Page 6 - Hekimce Bakış Dergisi 97. Sayı
P. 6

kapakları sıkıca kapatılmalıdır.  saç spreyleri, mobilya cilaları, temizlik  ürünleri
                                                                                    solventler, hobi ve sanat malzemeleri,
                                                                   • Kapalı ortamlarda tütün mamullerinin  pestisitler, halı ve iplik boyaları, tutkal,  Biyolojik Kirleticiler: Bitkiler,
                                                                   kullanımı yasaklanmalıdır.    yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri,  hayvanlar, kuşlar, insanlar, yastıklar,
      DENiZ                                                           • Gebelikte tütün mamulleri    boyalar,  vernikler, yapıştırıcı bantlar,  yataklar, ev tozları, ıslak veya nemli
                                                                                    ahşap koruyucular, kuru temizlenmiş
                                                                                                     malzemeler
                                                                   kullanılmamalı ve tütün dumanına maruz  elbiseler, güve ilaçları, hava temizleyici  Asbest: Boru ve kazan yalıtımı, tavan
                                                                   kalınmamalıdır.
                                                                                    kokular, depolanmış yakıtlar ve otomotiv
      KABUĞU                                                          • Yanma sonucunda ortama salınan  ürünleri             ve döşeme levhaları, dekoratif spreyler,
                                                                                                     kaplama ve lambriler
                                                                   gazların kontrolü için yemek ısıtma ve  Formaldehit: Parçacık
                                                                   pişirme işlemlerinde aspiratör veya  tutucular, kontrplaklar,          Radon: Toprak ve
                                                                   havalandırma fanları kullanılmalıdır. dolaplar, mobilyalar,           kaya bazlı bina
      Dr. Dilek YEĞİN | dyegin2@gmail.com                                           • Soba ile ısıtılan ortamlarda, sobaların  formaldehit köpük           malzemeleri, yeraltı
                                                                   bağlı olduğu bacalar yılda bir kez  yalıtım katkıları, halı           suları
                                                 hekimcebakis.org           temizlenmelidir.         ve kumaşlar                   Yapıdan kaynaklı
      EVLERiMiZ                                                         • Biyoaerosollerin kontrolü için ev ve  Kurşun:                  rahatsızlıklardan
                                                                                                              korunmak için
      BiZi HASTA EDEBiLiR!                                                   ofis gibi iç ortamlar iyi temizlenmeli ve  Kurşun                    Biyoklimatik
                                                                                    esaslı
                                                                                                                 Yapı
                                                                   tozlardan arındırılmalıdır.
                                                                                                                 Analizi’ne
       Çevre koruma Örgütü (EPA)’nın “Sağlıklı  hafta en az bir genel, bir mukozal ve bir  HBS’nun kaynakları;        • Mutfak ve banyo gibi nemli ortamlar
       Yapılar, Sağlıklı İnsanlar” konusunda  deri semptomunun bulunması, olarak  • Pencere ve duvarların izolasyonunda    sık havalandırılmalı, su sızıntıları
       hazırladığı raporda vaktimizin % 90’ını  tanımlanmıştır.     kullanılan materyaller, yapıştırıcılar,        önlenmeli ve aşırı nem oluşması                            başvurulmalıdır.
       geçirdiğimiz iç mekanlardaki hava                 duvar boyaları, halılar                engellenmelidir.
       kirliliğinin, çoğu zaman dış mekânlardan  Bu sendrom sonucunda ortaya çıkan bazı                                                               Malzemelerin
       daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Yapı içi  rahatsızlıklar şunlardır: Göğüste sıkışma  • Çok az havalandırılan alanlar • Özellikle mutfak, banyo gibi ıslak                        sağlık açısından
       hava kirliliği, ısınmak ve yemek pişirmek  hissi, kuru öksürük, yorgunluk, görmede  Kitaplardan, havalandırma     zeminler ile çocuk ve oturma odaları                         kullanıma en
       için yakılan ateş sonucu ortaya çıkmış  zayıflama,  nefes darlığı,  sistemlerinden, halılardan gelen         mümkün olduğunca halı ve benzeri                              uygun
       ve taş devrinden beri süregelmiştir.          ciltte   bakteriler, küfler                  malzeme ile kaplanmamalıdır.
       Günümüzde teknolojik gelişmeler ile            kuruluk,
       bu kirlilik ivme kazanmıştır.                   • Havada gaz halinde bulunan bina           • İç ortam kirleticilerinin neden olduğu
                                           materyalleri                   riskleri önlemede emisyonların kontrolü
       İç ortam hava kirleticileri iç                                              tek başına yeterli olmayıp iklimlendirme
       ortamın fiziksel koşullarına,                       • Fotokopi makinelerinden           koşullarının da uygun şekilde
       binaların dizaynına, yapıların                       veya diğer ofis makinelerinden        ayarlanması gerekir.
       bulunduğu dış çevrelerin                          havaya yayılan ozon                               boyalar,
       özelliklerine ve yapı içinde                                               • Dijital baskı atölyeleri ve kuru  dış tozlar ve
       zaman geçiren kişinin                           • Halı veya mobilyalardan gelen        temizleyiciler gibi iç ortam kirleticilerine  toprak
       davranışlarına bağlı olarak                       formaldehit, toz, kurşun             maruziyetin çok olduğu işyerleri iyi
       farklılıklar göstermektedir.                                               havalandırılmalıdır.       Karbon dioksit: Uygunsuz
                                           • Bakteriler ve mantarlar gibi                           çalıştırılan gaz veya yağ kazanları            olanları:
       Yapıya bağlı oluşan rahatsızlıklar;                  mikroorganizmalar                                                   Doğal ve yapay (beton) taşlar için
       1) Hasta bina sendromu (Sick Building                                          YAPIYLA İLGİLİ          Karbon monoksit: Sıcak su ısıtıcıları,  mermer, ahşap esaslı malzemeler için
       Syndrome-SBS)                           • Radon gibi kokusuz, gözle                               ocaklar, odun sobaları      doğal ahşap, metal esaslı malzemeler
       2) Yapıyla ilgili rahatsızlıklar (Building  kızarıklık,      görülemeyen ve iç ortamlarda doğal          ORTAYA ÇIKAN                            için alüminyum, polimer esaslı
       Related Illness-BRI) olmak üzere kaşıntı, gözde yanma, batma, sulanma,  olarak oluşan zararlı gazlar          RAHATSIZLIKLAR          Azot dioksit: Havalandırmasız gaz  malzemeler için polipropilen, pişmiş
       iki gruba ayrılır.        kızarıklık, ateş basması, uyuklama, boğaz                                         sobaları, kerosen ısıtıcılar, tütün ürünleri,  toprak esaslı malzemeler için cam,
                       kuruluğu.             Yapılması Gerekenler;                 (BRI)               gaz pişirme sobaları, araç egzozları yalıtım malzemeleri için camyünü,
       HASTA BİNA            HBS, farklı sebeplerle kişilerde  • İç ortamdaki halı, mobilya ve ofis         Bu rahatsızlıklar alerji, astım, kanser,              boyalar için akrilik esaslı boyalar olarak
                                        araçlarından kaynaklanan emisyonların
       SENDROMU (HBS)          değişkenlik gösterebilmektedir. Yapılan  azaltılması için düşük emisyonlu ürünler   spasm, alzheimer olarak bilinmekte ve  Kükürt dioksit: Kükürt içeren  sıralanmaktadır.
                                                                                    yakıtların yanması
                       araştırmalarda kadınlarda erkeklere göre  satın alınıp kullanılmalıdır.        hastalarda uzun süreli belirtilere sebep              Yaşantımızın büyük bir kısmını
       Belli bir binada yaşarken veya çalışırken  daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir.                   olmaktadırlar.          Solunabilir Parçacıklar: Ocaklar,  yapılarda geçirdiğimiz göz önüne
       ortaya çıkan ancak bu ortamdan  Çocuklar ve adölesanlar da iç hava  • Temizlik malzemeleri, oda spreyleri,                        odun sobaları, havalandırmasız gaz  alındığında, iç mekanları gerekli oranda
       uzaklaşınca kaybolan semptomlardır.  kirliliğinin olumsuz etkilerine, erişkinlere  kozmetik ürünler (deodorant, parfüm  İç Mekan Havasında Bulunan Kirleticiler  ısıtıcıları, tütün ürünleri havalandırılmak ve bunu yaz kış
       Dünya Sağlık Örgütü’nce Hasta Bina  göre daha açıktırlar.     vs.), boya, vernik ve çözücüler mümkün        ve Bunların Potansiyel Kaynakları                  demeden yapmak sağlığımız için büyük
       Sendromu: Kişide son üç ay içinde, her               olduğunca az kullanılmalı ve saklanırken       Uçucu Organik Bileşikler: Parfümler,  Çevresel Tütün Dumanı: Tütün  öneme sahiptir    6 Hekimce Bakış                                                                                                      Hekimce Bakış 7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11