Page 11 - Hekimce bakış 94. Sayı
P. 11

Yazıyı 1963 yılında OECD bilim bakanları toplantısı
    öncesinde dönemin Hollanda Eğitim Bakanı’nın “Bilim
    bilginin bir boyutudur ve bilim politikaları kültür politika-
    larının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu politikaların ekonomik bir
    ortamda tartışılması fuhuş yapmak anlamına gelir.” söz-
    cükleri [11] ile tamamlamak istiyorum. Ne dersiniz üçün-
    cü bin yılın “uygar” dünyasında bu sözler hepimiz için nos-
    taljik bir şarkının güftesi gibi gelmiyor mu? Doğası gereği
    kâr maksimizasyonu temelinde hareket eden endüstri her
    alandaki bilimsel bilgi üretiminin ana sponsoru olmuş; fik-
    ri mülkiyet hakları patentler sayesinde ticaretle bağlantılı
    hale getirilmiş (TRIPS Anlaşması: Ticaretle Bağlantılı Fikri
    Mülkiyet Hakları Anlaşması); “yayınla ya da kaybol” kıska-
                                cında can çekişen bilim insanlarının çoğu bilimsel camiada
                                ve dergilerde neyin geçer akçe olduğunu öğrenerek
                                akade- mik kariyerlerinde yükselmek amacıyla “özgürce”
                                belirli alanlarda gereksiz yere söz söyleyerek / çalışma
                                yaparak bil- gi kirliliğine neden olmuş ve en önemlisi
                                “modern” çağın dini olan piyasanın denetimine girmiş
                                tıp kurumu Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü’nün
                                önerdiği reformlar sonucunda -Ivan Illich’in yıllar önce
                                tanımladığı gibi- en- düstrinin daha fazla para kazanması
                                için hayatın kendisini tıbbileştirip [12] bir kazanç kapısı
                                haline getirmiş ise; bu endüstri iktidarının var ettiği bilim
                                [13] ve bilim insanın- dan dünyaya yarar gelir mi?

                                                  Hekimce Bakış 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16