Page 14 - Hekimce Bakış Dergisi 97. Sayı
P. 14

2018 Perşembe günü saat 10.00’da Ankara Adliyesi 11.Ağır Ceza
        20 YILDIR SÜREN CARGİLL DAVASINDA        Mahkemesinde gerçekleştirilen davasına Bursa Tabip Odası Başkanı    (1)  Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı,  SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI TTB MERKEZ
           SON KARARI AİHM VERDİ!          Dr. Güzide Elitez, TTB Büyük Kongre Delegeleri Dr. Çetin Tor, Prof. Dr.  sağlık hizmeti sunumu esnasında veya verilen sağlık hizmetinden
                                                                   kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi, iki
                                Kayıhan Pala ve Av. Nilgün Berk katıldı.                                         KONSEYİ VE TABİP ODALARI YÖNETİCİLERİ
              27 Haziran 2018                                              yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
                                                                                                      BULUŞMASI
                                        ARTIK YETER!                     (2)  Bu filler sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise   28 Temmuz 2018
                                   SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN                   yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır.

                                       20 Temmuz 2018                     Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için  Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Tabip Odası yöneticilerinin
                                                                   caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi  katıldığı, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddeti tüm
                                                                   gerektiğinin altını çiziyoruz.           boyutlarıyla ele almak, çözümler üzerine görüşmek, alınan kararları
                                17 Temmuz günü Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi                               yetkililer ve kamuoyu ile paylaşmak üzere 28 Temmuz 2018 tarihinde
                                Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet                             Şanlıurfa’da gerçekleştirilen toplantıya Bursa Tabip Odasını temsilen
                                Yalçın, bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak  Saygılarımızla,                  Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Ömer Levent Soydinç, Dr. Ercan Ertürk ve
                                darp edildi. Meslektaşımız halen yoğun bakımda tedavi görmekte     Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu          Av. Nilgün Berk katıldı.
                                olup hayati tehlikesi devam etmektedir.
                                Türk Tabipler Birliği, uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin
                                nedenleri, şiddete karşı alınacak önlemler konusunda kamuoyunu           TTB ÖZEL HEKİMLİK
      Bursa Barosu öncülüğünde, sivil toplum örgütlerince 20 yıldır                                                          BURSA KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ
      sürdürülen Cargill Davasında son kararı Avrupa İnsan Hakları  bilgilendirmekte, yöneticileri şiddeti durdurmak için sorumluluk   KOLU TOPLANTISI YAPILDI
      Mahkemesi (AİHM) verdi. Mahkeme, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde,  almaya davet etmektedir.                                           BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ ZİYARETİ
      Cargill şirketine nişasta fabrikası kurmasının ardından verilen hukuk                                  22 Temmuz 2018
      mücadelesiyle ilgili bazı başvurucuların şikâyetini haklı buldu.  Bütün bu çabalarımıza rağmen, Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun ve                           09 Ağustos 2018
      Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin adil yargılanma  Dr. Aynur Dağdelen’in öldürülmeleri ve nice şiddet olayı ile siyasal  TTB Özel Hekimlik Kolu Toplantısı, 22 Temmuz 2018 tarihinde
      hakkıyla ilgili 6’ncı maddesinin ihlal edildiğine karar verdi. iktidarın sağlıkta hiçbir adım atmadığını üzülerek görüyoruz. Gelinen  İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Bursa Tabip  Bursa Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 09 Ağustos
                                aşamada sağlıkta şiddet sağlık hizmet sunumunun hemen tüm                                 2018 Perşembe günü Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.
                                aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. Sağlık   Odası’nı temsilen Özle Hekimlik Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Ergün
      AİHM kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere Bursa Barosu tarafından                             Çil katıldı.
      27 Haziran 2018 tarihinde yapılan basın açıklamasına Bursa Tabip  kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır.
      Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez katıldı.      Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının
                                kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli
                                ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir.
              MESLEK SEVGİSİ           Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can
                                güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da
             KİTABI YAYIMLANDI...
                                engeller hale dönüşmüştür. Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir,
              05 Temmuz 2018           katlanılabilir değildir!
                                Elbette sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar
                                giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu
      Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi       yerler haline getirmek olanaklı değildir.
      Komisyonu tarafından düzenlenen etkinliklere                                         BURSA TABİP ODASI İNTERN HEKİM
      2016-2018 döneminde katılan konuşmacıların     Kuşkusuz, her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servis başvurusu       BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR
      sunumlarından oluşan Meslek Sevgisi adlı      olmasının ve bu kışkırtılmış acil sağlık talebinin eldeki hizmet
      kitap yayımlanmıştır.                                                          24 Temmuz 2018            HEKİMLER HASTANE BAHÇESİNE UMUT
                                olanaklarıyla tam olarak karşılanamamasının, yurttaşların sağlık
                                hizmet beklentisinin yapay biçimde yükseltilmesinin gelinen tabloda                             EKTİ: SAĞLIKTA ŞİDDET SON BULSUN!
      Kitaba katkı sunan hocalarımıza teşekkür      katkısı büyüktür.                           Bursa Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin çalışmalarını Uludağ
      ederiz. Kitabı ücretsiz olarak Tabip Odası’ndan                                      Üniversitesi Tıp Fakültesi intern öğrencileri ile paylaşmak amacı ile  09 Ağustos 2018
      temin edebilirsiniz.                                                   2012 yılından bu yana düzenlenen etkinlik 24 Temmuz 2018 Salı
                                Ancak, açık olarak görülen bir başka gerçek, kamu idaresinin sağlık  günü Bursa Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. İntern öğrenciler Halk
                                kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için  Sağlığı stajları sırasında bir gün boyunca Bursa Tabip Odası’na konuk  Sağlık ocağında, ameliyathane kapısında, muayenehane
                                alması gereken özel önlemleri de almadığı veya bunların yetersiz    edilerek Tabip Odası Türk Tabipleri Birliği, tıp hukuku ve sahada  sırasında ya da acil serviste… Sağlık çalışanlarına yönelik
          PROF. DR. ONUR HAMZAOĞLU          kaldığıdır.                              hekimlik deneyimi konularında bilgilendiriliyorlar. şiddet Sağlıkta Dönüşüm Politikaları nedeniyle önlenemez
                                                                                             boyutlara ulaşırken, Bursa Tabip Odası üyesi hekimler, acil
               DURUŞMASI            Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği’nin defalarca dile getirdiği sağlıkta                         servislerde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek hasta

              19 Temmuz 2018           şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara                           ve hasta yakınlarına duyarlılık çağrısı yaptı. Sağlıkta şiddetin
                                hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz. Bu öneri                            son bulmasını isteyen hekimler, hastanelerin bahçelerine çınar
                                Türk Ceza Kanuna bir ek maddeyi kapsamaktadır. Bu ek madde ile:                              fidanı ekerken, “Umudumuz yeşersin, sağlıkta şiddet son
      Türk Tabipleri Birliği Toplum ve Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr.                                                       bulsun” dedi.
      Onur Hamzaoğlu barış talep eden basın açıklamasına destek  “Kamunun Sağlığına karşı suçlar:
      verdiği için 9 Şubat 2018 tarihinde gözaltına alınıp 16 Şubat 2018
      tarihinde tutuklanmıştı. Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun19 Temmuz
                                Sağlık hizmetini Engelleme:
                                                                                                       Devamı için


    14 Hekimce Bakış                                                                                                      Hekimce Bakış 15
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19