Page 5 - Hekimce Bakış Dergisi 97. Sayı
P. 5

YÖNETiM  yapacak sağlık çalışanlarının nasıl  Kamu-özel ortaklığı yönteminin  yaşanan şiddet yüzünden zor
      ulaşacağı meçhuldür. 24 saat sağlık
                       sağlık alanında uygulandığı ülkelerde
                                        günler yaşayan hekimler ve sağlık
      hizmeti veren bir hastanenin ulaşım
                                        çalışanları, hastanelerinin şehir
                       bu uygulamaların piyasa için yeni
      sorununun olması kabul edilemez.  fırsatlar sağlayan bir yaklaşım  hastanelerine taşınması ile birlikte
 KURULU’NDAN Acil hastaların, gebelerin, engelli  olduğu, amacının kamu yararı  daha da zor günler yaşayacaklarını
      hastalarımızın ulaşım sırasında
      yaşayacakları sağlık sorunları biz
      hekimleri kaygılandırmaktadır.
      Tüm şehir hastaneleri; başka
 Dr. Güzide ELiTEZ | guzideelitez@hotmail.com illerde yaşanan sorunlara bakılarak
      değerlendirildiğinde, çok fazla sorunu
 hekimcebakis.org barındırdığı görülmektedir. Şehir
      hastanelerinin tasarımı, yataklı tedavi
      hizmetleri sürecine uygun değildir.
      Bazı bölümlerin başlangıçta mimari
      planda unutulduğu, sonradan bu
      bölümlere ilişkin uygun olmayan
      çözümlerin üretildiği görülmüştür.
      Bu nedenle çok sayıda işleyiş
      sorunu yaşanmaktadır. Şehir
      hastaneleri tasarlanırken otelcilik
 Bursa Şehir Hastanesinin Haziran  gerçeğidir. Sadece Bursa Milletvekili  verilerine göre, Bursa ili tüm bu  hizmetlerinin ön plana çıkartıldığı;  olmadığı bilinmektedir. Ülkemizde  düşünmeye başlamıştır. Bu zorluğa
 ayı içerisinde açılacağı şeklinde  Dr. Mustafa Esgin bu konuda bazı  verilerde, Türkiye ortalamasının  acil, ameliyathane, yoğun bakımlar  “Şehir Hastanesi” olarak adlandırılan  daha fazla katlanmak istemeyen
 söylentiler hekim camiasında  açıklamalarda bulundu. Önce iki  yıllardır altındadır. Bursa’nın bugün  ve kliniklerde sağlık hizmeti  kamu-özel ortaklığı yöntemiyle  ve emekliliğe yeni hak kazanmış
 dolaşmaya, medyada gündem  hastanenin, “Dr. Türkan Akyol Göğüs  Türkiye ortalamasını yakalayabilmesi  sunulmasına ilişkin temel ilkelerin  kurulan ve işletilen hastanelerin  olan meslektaşlarımızın şehir
 olmaya başladı. Ama şu güne kadar  Hastalıkları Hastanesi ve Ayten  için Yaklaşık 1000 kadar daha hasta  göz ardı edildiği anlaşılmaktadır. Şehir sağlık hizmetleri sistemini eriten,  hastanesine geçiş süreci ile birlikte
 Sağlık Bakanlığının Bursa’daki  Bozkaya Spastik Çocuk Hastanesinin”  yatağına, 300’e yakın da yoğun bakım  emeklilik kararı almaya
 yöneticilerinden bir açıklama  kapatılacağı açıklamasını yaptı,  yatağına ihtiyacı bulunmaktadır. Kaldı  başladıkları, bazılarının
 yapılmadı. O zaman aklımıza bazı  sonraki açıklamaya Muradiye Devlet  ki Bursa, tüm Güney Marmara’nın  başvuruda bulundukları
 sorular takılıyor. Şehre yeni bir  Hastanesi ve Çekirge Devlet hastanesi sağlık merkezi konumunda olup, tüm  hekim arkadaşlarımız
 hastane kazandırılırken ve Bursa  de eklendi. Çekirge ve Muradiye  bu sağlık taleplerini de cevaplamak  tarafından paylaşılmaktadır.
 şehrinin hastanelerindeki birçok  hastaneleri için kapatılmayacağı  durumundadır. Bu da yatak  Bursa, çok deneyimli bir
 soruna çözüm olacak, daha konforlu,  ancak “butik hastane” ye  sayılarının Türkiye ortalamasının da  hekim kadrosunun kamudan
 daha modern belki daha ileri  dönüştürüleceklerini söyledi. üstünde olması gerekliliğini ortaya  uzaklaşmasının zararlarını
 teknolojilere sahip yeni bir hastanenin  koymaktadır. Sonuç olarak ki Bursa     maalesef yaşayacaktır.
 açılacağını günlerce önceden  Bursa’da yaşayan insanların sağlık  yeterli yatak sayısına ulaşması için
 duyurmamak beklenen teamüllere  hizmetini nereden nasıl alacağına dair  hastaneler kapatmadan Bursa Şehir  Sonuç olarak; Bursa,
 uyan bir davranış şekli değil, değil  bir bilgiye ihtiyaçları vardır ve bu ilin  Hastanesinin açılması gerekmektedir.  ülkemizin 4. Büyük şehri
 mi?  sağlık yöneticileri bu açıklamayı, tüm                     olasına rağmen hem hekim,
 gerçekleri ile bu şehirde yaşayanlara  Şehir hastanesinin açılmasındaki       sağlık çalışanı sayıları hem
 Ancak sağlık yöneticilerinin herhangi  yapmaya zorunludur. Nilüfer İlçesi  tek sorun yatak sayılarıyla sınırlı  de hasta yatağı sayısı ülke
 bir açıklamadan uzak durmasının  Doğanköy mevkiindeki, 1.355  değildir. Bu hastanenin şehir  ortalamasının altındadır.
 önünde bir gerçek yatıyor. Bursa  yatak kapasiteli olduğu söylenen  merkezine uzaklığı, Bursa merkezinde  Bursa Şehir Hastanesi,
 Şehir Hastanesi açıldığında şehrin  bu hastanenin açılması; Bursa’ya  hastane kalmaması ile çok büyük  hastanelerindeki tasarım yanlışları  özel ve kâr amaçlı hizmetler sunduğu  Bursa’nın uzun yıllardır değişmeyen
 merkezinde, köklü, hatta tarihi,  ne kazandıracak, ne kaybettirecek  sorun oluşturacak, Bursalılar için  nedeniyle, asansörlerden veya yangın  ve bu hastanelerde sunulan sağlık  yatak sayısı sorununu çözmek
 halen hizmet veren en az dört  sorusunun cevabını, Bursalılar  sağlığa ulaşım sıkıntıya girecektir.  merdivenlerinden yoğun bakımların  hizmetinin odak noktasını insanın  için kullanılmalı ve hiçbir devlet
 hastanenin kapatılacağı gerçeği  sanırım yaşayarak öğrenecek. Bugün  Hastane şehir merkezine 19 km  veya ameliyathanelerin içine bile  sağlığı değil, elde edilecek kârın  hastanemiz kapatılmadan hizmete
 kamuoyundan gizleniyor. Bu  Bursa’nın en temel sağlık sorunlarının  uzaklıktadır ve ulaşımı, ulaşım  yanlışlıkla ilgisi olmayan kişiler ya da  oluşturduğu da bilinmektedir. girmelidir. Hastanenin finansman ve
 açıklamanın yapılmasının önündeki  başında hasta yatağı, yoğun bakım  bağlantıları sıkıntılıdır. Bursa’nın  ameliyathanede çalışmayan sağlık  yönetim sorunları nedeniyle Sağlık
 en büyük engel, bu şehir insanın,  yatağı, hekim sayısının yetersizliği,  trafik sorunu şehrin en önemli  çalışanları girebilmekte, sterilizasyon  Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın  Bakanlığına devredilmesi, Bakanlık
 uzakta, “şehrin 19 km ötesinde bir  112 hizmetlerindeki eksiklikler  sorunlarından biriyken bu bölgeye  ve hasta/çalışan güvenliği ile ilgili  yürürlüğe konulmasıyla giderek  tarafından yönetilmesinin de bir an
 hastaneden sağlık hizmeti alacağı”  gelmektedir. Sağlık Bakanlığını  hastaların ve hastanede görev  sorunlar ortaya çıkabilmektedir. artan iş yükü ve sağlık alanında  önce sağlanması gerekmektedir. 4 Hekimce Bakış                                            Hekimce Bakış 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10