Page 10 - Hekimce bakış 94. Sayı
P. 10

Aslında kapitalizmin tıp alanı üzerindeki en olumsuz  har- cadığı paranın 15 milyar dolara ulaştığı bilinmektedir
    etkisi sağlığı ticarileştirebilmiş olmasıdır. Bu konuda traji-  [8]. Endüstrinin, akademik tıbbın kimi alanlarında küresel
    komik bir örnek; Brezilyalı tarım işçilerinde kronik açlığın  dü- zeyde yol açtığı kirlenme o düzeye ulaşmıştır ki New
    neden olduğu bedensel ve ruhsal sıkıntının o bölgedeki  Eng- land Journal Medicine dergisinin eski editörü Dr.
    he- kimlerce asıl nedenin göz ardı edilerek ruhsal hastalık  Angell bir yazısında bu durumu “Akademik tıp satılık mı?”
    ola- rak tanımlanması ve hastalara psikotrop ilaçlar  başlığı altında irdelemiştir [9].
    önerilmesi- dir [1]. Pekiyi bu hastalıklı bakış açısı sadece  İşte bu noktada üniversiteler kritik öneme sahiptirler.
    Brezilya’da mı yaşanmaktadır? Örneğin günlerini fast food  Çünkü üniversiteler bilginin kutsallaştırıldığı ve güç hali-
    zincirlerde cips ve kola yiyerek geçiren çocukların obezite  ne getirildiği bu ortamda bilgi üretme yetisini elinde tutan
    nedenini gerçek nedeni göz ardı edip bir dolu spekülatif  kurumlardır. Son yıllarda daha sıklıkla gündeme getirilen
    genetik etmenlerle açıklamaya çalışmamız; ya da insani  “Girişimci Üniversite”, “Rekabetçi ve Projeci Üniversite”,
    değerlerin tümünün paraya endekslendiği, çıkarın egemen  “Performans Eksenli Ücretlendirme” ve “Üniversite-Sanayi
    olduğu, bencilliğin yüceltildiği bu dünyada insanların  İşbirliği” gibi kavramlar üçüncü bin yılda üniversitelerin
    depresyona girme ne- denini bu çarpık zihniyetten    hangi güçlerden etkilendiğini, dahası kendisini hangi güç-
    soyutlayıp sinapslardaki sero- tonin düzeyinin azalmasına  lere göre konumlandırdığını gözler önüne sermektedir. Bu
    indirgememiz ya da ileri evre akciğer kanserli hastaları iki- kapsamda etik, sosyal politika gibi konuları gündemine al-
    üç ay daha fazla yaşatabilmek için kemoterapi ilaçlarını  mayarak “bilgi teknisyeni” yaratma amacını güden yüksek
    üreten şirketlere milyarlarca lira para harcayabilirken,  öğrenimin paralı hale getirilmesi; üniversite kurumunun


    toplumda tütün alışkanlığını önleye- cek projelere mali  işletme, öğrencilerin müşterileştirilmesi süreci ve yeni ta-
    kaynak ayır(a)mamamız sağlığın ticari- leştirildiğinin açık  nıştığımız şirket üniversiteleri bilginin piyasa mekanizma-
    kanıtları değil midir?                 sının doğal bir sonucu olarak nasıl bir sınaî girdiye dönüş-
                                türüldüğünü kanıtlamaktadır. Bu dönüşümün en önemli
    Elbette insanların sağlık hakkının gasp edilmesi ve sağ-  tahribatı ise eğitim kurumlarının akredite edilmesi ya da
    lığın ticarileştirilmesi süreci hekim-ilaç şirketleri arasında-  kurumlar arası afiliasyon gibi her eğitim alan bireyin eği-
    ki yakın “etkileşim” sayesinde gerçekleştirilmektedir [8,9].  tim hakkını güvence altına alacak uygulamaların, küresel
    Bugün bölgesel, ulusal yada uluslararası bilimsel toplantı-  sermayenin istediği şekilde küresel diplomaya sahip ucuz
    ların, kongrelerde sunulan bilimsel çalışmaların ve küresel  işgücü üretme noktasına indirgenmesidir. Akademisye-
    hastalık tedavi kılavuzlarının içeriği dolaylı yada doğrudan  ni, çalıştığı şirketin patronlarının “belirlediği” bir alanda
    etki ile büyük oranda endüstri tarafından belirlenmektedir.  çalışan memura benzeten Ahmet İnam’ın ifadesiyle [10]
    Bu etkinin bir yansıması olarak ABD’de %80’i doğrudan  sorunumuz “Akademik hayatın bugün (...) piyasayla bü-
    hekime aktarılmak üzere ilaç sektörünün promosyona   tünleşmiş, oradan gelen sorunları çözmeye, talepleri
                                yerine getirmeye” uğraşması değil midir?


    10 Hekimce Bakış
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15