Page 17 - Hekimce bakış 94. Sayı
P. 17

aNKara’Ya YÜrÜYeN DOKtOra

         MeSleKtaŞ DeSteĞİ

              19 Nisan 2017

    16 Nisan Halk Oylaması sonuçlarına itiraz ederek hekim-
    likten istifa edip Ankara’ya doğru yürüyen  Dr. Hülya Şen
    Kadıköy Altıyol Meydanı’ndan başladığı yürüyüşüne yağ-
    mur çamur demeden devam ediyor. Dün akşam saatle-
    rinde Orhangazi’ye varan Hülya Şen’i Bursa Tabip Odası
    yönetimi ve üyeleri karşıladı. Kararın kabul edilebilir olma-
    dığını vurgulayan Şen “Ben hepinizi temsilen yürümeye  riden kaynaklanan kirliliği izlemek için organize sanayi
    devam edeceğim” dedi.                  bölgelerinin çevresine yeni istasyonlar kurulmalı. Ölçüm
                                istasyonlarında tümünde temel kirleticiler ölçülmeli. Ha-
                                vayı kirleten endüstri tesisleri etkin bir biçimde izlenmeli
                                ve bu konuda kamuoyu bilgilendirilmeli. Havayı kirleten
                                endüstri tesisleri caydırıcı biçimde cezalandırılmalı. Yeni
                                kirletici kaynaklarına izin verilmemeli. DOSAB Kömürlü
                                Termik Santrali, Bursa Çimento’nun kapasite artırımı, yeni
                                çimento fabrikaları ve atık yakma tesisleri bu kirliliği ar-
                                tıracak yatırımlardan vazgeçilmeli. Evsel ısınma amaçlı
                                kömür yakılması önlenmeli. Trafikten kaynaklanan kirliliği
                                azaltmak ve önlemek için toplu ulaşım yaygınlaştırılmalı.
                                Araç emisyonları etkin bir biçimde denetlenmeli, sağlıklı
                                kent planlama ilkeleri benimsenmeli” ifadelerini kullandı.

                                    “COShh-İlO KİMYaSal

                                      MarUZİYet rİSK
       bUrSa KaNSer rİSKİYle                DeĞerleNDİrMeSİ ÖrNeĞİ”

           KarŞI KarŞIYa                     KONUlU eĞİtİM

              19 Nisan 2017                     19 Nisan 2017
                                Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komis-
                                yonu tarafından düzenlene ve Kocaeli Tabip Odası İşçi
                                Sağlığı ve İşyeri Hekimi Komisyonu Başkanı Dr. Hakkı Uy-
                                sal’ın konuşmacı olarak katıldığı “COSHH-İLO Kimyasal
                                Maruziyet Risk Değerlendirmesi Örneği” konulu eğitim
                                19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 18.30’da Bursa Tabip
                                Odası’nda gerçekleştirildi.


    Bursa Tabip Odası Çevre Komisyonu, Bursa’nın 2016 yılı
    Hava Kirliliği Raporu’nu açıkladı. Prof. Dr. Kayıhan Pala,
    Türkiye’nin Muş’tan sonra en kirli ikinci ilinin Bursa oldu-
    ğunu belirterek, Bursa’nın büyük bir risk altında olduğunu
    vurguladı. Başta çocuklar olmak üzere bu kentte yaşayan-
    ların erken ölmelerine kimsenin seyirci kalmaması gerek-
    tiğini kaydeden Pala, hava kirliliği ile mücadelede “Endüst-
                                                  Hekimce Bakış 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22