Page 8 - Hekimce Bakış Dergisi 97. Sayı
P. 8

BiR RESiM
      BiNBiR SÖYLENCE


      Dr. Yelda ERTÜRK | eyerturk@gmail.com
                                                 hekimcebakis.org

       GÖZÜN iNSANLARI


       Geniş bir coğrafyayı kapsayan Çin’de, tarih  çeneleri yoktur. İşin ilginç yanı eserler  de taşıyor. Heykelin iki eli, birer eşya
       boyunca kabilelere dayalı birçok küçük  bulunmadan buranın halkına “Gözün  tutmuşçasına duruyor, ancak ellerinde
       devlet kurulmuştur. Günümüzdeki Sichuan  İnsanları” denmesiydi. Maskelerin yüzünde  hiçbir şey yok. Uzmanlar, böyle ince ve
       eyaleti, eski Shu devletinin topraklarıydı.  ne sevinç, ne de kızgınlık ifadesi vardır.  uzun boylu heykelin, elinde bir ağırlık olursa
       1970’lerde burada keşfedilen Sanxingdui  Maskelerin kulaklarının her birinde birer  devrileceğini, dolayısıyla heykelin yüz
       kültürel kalıntıları, tüm dünyada yankı  delik vardır. Bu maskelerin yüz şekli, bugün  ifadesi ve el şeklinin, sıradan insanlardan  terk edildiğini, çok gelişmiş bir düzeye  bronz eşyaların çokluğuna dayanarak, antik  sıra burada bulunan 70 adet fildişi ve diğer
       uyandırdı. Sichuan eyaletine bağlı Guanghan bölgede yaşayan insanlardan çok çok  farklı bir kâhin ya da tanrı olabileceğini akla  gelen Sanxingdui kültürüne aniden nokta  Sanxingdui devletinin doğa totemleri ve  eşyalar, Sanxingdui’nin ait olduğu eski
       şehrinde bulunan Sanxingdui kalıntıları,  farklıydı. Uzmanlar, bu maskelerin taşıdığı  getirdiğini ve ibadet törenlerinde görülmesi  konulduğunu gösterdi. İki bin yıllık parlak  ata inanışlarıyla yönetildiğini söyleyebiliriz.  Shu devletinin o zaman komşu ülkelerle
       bundan 5 bin ila 3 bin yıl öncesindeki  anlamı, bugüne kadar çözemediler. gerektiğini varsaydılar.           bir dönem yaşayan bu kentin terk edilişinin  Aynı zamanda çevredeki farklı inançlara  ve hatta daha uzaklardaki bölgelerle mal
       eski Shu devletine ait kalıntılardı. 1929                                        nedenleri hakkında çeşitli varsayımlar  sahip kabileleri bir araya getirmek için de,  alışverişinde bulunduğunu gösteriyor.
       yılının baharında bir köylü tarafından  Sanxingdui kalıntılarından çıkarılan ince ve  Sanxingdui kalıntılarından altın baston,  ortaya kondu. Bazı bilim insanları, bunun  sık sık görkemli dinî törenler düzenlendiğini  Buradan çıkarılan seramik içki kadehleri
       bulunan, incelikle oyulmuş bir yeşim  uzun     boylu bronz  tunç “kutsal ağaç” ve fildişi gibi eşyalar da     nedeninin sel olduğunu savunurken,  düşünüyorum."         ile Avrupa’da aynı döneme ait tarihi
       taşı eşyası, yaklaşık 3 bin yıl                  çıkarıldı. Uzunluğu 1.42 metre olan altın       bazıları savaş, bazıları ise salgın olduğunu  Arkeologlar, Sanxingdui kalıntılarından  kalıntılardan çıkarılan pişmiş topraktan
       boyunca izini kaybettirmiş                     baston üzerinde karşılıklı duran iki kuş, ters    düşünüyor.            çıkarılan çok sayıdaki tunç eşyasının  içki kadehleri arasındaki benzerlik de
       olan Sanxingdui kültürünün                     yöne bakan iki balık, balıkların başında ve                       yalnızca eski Shu devletinin kültürel  Sanxingdui kültürünün Batı Asya, Yakındoğu
       gün ışığına çıkarılmasına                     kuşların boynunda da ok şeklinde bir nesne      Sanxingdui'de bulunan bronz eşyaların,  özellikleri yansıtmadığını, bunun yanı sıra,  ve Avrupa kültürlerinden etkilenme
       zemin hazırlamıştı.                          ile gizemli gülümsemeye sahip insan        dönemin siyasi yapısının tanrı gücü ile  Batı Asya ve dünyanın diğer bölgelerinin  olasılığını ortaya koyuyor. Sanxingdui
       Çinli arkeologlar,                           başları oyulmuş. Yüksekliği yaklaşık       krallık gücünün birleşimine dayandığını,  kültürel özelliklerini de içerdiğini saptadı.  kalıntılarında yapılan arkeolojik çalışmalar,
       1986’da bölgede                            4 metre olan tunç “kutsal ağaç”, üç        aynı zamanda burasının eskiden bir hac  Özellikle burada bulunan tunç heykel ve  Çin’de arkeoloji, estetik ve tarih gibi birçok
       yer alan iki büyük                           kat ve dokuz daldan oluşuyor. Her         merkezi olduğunu gösterdiğini belirten  altın baston gibi eşyalar, antik Maya kültürü  bilim dalındaki önemli boşlukları doldurdu
       eski ibadet yerinde                          dalın üzerinde birer kuş var. Yapılan       Müzenin danışmanı Gu Tianzhao, şu bilgileri  ve antik Mısır kültürüne çok yakındır.  ama “Gözün İnsanları” ve patlak kocaman
       yaptıkları kazılardan                        araştırmalar, bunların normal anlamdaki       de vermiştir. "Burada bulunan bronz insan  “Melez” özellikli bu tunç eşyalar, Çin’deki  gözlü maskelerin kaynağı hala gizemini
       sonra 1000’den fazla eşsiz                     kuş değil, güneşi temsil eden kutsal bir kuş     heykelleri ve dinî törenlerde kullanılan  tunç kültüründen çok farklıydı. Bunun yanı  koruyor.
       güzellikte değerli tarihi esere                  olduğunu gösterdi.
       ulaştılar. Bu buluş, tüm dünyayı                  Sanxingdui Müzesi'nin rehberi Qiu
       coşturduğu gibi bir dizi sırrı da                 Xueqing, 30 derece kuzey enleminde
       beraberinde getirdi.                        bulunan Sanxingdui kültürü kalıntılarının
                                        bulunmasının taşıdığı büyük önemi dile
       Sanxingdui kültür kalıntılarındaki                 getirerek: "Aynı enlemde Everest Tepesi,
       buluntuların başında, çok sayıda                  Maya Medeniyeti ve Bermuda Üçgeni yer
       tunç maske geliyor. Çin’de daha                  alıyor. Bunların ortak özelliği, gizemliliktir.
       önce yapılan arkeolojik kazılarda              insan  Sanxingdui, Çin'in güneybatısında bugüne
       Henan eyaletinde kap ve leğen gibi çok  heykeli de oldukça dikkat çekiciydi. Heykelin  kadar keşfedilen, en çok tarihî esere sahip,
       sayıda tunç eşyaya rastlanmış, ancak  yüz ifadesi, tunç maskelerle aynıdır.  varlığını en uzun sürdürmüş ve en zengin
       hiçbir zaman tunç maske bulunmamıştı.  Üzerinde frak şeklindeki elbise olan heykel,  kültürel içerikli antik kent durumundadır."
       Sanxingdui kalıntılarından çıkarılan tunç  çıplak ayakla yüksek olan zemin üzerinde  demiştir.
       maskeler üzerindeki figürlerin tamamına  duruyor. Boyu 170 santim civarında olan
       yakını, kalın kaşlı, iri gözlü, dik burunlu,  heykel, dünyada bugüne kadar keşfedilen  Arkeolojik çalışmalar, bu antik kentin
       geniş ve yassı ağızlıdır ve hemen hemen  en yüksek tunç heykel olma özelliğini  bundan yaklaşık 3 bin yıl önce aniden    8 Hekimce Bakış                                                                                                      Hekimce Bakış 9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13