı Merkezi’nde Bursa Tabip Odası ve Bursa Aile Hekimliği  karşımıza çıkıyor. Bursa’da 2 bin 871 kişiye bir yoğun ba-
    Derneği’nin düzenlediği anma etkinliğinde bir araya geldi.  kım yatağı düşüyor. 2016 yılında kamu hastanelerinin acil
    Saldırı sonucu hayatını kaybeden hekimler adına yapılan  servislerine yapılan başvuru sayısı ise 3 milyon 620 bin
    saygı duruşunun ardından Bursa Tabip Odası Başkanı Dr.  128 olarak kayıt altına alındı” dedi.
    Güzide Elitez, konuşmasında hekimlere yönelik şiddetin
    son bulması için “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”nın biran
    önce kanunlaşmasını istedi. Elitez, “2012 yılında Dr. Ersin
    Arslan, 2015 yılında Dr. Kamil Furtun ve Aynur Dağdemir’i
    çalıştıkları sağlık ortamında uğradıkları saldırı nedeniyle
    2012 yılında Dr. Melike Erdem’i ise SABİM hattı üzerinden
    oluşturulan şiddetin yoğun psikolojik baskısı sonucu, son
    olarak da 2017 Mart ayı başında Metin Güneş ile Dr. Hü-
    seyin Ağır’ı kaybettik. Ağır’ı kaybettiğimiz gün, Sinop Ata-
    türk Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak
    görev yapan Dr. Mustafa Erdem’in önünün bir hastasının
    yakınları tarafından kesilerek ağır bir şekilde darp edildiği-
    ni ve ölüm tehdidi aldığını öğrendik. Resmi verilere göre
    ülkemizde hergün 31 sağlık çalışanı şiddete maruz kalı- Türkiye’nin 2002 yılından bu yana kışkırtılmış sağlık tale-
    yor. Sağlık ortamını para kazanılan hizmet sektörüne dö- bi ile karşı karşıya olduğuna vurgu yapan Elitez, “Hastane
    nüştürenler, sağlık çalışanlarını iş güvencesinden yoksun,  ve özele başvuru ve kamu kullanımına baktığımızda ise,
    güvenliksiz ortamlarda, performansa dayalı, gece gündüz  kamuya yatırımlarının nüfus artışına göre ilerlemediğini,
    demeden çalıştırıp her türlü şiddete maruz bırakanlar ar- özel yatırımların arttığını görüyoruz. Çekilen MR sayıların-
    tık bu politikadan vazgeçmelidir. Şiddet Yasa Tasarısı’nın  da şampiyonluğumuz var. Bursa’nın İstanbul’dan fazla MR
    bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz” dedi. Bursa Aile  cihazı olduğunu saptamamız mümkün. Cebimizden her
    Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Ali Torun da, sağlıkta şidde- gün sağlık için daha fazla para harcıyoruz” dedi. Uluslara-
    tin önlenmesini öngören yasanın çıkarılmasını talep etti.  rası standartlara göre, birinci basamak sağlık kuruluşların-
                                da nitelikli bir hizmet sunabilmek için her 2 bin 500 kişi-
                                ye bir hekim düşmesi gerektiğini belirten Elitez, “Bursa’da
          bUrSa SaĞlIKta                çalışan Aile Hekimleri, 2 bin 500 kişiye bir hekim düşmesi

           SINIFta KalDI               gerektiğini kabul edersek, fazladan bin 145 kişiye bakmak
                                zorunda bırakılmışlardır. Türkiye’de hekim başına düşen
              11 Nisan 2017            kişi sayısı 573’tür. Bursa’da her hekim genel ortalamadan
                                58 kişi daha fazla kişiye bakmak zorundadır. Aile hekim-
    Bursa Tabip Odası, Bursa’nın sağlık karnesini ortaya çıkar- leri fazladan bin 149 kişiye bakmak zorunda bırakılmışlar-
    dı. Bursa, hekime başvuru sayısında Türkiye ortalaması- dır” ifadelerini kullandı. Elitez “Mülteci muayene verilerine
    nın üstünde olmasına rağmen, hekim sayısında yetersiz  göre ise 170 bin Suriyelinin 2016 yılında poliklinik başvu-
    konumda, 10 bin kişiye düşen yatak sayısında ise Türkiye  rusu yaptığını, 96 binin üzerine acil başvurusu olduğunu,
    ortalamasının altında.                 5 bin 347 ameliyat sayısı ile birlikte 3 bin 757 doğum ya-
                                pıldığını” açıkladı.
    Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’ndeki Tabip Oda-
    sı toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında ko-
    14 Hekimce Bakış
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19