Page 4 - Hekimce Bakış Dergisi 97. Sayı
P. 4

YÖNETiM                                                          yapacak sağlık çalışanlarının nasıl  Kamu-özel ortaklığı yönteminin  yaşanan şiddet yüzünden zor
                                                                   ulaşacağı meçhuldür. 24 saat sağlık
                                                                                    sağlık alanında uygulandığı ülkelerde
                                                                                                     günler yaşayan hekimler ve sağlık
                                                                   hizmeti veren bir hastanenin ulaşım
                                                                                                     çalışanları, hastanelerinin şehir
                                                                                    bu uygulamaların piyasa için yeni
                                                                   sorununun olması kabul edilemez.  fırsatlar sağlayan bir yaklaşım  hastanelerine taşınması ile birlikte
      KURULU’NDAN                                                        Acil hastaların, gebelerin, engelli  olduğu, amacının kamu yararı  daha da zor günler yaşayacaklarını
                                                                   hastalarımızın ulaşım sırasında
                                                                   yaşayacakları sağlık sorunları biz
                                                                   hekimleri kaygılandırmaktadır.
                                                                   Tüm şehir hastaneleri; başka
      Dr. Güzide ELiTEZ | guzideelitez@hotmail.com                                      illerde yaşanan sorunlara bakılarak
                                                                   değerlendirildiğinde, çok fazla sorunu
                                                 hekimcebakis.org           barındırdığı görülmektedir. Şehir
                                                                   hastanelerinin tasarımı, yataklı tedavi
                                                                   hizmetleri sürecine uygun değildir.
                                                                   Bazı bölümlerin başlangıçta mimari
                                                                   planda unutulduğu, sonradan bu
                                                                   bölümlere ilişkin uygun olmayan
                                                                   çözümlerin üretildiği görülmüştür.
                                                                   Bu nedenle çok sayıda işleyiş
                                                                   sorunu yaşanmaktadır. Şehir
                                                                   hastaneleri tasarlanırken otelcilik
      Bursa Şehir Hastanesinin Haziran  gerçeğidir. Sadece Bursa Milletvekili  verilerine göre, Bursa ili tüm bu       hizmetlerinin ön plana çıkartıldığı;  olmadığı bilinmektedir. Ülkemizde  düşünmeye başlamıştır. Bu zorluğa
      ayı içerisinde açılacağı şeklinde  Dr. Mustafa Esgin bu konuda bazı  verilerde, Türkiye ortalamasının          acil, ameliyathane, yoğun bakımlar  “Şehir Hastanesi” olarak adlandırılan  daha fazla katlanmak istemeyen
      söylentiler hekim camiasında   açıklamalarda bulundu. Önce iki  yıllardır altındadır. Bursa’nın bugün         ve kliniklerde sağlık hizmeti   kamu-özel ortaklığı yöntemiyle  ve emekliliğe yeni hak kazanmış
      dolaşmaya, medyada gündem     hastanenin, “Dr. Türkan Akyol Göğüs  Türkiye ortalamasını yakalayabilmesi       sunulmasına ilişkin temel ilkelerin  kurulan ve işletilen hastanelerin  olan meslektaşlarımızın şehir
      olmaya başladı. Ama şu güne kadar  Hastalıkları Hastanesi ve Ayten  için Yaklaşık 1000 kadar daha hasta         göz ardı edildiği anlaşılmaktadır. Şehir sağlık hizmetleri sistemini eriten,  hastanesine geçiş süreci ile birlikte
      Sağlık Bakanlığının Bursa’daki  Bozkaya Spastik Çocuk Hastanesinin”  yatağına, 300’e yakın da yoğun bakım                                             emeklilik kararı almaya
      yöneticilerinden bir açıklama   kapatılacağı açıklamasını yaptı,  yatağına ihtiyacı bulunmaktadır. Kaldı                                             başladıkları, bazılarının
      yapılmadı. O zaman aklımıza bazı  sonraki açıklamaya Muradiye Devlet  ki Bursa, tüm Güney Marmara’nın                                               başvuruda bulundukları
      sorular takılıyor. Şehre yeni bir  Hastanesi ve Çekirge Devlet hastanesi sağlık merkezi konumunda olup, tüm                                            hekim arkadaşlarımız
      hastane kazandırılırken ve Bursa  de eklendi. Çekirge ve Muradiye  bu sağlık taleplerini de cevaplamak                                               tarafından paylaşılmaktadır.
      şehrinin hastanelerindeki birçok  hastaneleri için kapatılmayacağı  durumundadır. Bu da yatak                                                   Bursa, çok deneyimli bir
      soruna çözüm olacak, daha konforlu,  ancak “butik hastane” ye   sayılarının Türkiye ortalamasının da                                               hekim kadrosunun kamudan
      daha modern belki daha ileri   dönüştürüleceklerini söyledi.   üstünde olması gerekliliğini ortaya                                               uzaklaşmasının zararlarını
      teknolojilere sahip yeni bir hastanenin               koymaktadır. Sonuç olarak ki Bursa                                                maalesef yaşayacaktır.
      açılacağını günlerce önceden   Bursa’da yaşayan insanların sağlık  yeterli yatak sayısına ulaşması için
      duyurmamak beklenen teamüllere  hizmetini nereden nasıl alacağına dair  hastaneler kapatmadan Bursa Şehir                                             Sonuç olarak; Bursa,
      uyan bir davranış şekli değil, değil  bir bilgiye ihtiyaçları vardır ve bu ilin  Hastanesinin açılması gerekmektedir.                                       ülkemizin 4. Büyük şehri
      mi?                sağlık yöneticileri bu açıklamayı, tüm                                                               olasına rağmen hem hekim,
                       gerçekleri ile bu şehirde yaşayanlara  Şehir hastanesinin açılmasındaki                                              sağlık çalışanı sayıları hem
      Ancak sağlık yöneticilerinin herhangi  yapmaya zorunludur. Nilüfer İlçesi  tek sorun yatak sayılarıyla sınırlı                                           de hasta yatağı sayısı ülke
      bir açıklamadan uzak durmasının  Doğanköy mevkiindeki, 1.355    değildir. Bu hastanenin şehir                                                  ortalamasının altındadır.
      önünde bir gerçek yatıyor. Bursa  yatak kapasiteli olduğu söylenen  merkezine uzaklığı, Bursa merkezinde                                              Bursa Şehir Hastanesi,
      Şehir Hastanesi açıldığında şehrin  bu hastanenin açılması; Bursa’ya  hastane kalmaması ile çok büyük          hastanelerindeki tasarım yanlışları  özel ve kâr amaçlı hizmetler sunduğu  Bursa’nın uzun yıllardır değişmeyen
      merkezinde, köklü, hatta tarihi,  ne kazandıracak, ne kaybettirecek  sorun oluşturacak, Bursalılar için         nedeniyle, asansörlerden veya yangın  ve bu hastanelerde sunulan sağlık  yatak sayısı sorununu çözmek
      halen hizmet veren en az dört   sorusunun cevabını, Bursalılar  sağlığa ulaşım sıkıntıya girecektir.         merdivenlerinden yoğun bakımların  hizmetinin odak noktasını insanın  için kullanılmalı ve hiçbir devlet
      hastanenin kapatılacağı gerçeği  sanırım yaşayarak öğrenecek. Bugün  Hastane şehir merkezine 19 km           veya ameliyathanelerin içine bile  sağlığı değil, elde edilecek kârın  hastanemiz kapatılmadan hizmete
      kamuoyundan gizleniyor. Bu    Bursa’nın en temel sağlık sorunlarının  uzaklıktadır ve ulaşımı, ulaşım        yanlışlıkla ilgisi olmayan kişiler ya da  oluşturduğu da bilinmektedir. girmelidir. Hastanenin finansman ve
      açıklamanın yapılmasının önündeki  başında hasta yatağı, yoğun bakım  bağlantıları sıkıntılıdır. Bursa’nın       ameliyathanede çalışmayan sağlık                  yönetim sorunları nedeniyle Sağlık
      en büyük engel, bu şehir insanın,  yatağı, hekim sayısının yetersizliği,  trafik sorunu şehrin en önemli        çalışanları girebilmekte, sterilizasyon  Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın  Bakanlığına devredilmesi, Bakanlık
      uzakta, “şehrin 19 km ötesinde bir  112 hizmetlerindeki eksiklikler  sorunlarından biriyken bu bölgeye         ve hasta/çalışan güvenliği ile ilgili  yürürlüğe konulmasıyla giderek  tarafından yönetilmesinin de bir an
      hastaneden sağlık hizmeti alacağı”  gelmektedir. Sağlık Bakanlığını  hastaların ve hastanede görev           sorunlar ortaya çıkabilmektedir. artan iş yükü ve sağlık alanında  önce sağlanması gerekmektedir.    4 Hekimce Bakış                                                                                                      Hekimce Bakış 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9