Page 15 - Hekimce Bakış Dergisi 97. Sayı
P. 15

2018 Perşembe günü saat 10.00’da Ankara Adliyesi 11.Ağır Ceza
 20 YILDIR SÜREN CARGİLL DAVASINDA  Mahkemesinde gerçekleştirilen davasına Bursa Tabip Odası Başkanı  (1)  Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı,  SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI TTB MERKEZ
 SON KARARI AİHM VERDİ! Dr. Güzide Elitez, TTB Büyük Kongre Delegeleri Dr. Çetin Tor, Prof. Dr.  sağlık hizmeti sunumu esnasında veya verilen sağlık hizmetinden
      kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi, iki
 Kayıhan Pala ve Av. Nilgün Berk katıldı.           KONSEYİ VE TABİP ODALARI YÖNETİCİLERİ
 27 Haziran 2018 yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
                                         BULUŞMASI
 ARTIK YETER!  (2)  Bu filler sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise  28 Temmuz 2018
 SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır.

 20 Temmuz 2018 Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için  Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Tabip Odası yöneticilerinin
      caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi  katıldığı, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddeti tüm
      gerektiğinin altını çiziyoruz.           boyutlarıyla ele almak, çözümler üzerine görüşmek, alınan kararları
 17 Temmuz günü Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi  yetkililer ve kamuoyu ile paylaşmak üzere 28 Temmuz 2018 tarihinde
 Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet  Şanlıurfa’da gerçekleştirilen toplantıya Bursa Tabip Odasını temsilen
 Yalçın, bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak  Saygılarımızla, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Ömer Levent Soydinç, Dr. Ercan Ertürk ve
 darp edildi. Meslektaşımız halen yoğun bakımda tedavi görmekte  Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu  Av. Nilgün Berk katıldı.
 olup hayati tehlikesi devam etmektedir.
 Türk Tabipler Birliği, uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin
 nedenleri, şiddete karşı alınacak önlemler konusunda kamuoyunu  TTB ÖZEL HEKİMLİK
 Bursa Barosu öncülüğünde, sivil toplum örgütlerince 20 yıldır  BURSA KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ
 sürdürülen Cargill Davasında son kararı Avrupa İnsan Hakları  bilgilendirmekte, yöneticileri şiddeti durdurmak için sorumluluk  KOLU TOPLANTISI YAPILDI
 Mahkemesi (AİHM) verdi. Mahkeme, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde,  almaya davet etmektedir. BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ ZİYARETİ
 Cargill şirketine nişasta fabrikası kurmasının ardından verilen hukuk  22 Temmuz 2018
 mücadelesiyle ilgili bazı başvurucuların şikâyetini haklı buldu.  Bütün bu çabalarımıza rağmen, Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun ve  09 Ağustos 2018
 Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin adil yargılanma  Dr. Aynur Dağdelen’in öldürülmeleri ve nice şiddet olayı ile siyasal  TTB Özel Hekimlik Kolu Toplantısı, 22 Temmuz 2018 tarihinde
 hakkıyla ilgili 6’ncı maddesinin ihlal edildiğine karar verdi. iktidarın sağlıkta hiçbir adım atmadığını üzülerek görüyoruz. Gelinen  İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Bursa Tabip  Bursa Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 09 Ağustos
 aşamada sağlıkta şiddet sağlık hizmet sunumunun hemen tüm   2018 Perşembe günü Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.
 aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. Sağlık  Odası’nı temsilen Özle Hekimlik Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Ergün
 AİHM kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere Bursa Barosu tarafından  Çil katıldı.
 27 Haziran 2018 tarihinde yapılan basın açıklamasına Bursa Tabip  kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır.
 Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez katıldı. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının
 kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli
 ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir.
 MESLEK SEVGİSİ  Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can
 güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da
 KİTABI YAYIMLANDI...
 engeller hale dönüşmüştür. Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir,
 05 Temmuz 2018 katlanılabilir değildir!
 Elbette sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar
 giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu
 Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi  yerler haline getirmek olanaklı değildir.
 Komisyonu tarafından düzenlenen etkinliklere  BURSA TABİP ODASI İNTERN HEKİM
 2016-2018 döneminde katılan konuşmacıların  Kuşkusuz, her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servis başvurusu  BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR
 sunumlarından oluşan Meslek Sevgisi adlı  olmasının ve bu kışkırtılmış acil sağlık talebinin eldeki hizmet
 kitap yayımlanmıştır.   24 Temmuz 2018            HEKİMLER HASTANE BAHÇESİNE UMUT
 olanaklarıyla tam olarak karşılanamamasının, yurttaşların sağlık
 hizmet beklentisinin yapay biçimde yükseltilmesinin gelinen tabloda  EKTİ: SAĞLIKTA ŞİDDET SON BULSUN!
 Kitaba katkı sunan hocalarımıza teşekkür  katkısı büyüktür. Bursa Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin çalışmalarını Uludağ
 ederiz. Kitabı ücretsiz olarak Tabip Odası’ndan  Üniversitesi Tıp Fakültesi intern öğrencileri ile paylaşmak amacı ile  09 Ağustos 2018
 temin edebilirsiniz.  2012 yılından bu yana düzenlenen etkinlik 24 Temmuz 2018 Salı
 Ancak, açık olarak görülen bir başka gerçek, kamu idaresinin sağlık  günü Bursa Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. İntern öğrenciler Halk
 kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için  Sağlığı stajları sırasında bir gün boyunca Bursa Tabip Odası’na konuk  Sağlık ocağında, ameliyathane kapısında, muayenehane
 alması gereken özel önlemleri de almadığı veya bunların yetersiz  edilerek Tabip Odası Türk Tabipleri Birliği, tıp hukuku ve sahada  sırasında ya da acil serviste… Sağlık çalışanlarına yönelik
 PROF. DR. ONUR HAMZAOĞLU  kaldığıdır. hekimlik deneyimi konularında bilgilendiriliyorlar. şiddet Sağlıkta Dönüşüm Politikaları nedeniyle önlenemez
                                boyutlara ulaşırken, Bursa Tabip Odası üyesi hekimler, acil
 DURUŞMASI Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği’nin defalarca dile getirdiği sağlıkta  servislerde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek hasta

 19 Temmuz 2018 şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara  ve hasta yakınlarına duyarlılık çağrısı yaptı. Sağlıkta şiddetin
 hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz. Bu öneri  son bulmasını isteyen hekimler, hastanelerin bahçelerine çınar
 Türk Ceza Kanuna bir ek maddeyi kapsamaktadır. Bu ek madde ile: fidanı ekerken, “Umudumuz yeşersin, sağlıkta şiddet son
 Türk Tabipleri Birliği Toplum ve Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr.  bulsun” dedi.
 Onur Hamzaoğlu barış talep eden basın açıklamasına destek  “Kamunun Sağlığına karşı suçlar:
 verdiği için 9 Şubat 2018 tarihinde gözaltına alınıp 16 Şubat 2018
 tarihinde tutuklanmıştı. Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun19 Temmuz
 Sağlık hizmetini Engelleme:
                                          Devamı için


 14 Hekimce Bakış                                            Hekimce Bakış 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20