Page 19 - Hekimce bakış 94. Sayı
P. 19

ttb eMeKlİ heKİMler KOlU               ğı Bursa’da da benzer bir tehdidin söz konusu olabileceği
                                vurgulandı. Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde,
            tOPlaNtISI               meslek odaları tarafından düzenlenen “Kentsel Dönüşüm
                                ve Asbest Gerçeği” konulu panel, Bursa Tabip Odas’nı-
              25 Nisan 2017            nı ev sahipliğinde düzenlendi. Moderatörlüğünü Bursa
                                Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez’in yaptığı panele
                                konuşmacı olarak Türkiye’de pek çok sanayi kuruluşuna
                                ve belediyeye asbest konusunda söküm, denetim, danış-
                                manlık ve eğitim hizmeti veren Asbest Söküm Uzmanı
                                Utku Önen ile Göğüs ve Meslek Hastalıkları konusunda-
                                ki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İbrahim Akkurt katıldı.
                                Bursa’da kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanması ne-
                                deniyle konuyu gündeme taşıdıklarını belirten Dr. Güzide
                                Elitez, kentte görev yapan işyeri hekimlerine, iş güvenliği
                                uzmanlarına yönelik düzenlenen panelin kamuoyunu da
                                ciddi şekilde ilgilendirdiğini ifade etti.

    Türk Tabipleri Birliği Emekli Hekimler Kolu Toplantısı 22- Göğüs ve Meslek Hastalıkları konusundaki çalışmalarıyla
    23 Nisan 2017 tarihlerinde Tekirdağ Tabip Odası’nın ev sa- tanınan Prof. Dr. İbrahim Akkurt, birçok ülkenin özellik-
    hipliğinde gerçekleştirildi.              le inşaat sektörü alanında, güçlü bir madde olduğu için
                                asbesti kullandığını, araştırmalar sonunda zararlar ortaya
    Ankara, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Manisa, Denizli, Koca- çıkınca yasaklandığını vurguladı. Asbestin sağlık konu-
    eli ve Tekirdağ Tabip Odaları Emekli Hekimler Komisyonu  sunda etkilerini anlatan Akkurt, kanser yapıcı özelliğiyle
    temsilcilerinin katıldığı toplantıda emekli hekimlerin so- bilinen asbestin etkilerinin yıllar sonra bile hissedilebile-
    runları ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde  ceğini söyledi. Tüm yasaklama çabalarına rağmen Tür-
    bulunuldu.                       kiye’de üretim ve tüketiminin sürdüğünü, yılda 2 milyon
                                ton kullanım yapıldığını belirten Akkurt, “Asbest hala İn-
    Emekli Hekimler Kolu Yürütme Kurulu’ndan istifa eden Dr.  giltere’de yılda en az 5 bin kişinin ölümüne sebep oluyor.
    Ümit Deniz Keskinler’in yerine İstanbul’dan Dr. Ülkü Sema  Akciğer üzerinde, hava yollarında ciddi etkileri bulunuyor.
    Aydın seçildi.                     Mide, akciğer kanseri, böbrek rahatsızlıkları, lenfoma gibi
                                etkileri var. Türkiye’de son 5 yılda 5 bin 600 mezotelyo-
     DÖNÜŞÜMDe aSbeSt GerÇeĞİ:               ma hastalığı tespit edildi. Bunun yanı sıra 2 trilyon dolar
                                pazarı bulunan nanoteknoloji üretiliyor. Asbestin etkilerini
    tehlİKeNİN FarKINDa MISINIZ?              de geride bırakacak bir teknoloji. Geleceğin asbesti nano-
                                partikülün vücuda giriş yolu sadece solunum yolu değil,
              29 Nisan 2017
                                mukozalar...” diye konuştu.

                                Asbest Söküm Uzmanı Utku Önen, asbestin sinsi, atmos-
                                ferde asılı kalan bir kimyevi madde olduğuna vurgu yaptı.
                                Asbestin solunumda vücuda yerleştiğinde hastalıklara da-
                                vetiye çıkardığını belirten Önen, asbestin kullanımının şu
                                an yasak olduğunu ifade etti. Özellikle kentsel dönüşüm
                                projesinde çalışan işçilerin öncelikli olarak bu kimyevi
                                maddeye maruz kaldığını kaydeden Önen, söküm sırasın-
                                da yapılması gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.
                                Önen, yıkımın yanı sıra yenileme ve tadilat işlerinde dahil
                                çıkarılan kanuna uygun sağlık ve güvenlik önlemlerin alın-
                                ması gerektiğine vurgu yaparken, “Asbest sınır değerinin 1
    Ankara’da 350 ton asbest barındıran tarihi havagazı fabri- santimetreküp hava içerisinde 0,1 lif değerini geçmemeli.
    kasının yıkımının ardından kanserojen etkisi olan asbest  Yıkımın, yapımın ve yenilenmenin öncesi ve sonrasında
    maddesinin çevreye yayılma tehlikesi ile başlayan tartış- asbest düzeyiyle ilgili ölçümler yapılmalıdır. Kentsel dö-
    malar devam ediyor. İlgili meslek odaları ve iş güvenliği  nüşümde sulama işlemi de çok önemli. Yıkım sırasında
    uzmanları tarafından gündeme taşınan asbestin sağlığa  etrafa toz yayılımının azalması için su tutumu yapılıyor.
    etkileri, Bursa’da da masaya yatırıldı. Özellikle 1930-1980  Asbestli atıklar mutlaka sarılmalı ve kırılmadan paketlen-
    yılları arasında yapılmış binalarda varlığı bilinen asbest  meli, etiketlenmeli. Lisanslı bertaraf tesislerine verilmeli”
    maddesinin kentsel dönüşümle birlikte çevreye yayılaca- ifadelerini kullandı.
    ğı belirtilirken, kentsel dönüşüm projelerinin hız kazandı-
                                                  Hekimce Bakış 19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24